VaEfeso 2:1-22

2  Uyezve, ndimi makaitwa vapenyu naMwari kunyange makanga makafa mukudarika kwenyu nomuzvivi zvenyu,+  mamakambofamba maererano nemamiriro+ ezvinhu enyika ino, maererano nomutongi+ wesimba remhepo, iwo mafungiro+ anoshanda zvino muvanakomana vasingateereri.+  Chokwadi, pane imwe nguva isu tose takambozvibata maererano nokuchiva kwenyama yedu+ tiri pakati pavo, tichiita zvinhu zvaidiwa nenyama+ nepfungwa dzedu, uye takazvarwa tiri vana vokuitirwa hasha+ sevamwe vose.  Asi Mwari, uyo ane ngoni zhinji,+ nokuda kworudo rwake rukuru rwaakatida narwo,+  akaita kuti tive vapenyu pamwe naKristu, kunyange patakanga takafa mukudarika+—imi makaponeswa nomutsa usina kukodzera kuwanwa+  uye akatimutsa+ pamwe chete akatigarisa pamwe chete munzvimbo dzokudenga+ tiri pamwe naKristu Jesu,  kuti mumamiriro ezvinhu epanguva inouya+ pfuma+ inopfuura zvinhu zvose yomutsa wake usina kukodzera kuwanwa iratidzwe munyasha dzake kwatiri isu tiri pamwe+ naKristu Jesu.  Chokwadi, imi makaponeswa nokutenda pachishandiswa mutsa uyu usina kukodzera kuwanwa;+ uye izvi hazvina kuitika nokuda kwenyu,+ iwo chipo chaMwari.+  Aiwa, hazvina kuitika nokuda kwemabasa,+ kuti parege kuva nomunhu angava nechikonzero chokuzvirumbidza.+ 10  Nokuti tiri chibereko chebasa rake+ uye takasikwa+ tiri pamwe+ naKristu Jesu nokuda kwemabasa akanaka,+ ayo Mwari akafanogadzira+ kuti tifambe maari. 11  Naizvozvo rambai muchiyeuka kuti maimbova vanhu vemamwe marudzi panyama;+ mainzi “vanhu vasina kudzingiswa” nevanhu vaya vainzi “vakadzingiswa” panyama zvichiitwa nemaoko+ 12  kuti panguva iyoyo chaiyo makanga musina Kristu,+ makaparadzaniswa+ noumambo hwaIsraeri, muri vanhu vasingazivikanwi pasungano dzechipikirwa,+ makanga musina tariro+ uye makanga musina Mwari munyika.+ 13  Asi zvino mava pamwe naKristu Jesu imi maimbova kure kwazvo masvika pakuva pedyo pachishandiswa ropa+ raKristu. 14  Nokuti ndiye rugare+ rwedu, iye akaita kuti mativi maviri+ ave rimwe chete+ uye akaparadza rusvingo+ rwaiva pakati rwaiaparadzanisa.+ 15  Akabvisa ruvengo+ achishandisa nyama yake,+ iwo Mutemo wemirayiro wakaumbwa nemirau,+ kuti asike marudzi maviri+ ari pamwe naye kuti ave munhu mumwe chete mutsva,+ ave norugare; 16  uye kuti ayananise+ kwazvo vanhu vose mumuviri mumwe chete+ kuna Mwari nedanda rokutambudzikira,+ nokuti akanga aparadza ruvengo+ achizvishandisa iye. 17  Akauya akazivisa mashoko akanaka orugare+ kwamuri, imi maiva kure, uye rugare kune vaya vaiva pedyo,+ 18  nokuti naye isu, vanhu vose,+ tinosvika+ kuna Baba nomudzimu mumwe.+ 19  Naizvozvo, hamusisirizve vanhu vasingazivikanwi+ uye vatorwa,+ asi mava vagari vemo+ pamwe chete nevatsvene+ uye mava nhengo dzeimba+ yaMwari, 20  makavakwa panheyo+ dzevaapostora+ nevaprofita,+ Jesu Kristu ari dombo renheyo repakona.+ 21  Chivako chose chiri pamwe naye, chichinyatsobatanidzwa pamwe chete,+ chiri kukura kuva temberi tsvene yaJehovha.+ 22  Imiwo muri kuvakwa pamwe chete kuti muve nzvimbo yokuti Mwari agare nomudzimu,+ muri pamwe naye.+

Mashoko Emuzasi