Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

VaEfeso 3:1-21

3  Nokuda kwaizvozvi, ini Pauro, ndiri musungwa+ nemhaka yaKristu Jesu nokuda kwenyu, imi vanhu vemamwe marudzi+  chokwadi, makanzwa nezvoutariri+ hwomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari hwandakapiwa nokuda kwenyu,  kuti ini ndakaziviswa chakavanzika chitsvene ndichiita zvokuzarurirwa,+ sezvandambonyora mumashoko mashoma.  Nokuda kweizvi imi, pamunoverenga izvi, munogona kuona kunzwisisa+ kwandinoita chakavanzika chitsvene+ pamusoro paKristu.  Muzvizvarwa zvakapfuura, chakavanzika+ ichi hachina kuziviswa vanakomana vevanhu sokuzarurwa kwachakaitwa+ iye zvino kuvaapostora vake vatsvene nevaprofita+ pachishandiswa mudzimu,  kuti, vanhu vemamwe marudzi vanofanira kuva vagari venhaka pamwe chete nesu uye nhengo dzomuviri+ pamwe chete nesu uye kuti vagoverane pamwe chete nesu chipikirwa+ vari pamwe naKristu Jesu nemashoko akanaka.  Ndakava mushumiri+ weizvi maererano nechipo chepachena chomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari chandakapiwa maererano nokushanda kunoita simba rake.+  Ndakaitirwa mutsa uyu usina kukodzera kuwanwa,+ ini munhu muduku kupfuura muduku+ pavatsvene vose, kuti ndizivise mamwe marudzi+ mashoko akanaka pamusoro pepfuma isinganzwisisiki+ yaKristu  uye ndinofanira kuita kuti vanhu vaone kuti chakavanzika chitsvene+ chinotarisirwa+ sei, chiya chave chakavanzwa muna Mwari akasika zvinhu zvose,+ kubvira kunguva yakapfuura isingagumi. 10  Izvi zvakaitika kuti zvino hurumende nevanhu vane masimba+ vari munzvimbo dzokudenga vaziviswe uchenjeri hwaMwari hunoratidzwa nenzira zhinji dzakasiyana-siyana+ pachishandiswa ungano,+ 11  maererano nechinangwa chake chisingagumi chaakatanga pamusoro paKristu,+ Jesu Ishe wedu, 12  iye anoita kuti tive norusununguko urwu rwokutaura uye anoita kuti tikwanise kusvika+ kuna Mwari nechivimbo nokutenda kwedu maari. 13  Saka ndinokukumbirai kuti musaneta nokuda kwokukutambudzikirai+ kwandinoita, nokuti iko kunoreva kukudzwa kwenyu. 14  Nokuda kweizvi ndinopfugamira+ Baba,+ 15  avo mhuri dzose+ dziri kudenga nedziri panyika dzinowana mazita adzo kubva kwavari,+ 16  kuti maererano nepfuma+ yokukudzwa kwake abvumire kuti musimbiswe mumunhu wamuri nechomukati+ nesimba pachishandiswa mudzimu+ wake, 17  kuti Kristu agare mumwoyo menyu nokutenda kwenyu norudo;+ kuti mudzike midzi+ uye musimbiswe panheyo,+ 18  kuti mukwanise kwazvo kunzwisisa+ pamwe chete nevatsvene vose kuti kufara nokureba nokukwirira nokudzika chii,+ 19  uye kuti muzive rudo rwaKristu+ runopfuura zivo, kuti muzadzwe nezvinhu zvizere+ zvinopiwa naMwari. 20  Zvino iye anogona kuita zvizhinji kwazvo kupfuura zvinhu zvose zvatinokumbira kana kufunga,+ maererano nesimba rake riri kushanda+ matiri, 21  ngaakudzwe pachishandiswa ungano uye pachishandiswa Kristu Jesu kusvikira kuzvizvarwa zvose nokusingaperi-peri.+ Ameni.

Mashoko Emuzasi