Rwiyo rwaSoromoni 7:1-13

7  “Tsoka dzako dzakanaka sei muhwashu dzako,+ haiwa iwe mwanasikana ane chido chokubatsira!+ Maumbirwo ezvidya zvako akaita sezvishongo,+ basa remaoko emhizha.  Guvhu rako rakaita sendiro yeraundi. Waini yakavhenganiswa+ ngairege kushayikwa pariri. Dumbu rako rakaita somurwi wegorosi, wakakomberedzwa nemaruva.+  Mazamu ako maviri akaita sevana vaviri, vana vemhara hadzi vakaberekwa vari vaviri.+  Mutsipa wako+ wakaita seshongwe yenyanga dzenzou. Maziso ako+ akaita semadziva ari muHeshbhoni,+ ari pedyo negedhi reBhati-rabhimu. Mhino yako yakaita seshongwe yokuRebhanoni, yakatarira kuDhamasiko.  Musoro wako uri pauri wakaita seKameri,+ uye bvudzi+ romusoro wako rakaita semvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka.+ Mambo anosungwa nebvudzi rinoyerera.+  Wakanaka sei, uye unofadza sei, haiwa iwe musikana anodiwa, pakati pezvinhu zvinofadza kwazvo!+  Chimiro chako ichi chakafanana nomuchindwe,+ uye mazamu ako,+ nemasumbu ezvibereko zvemichindwe.  Ndakati, ‘Ndichakwira mumuchindwe, kuti ndibate bazi remichero yemichindwe.’+ Ndapota, mazamu ako ngaaite semasumbu omuzambiringa, uye kunhuhwirira kwemhino yako semaapuro,  uye mukanwa mako sewaini yakanaka kwazvo+ inonyatsoyerera+ nokuda kwomudiwa wangu, inoyerera zvinyoronyoro pamiromo yevakarara.” 10  “Ndiri womudiwa wangu,+ uye iye anondisuwa.+ 11  Uya, haiwa iwe mudiwa wangu, handei kusango;+ ngatigare pakati pemiti yemihena.+ 12  Ngatifumomuka tiende kuminda yemizambiringa, kuti tinoona kana muzambiringa wakatungira,+ kana ruva rakatumbuka,+ kana miti yemipomegraneti yakatumbuka.+ Ikoko ndichakuratidza rudo rwangu.+ 13  Mamandireki+ akabudisa kunhuhwirira kwawo, uye patinopinda napo pane michero yakanaka kwazvo yemarudzi ose.+ Haiwa mudiwa wangu, ndakakuchengetera mitsva pamwe chete neyekare.

Mashoko Emuzasi