Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Rwiyo rwaSoromoni 3:1-11

3  “Ndakatsvaka anodiwa+ nomweya wangu ndiri pamubhedha wangu usiku. Ndakamutsvaka, asi handina kumuwana.  Ndapota regai ndimuke, nditenderere muguta;+ regai nditsvake anodiwa nomweya wangu mumigwagwa nomunzvimbo dzinoungana vanhu.+ Ndakamutsvaka, asi handina kumuwana.  Varindi+ vaitenderera muguta vakandiwana, ndikati ‘Mamboonawo anodiwa nomweya wangu here?’  Ndisati ndambopfuura pavaiva ndakabva ndawana anodiwa nomweya wangu. Ndakamubata, uye handina kumuregedza, kusvikira ndamupinza mumba maamai vangu uye muimba yomukati yaiye akandibereka.  Haiwa imi vanasikana veJerusarema, ndinoita kuti mupike+ nemhara hadzi kana kuti nenondo hadzi dzomusango,+ kuti musaedza kupfutidza kana kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.”+  “Chii icho chakaita seshongwe dzoutsi chiri kubva kurenje, chakaitwa kuti chinhuhwirire nemura nezvinonhuhwirira zvichena,+ nezvinonhuhwirira zvakakuyiwa zvemarudzi ose zvomutengesi?”+  “Tarira! Icho chigaro chake, chaiye Soromoni. Varume vane simba makumi matanhatu vanobva pavarume vaIsraeri vane simba, vakachipoteredza,+  vose zvavo vane mapakatwa, zvavakadzidziswa hondo, mumwe nomumwe aine bakatwa rake pachidya chake nokuda kwezvinotyisa usiku.”+  “Mambo Soromoni akashandisa miti yokuRebhanoni+ kuti agadzire chigaro chinotakurwa. 10  Akagadzira mbiru dzacho nesirivha, zvitsigiso zvacho nendarama. Pokugara pacho ndepemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, mukati macho makashongedzwa zvakanaka nevanasikana veJerusarema.” 11  “Budai mutarire, haiwa imi vanasikana veZiyoni, Mambo Soromoni aine chishongo chakaita sehata+ chaakarukirwa naamai vake+ pazuva raakaroora uye pazuva raifara mwoyo wake.”+

Mashoko Emuzasi