Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Rwiyo rwaSoromoni 2:1-17

2  “Ndiri ruvawo zvaro resafuroni+ romubani+ romumhenderekedzo yegungwa, ruva romumapani.”+  “Sezvakaita ruva riri pakati poutumbambeva, ndizvo zvakaita musikana wangu pakati pevamwe vanasikana.”+  “Sezvakaita muti womuapuro+ uri pakati pemiti yomusango, ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pevamwe vanakomana.+ Ndakada mumvuri wake kwazvo, ndikagara pasi ipapo, uye muchero wake wave uchitapira mukanwa mangu.  Akandiunza muimba yewaini,+ uye rudo+ ndirwo rwaiva mureza+ wake pamusoro pangu.  Imi ndisimbisei nemazambiringa akaomeswa,+ nditsigirei nemaapuro; nokuti ndiri kurwara norudo.+  Ruoko rwake rworuboshwe ruri pasi pomusoro wangu; uye ruoko rwake rworudyi—runondimbundira.+  Haiwa imi vanasikana veJerusarema, ndinoita kuti mupike+ nemhara+ hadzi kana kuti nenondo hadzi+ dzomusango, kuti musaedza kupfutidza kana kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.+  “Inzwi romudiwa wangu!+ Tarira! Uyo ari kuuya,+ achikwira makomo, achikwakuka pazvikomo.  Mudiwa wangu akafanana nemhara+ kana kuti nondo duku hono. Tarira! Uyo akamira shure kworusvingo rwedu, achiramba akatarira nepamahwindo, achidongorera nepasefa.+ 10  Mudiwa wangu akapindura, akati kwandiri, ‘Simuka, iwe musikana wangu, akanaka wangu,+ uuye.+ 11  Nokuti, tarira! mwaka wemvura+ wapfuura, mvura zhinji yapera, yaenda. 12  Maruva ava kuoneka panyika,+ nguva yokuchekerera+ mizambiringa yasvika, uye inzwi regukutiwa+ ranzwika panyika yedu. 13  Muonde+ wava kuibvisa maonde awo okutangatanga;+ uye mizambiringa yatunga maruva, yabudisa kunhuhwirira kwayo. Simuka, uya, haiwa iwe musikana wangu,+ akanaka wangu, uuye. 14  Haiwa iwe njiva yangu+ iri mumikaha yemabwe, munzvimbo yakavanda yepamawere, ndiratidze chimiro chako,+ rega ndinzwe inzwi rako, nokuti inzwi rako rinofadza uye chimiro chako chakanaka.’”+ 15  “Imi tibatirei makava,+ makava maduku ari kuparadza minda yemizambiringa, minda yedu yemizambiringa zvayatunga maruva.”+ 16  “Mudiwa wangu ndewangu uye ini ndiri wake.+ Ari kufudza+ ari pakati pemaruva.+ 17  Kusvikira mhepo yofefetera uye mimvuri yatiza, tendeuka, haiwa iwe mudiwa wangu; uite semhara+ kana kuti senondo duku hono dziri pamakomo okuparadzana.

Mashoko Emuzasi