Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Rwiyo rwaSoromoni 1:1-17

1  Rwiyo+ rwaSoromoni+ rwakanaka kukunda dzimwe dzose:  “Ngaanditsvode nokutsvoda kwomuromo wake,+ nokuti kuratidza kwako rudo kuri nani kupfuura waini.+  Mafuta+ ako anonhuhwirira zvakanaka. Zita rako rakaita semafuta anodururwa.+ Ndokusaka vasikana vakakuda.  Ndikweve;+ ngatimhanye. Mambo akandipinza mudzimba dzake dzomukati!+ Ngatifare, ndifadzwe newe. Ngatitaure nezvokuratidza kwako rudo kupfuura kutaura nezvewaini.+ Zvakakodzera kuti vakakuda.+  “Haiwa imi vanasikana veJerusarema,+ ndiri musikana mutema zvangu, asi ndakanaka sematende eKedhari+ uye semachira ematende+ aSoromoni.  Musanditarira nokuti ndakasviba, nokuti zuva rakandipisa. Vanakomana vaamai vangu vakanditsamwira; vakandiita muchengeti weminda yemizambiringa, kunyange zvazvo ndisina kuchengeta munda wangu wemizambiringa,+ uya waiva wangu.  “Haiwa iwe unodiwa nomweya wangu,+ ndiudze kwaunofudzira,+ kwaunorarisa boka rako rezvipfuwo pasi masikati. Nei ndichifanira kuita somukadzi anochema akazviputira nejira pakati pemapoka ezvipfuwo evamwe vako?”  “Kana iwe usingazivi, haiwa iwe akanaka kwazvo kukunda vamwe vakadzi vose,+ buda utevere tsoka dzeboka rezvipfuwo ufudzire mbudzana dzako pedyo netebhenekeri dzevafudzi.”  “Ndakakufananidza nebhiza rangu gadzi riri pangoro dzaFarao,+ haiwa iwe musikana wangu.+ 10  Matama ako akanaka pakati pebvudzi rakarukwa, uye mutsipa wako wakanaka wakashongedzwa chuma.+ 11  Tichakugadzirira zvishongo zvendarama zvakaita raundi,+ pamwe chete nezvuma zvesirivha.” 12  “Nadhi+ yangu inoramba ichibudisa kunhuwirira+ kwayo chero bedzi mambo ari patafura yake yeraundi. 13  Kwandiri mudiwa wangu akaita sehomwe yemura;+ achapedza usiku hwose ari pakati pemazamu+ angu. 14  Kwandiri mudiwa wangu akaita sesumbu rehena,+ riri pakati peminda yemizambiringa yokuEni-gedhi.”+ 15  “Tarira! Wakanaka, haiwa iwe musikana wangu.+ Tarira! Wakanaka. Maziso ako akafanana neenjiva.”+ 16  “Tarira! Wakanaka,+ mudiwa wangu, uyewo unofadza. Mubhedha+ wedu ndewemashizha. 17  Matanda eimba yedu yakanaka kwazvo ndeemisidhari,+ matanda edu edenga remba ndeemijunipa.

Mashoko Emuzasi