Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaEfeso 4:1-32

4  Naizvozvo, ini musungwa+ munaShe, ndinokutetererai kuti mufambe zvakakodzera+ kudanwa kwamakadanwa nako,+  nepfungwa dzinozvininipisa+ zvakakwana nounyoro, nomwoyo murefu,+ muchishivirirana murudo,+  muchivavarira nomwoyo wose kuchengeta kubatana kwomudzimu muchisungo chorugare.+  Kune muviri mumwe chete,+ nomudzimu mumwe chete,+ sokudanwa kwamakaitwa mutariro imwe chete+ yamakadanirwa;  Ishe mumwe chete,+ kutenda kumwe chete,+ rubhabhatidzo rumwe chete;+  Mwari mumwe chete+ uye Baba vevanhu vose, vari pamusoro pavose uye kuna vose uye muna vose.  Zvino mumwe nomumwe wedu akaitirwa mutsa usina kukodzera kuwanwa+ maererano nokuyera kwakaita Kristu chipo chepachena.+  Saka iye anoti: “Paakakwira kumusoro akaenda nenhapwa; akapa zvipo zviri varume.”+  Zvino mashoko okuti “akakwira,”+ anorevei kunze kwokuti akadzikawo munzvimbo dzakaderera, ipo panyika?+ 10  Iye wacho akadzika ndiyewo akakwira+ kumusoro kupfuura matenga ose,+ kuti azadzise+ zvinhu zvose. 11  Akapa vamwe kuti vave vaapostora,+ vamwe kuti vave vaprofita,+ vamwe kuti vave vaevhangeri,+ vamwe kuti vave vafudzi nevadzidzisi,+ 12  kuti vatsvene varuramiswe,+ nokuda kwebasa rokushumira, nokuda kwokuvakwa kwomuviri waKristu,+ 13  kusvikira tose tasvika pakubatana mukutenda nomuzivo yakarurama pamusoro poMwanakomana waMwari, tava munhu akura zvakakwana,+ tava nomwero wokukura kwakazara kwaKristu;+ 14  kuti tirege kuvazve vacheche, tichikandwa kwose kwose+ sokunge tinokandwa nemafungu uye tichitakurirwa kuno nokoko nemhepo yose yokudzidzisa+ nounyengeri+ hwevanhu, nemanomano okuruka mazano okukanganisa. 15  Asi nokutaura chokwadi,+ isu ngatikurei norudo+ muzvinhu zvose muna Kristu, uyo ari musoro.+ 16  Kubva kwaari, muviri+ wose uchinyatsobatanidzwa pamwe chete uye uchiitwa kuti ushandire pamwe chete pachishandiswa mapfundo ose anopa zvinodiwa, maererano nokushanda kwenhengo imwe neimwe mumwero wakakodzera unoita kuti muviri ukure kuti uzvivake murudo.+ 17  Naizvozvo, ndinotaura nokupupurira izvi munaShe, kuti hamucharambi muchifambazve sokufamba kunoita mamwe marudzi+ mukusabatsira kwepfungwa dzawo,+ 18  paanenge ari murima mupfungwa,+ uye akaparadzaniswa+ noupenyu hwaMwari, nokuda kwokusaziva+ kuri maari, nokuda kwokuoma+ kwemwoyo yawo. 19  Asisina kana nepfungwa yose zvayo yetsika,+ akazviregerera asingazvibati+ kuti aite zvinhu zvisina kuchena+ zvemarudzi ose nokukara.+ 20  Asi imi hamuna kudzidza Kristu kuti akadaro,+ 21  chokwadi, chero bedzi makamunzwa uye makadzidziswa naye,+ chokwadi+ zvachiri muna Jesu, 22  kuti munofanira kubvisa unhu hwekare+ hunotsinhirana nowaimbova mufambiro wenyu uye hunoodzwa+ maererano nokuchiva kwahwo kunonyengera;+ 23  asi kuti munofanira kuitwa vatsva musimba rinoita kuti pfungwa dzenyu dzishande,+ 24  uye munofanira kupfeka+ unhu hutsva+ hwakasikwa+ maererano nezvinodiwa naMwari mukururama kwechokwadi+ nokuvimbika. 25  Saka zvino, zvamakabvisa nhema,+ mumwe nomumwe wenyu ngaataure chokwadi nomuvakidzani wake,+ nokuti isu tiri nhengo yomumwe nomumwe.+ 26  Tsamwai henyu, asi musatadza;+ zuva ngarirege kuvira makatsamwa,+ 27  uyewo musabvumira Dhiyabhorosi nzvimbo.+ 28  Anoba ngaachirega kubazve,+ asi ngaashande nesimba, achiita basa rakanaka nemaoko ake,+ kuti ave nechimwe chinhu chokupa mumwe munhu anoshayiwa.+ 29  Shoko rakaora ngarirege kubuda mumuromo menyu,+ asi shoko chero ripi zvaro rakanaka, kuti rivake sezvingava zvichidiwa, kuti ripe zvinofadza kune vanonzwa.+ 30  Uyewo, musashungurudza mudzimu mutsvene+ waMwari, wakakuisai chisimbiso+ nokuda kwezuva ramuchasunungurwa norudzikinuro.+ 31  Pfini+ dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka+ ngazvibviswe kwamuri pamwe chete nezvakaipa zvose.+ 32  Asi itiranai mutsa,+ muchinzwirana tsitsi kwazvo,+ muchikanganwirana nomwoyo wose Mwari zvaakakukanganwiraiwo nomwoyo wose achishandisa Kristu.+

Mashoko Emuzasi