Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Tito 1:1-16

1  Pauro, muranda+ waMwari uye muapostora+ waJesu Kristu ane kutenda kunoenderana nokutenda kwevanhu vakasarudzwa+ vaMwari uye zivo yakarurama+ pamusoro pechokwadi+ chinoenderana nokuzvipira kuna Mwari,+  kuri patariro youpenyu husingaperi+ iyo Mwari, asingamborevi nhema,+ akapikira kare kare,+  asi munguva dzake dzakakodzera akaita kuti shoko rake riratidzwe pachena nokuparidza kwandakaronzeswa,+ ndarayirwa noMuponesi wedu,+ iye Mwari;  ndinonyorera Tito, mwana chaiye+ ane kutenda kunoenderana nokutenda kwedu tose: Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba+ nokuna Kristu Jesu Muponesi+ wedu ngazvive newe.  Ndakakusiya muKrete+ nokuda kwechikonzero ichi, kuti ururamise zvinhu zvakanga zvisina kururama uye kuti ugadze+ varume vakuru muguta rimwe nerimwe, sezvandakakurayira;+  kana paine murume asina chaanopomerwa,+ murume ane mudzimai mumwe chete,+ ane vana vanotenda vave vasingapomerwi zvakaipa uyewo vasingapomerwi kuti havadzoreki.+  Nokuti mutariri anofanira kuva munhu asina chaanopomerwa+ somutariri+ akagadzwa naMwari, asina nharo,+ asingakurumidzi kuva nehasha,+ asiri chidhakwa chinokakavara,+ asingarovi,+ asingakari pfuma inowanikwa nenzira dzokusatendeseka,+  asi anogamuchira vaeni zvakanaka,+ anoda zvakanaka, ane pfungwa dzakanaka,+ akarurama, akavimbika,+ anozvidzora,+  anobatisisa shoko rakatendeka pamusoro pounyanzvi hwake hwokudzidzisa,+ kuti akwanise kurayira achishandisa kudzidzisa kunopa utano+ uye kutsiura+ vaya vanopikisa. 10  Nokuti kune vanhu vazhinji vasingadzoreki, vanotaura zvinhu zvisina zvazvinobatsira,+ uye vanonyengera, kunyanya vanhu vaya vanoomerera pakudzingiswa.+ 11  Zvakakodzera kuvhara miromo yaivava, vanhu ivava zvavanoramba vachitsausa dzimba dzose+ nokudzidzisa zvinhu zvavasingafaniri kudzidzisa, kuti vawane pfuma inowanikwa nenzira dzokusatendeseka.+ 12  Mumwe wavo, muprofita wavo chaiye, akati: “VaKrete vanhu vanogara vachireva nhema, zvikara zvinokuvadza,+ simbe dzinokara.” 13  Uchapupu uhwu ndohwechokwadi. Nokuda kwechikonzero ichochi ramba uchivatsiura zvakaoma kwazvo,+ kuti vave nokutenda kune utano,+ 14  vasingateereri ngano dzevaJudha+ nemirayiro yevanhu+ vanozvibvisa pachokwadi.+ 15  Zvinhu zvose zvakachena kuvanhu vakachena.+ Asi kune vanhu vakasvibiswa+ nevasina kutenda+ hapana chakachena, asi pfungwa dzavo nehana+ dzavo zvakasvibiswa. 16  Vanotaura pachena kuti vanoziva Mwari,+ asi vanomuramba nemabasa avo,+ nokuti vanosemesa, havateereri uye havatenderwi+ kuita basa chero ripi zvaro rakanaka.

Mashoko Emuzasi