Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Rute 4:1-22

4  Zvino Bhoazi akaenda kugedhi,+ akagara ikoko. Uye tarira! mudzikinuri wacho akanga achipfuura nepo, uya akanga ataurwa naBhoazi.+ Akabva ati: “Nhingi, tsaukira kuno, ugare pasi apa.” Nokudaro akatsauka akagara pasi.  Pashure paizvozvo akatora varume gumi pavarume vakuru+ veguta akati: “Garai pasi apa.” Naizvozvo vakagara pasi.  Zvino akati kumudzikinuri+ wacho: “Naomi, akadzoka achibva kunyika yeMoabhi,+ anofanira kutengesa chikamu chomunda waiva wehama yedu Erimereki.+  Ini ndafunga kuti ndikuzivise izvi, ndichiti, ‘Utenge+ pamberi pevagari vomuno nevarume vakuru vevanhu vokwangu.+ Kana uchizoudzikinura, udzikinure; asi kana usingazoudzikinuri, ndiudze, kuti ndizive, nokuti hakuna mumwezve kunze kwako angaudzikinura,+ uye ini ndinotevera iwe.’” Iye akati: “Ndini ndichaudzikinura.”+  Bhoazi akabva ati: “Pazuva rauchatenga munda wacho paruoko rwaNaomi, unofanira kuutengawo kuna Rute mukadzi muMoabhi, mudzimai womurume akafa, kuti umutse zita romurume akafa panhaka yake.”+  Mudzikinuri wacho akati: “Handikwanisi kuudzikinura, nokuti ndingaparadza nhaka yangu. Udzikinure hako iwe nekodzero yangu yokudzikinura, nokuti ini handikwanisi kudzikinura.”  Zvino iyi ndiyo yaiva tsika yenguva yekare pakati paIsraeri pamusoro pekodzero yokudzikinura uye pamusoro pokutsinhana, kuti vasimbise zvinhu zvemarudzi ose: Munhu aifanira kubvisa hwashu+ yake oipa mumwe wake, uye ichi ndicho chaiva chipupuriro pakati paIsraeri.  Naizvozvo mudzikinuri wacho paakati kuna Bhoazi: “Utenge,” akabvisa hwashu+ yake.  Bhoazi akabva ati kuvarume vakuru nevanhu vose: “Muri zvapupu+ nhasi kuti ndiri kutenga zvose zvaiva zvaErimereki nezvose zvaiva zvaKiriyoni naMaroni paruoko rwaNaomi. 10  Ndinotengawo Rute mukadzi muMoabhi, mudzimai waMaroni, kuti ave mudzimai wangu kuti ndimutse zita romurume akafa+ panhaka yake uye kuti zita romurume akafa rirege kuparara pakati pehama dzake nepagedhi renzvimbo yake. Muri zvapupu+ nhasi.” 11  Vanhu vose vakanga vari pagedhi nevarume vakuru vakati: “Tiri zvapupu! Jehovha ngaaite kuti mudzimai ari kuuya mumba mako ave saRakeri+ uye saReya,+ avo vakavaka imba yaIsraeri vari vaviri;+ ratidza kukosha kwako muEfrata+ uye uve nezita rakakurumbira muBhetrehema.+ 12  Imba yako ngaive seimba yaPerezi, akaberekerwa Judha naTamari,+ kubva pavana vauchapiwa naJehovha pamukadzi wechiduku uyu.”+ 13  Naizvozvo Bhoazi akatora Rute akava mudzimai wake, akarara naye. Nokudaro Jehovha akaita kuti abate pamuviri+ akabereka mwanakomana. 14  Zvino vakadzi vakatanga kuti+ kuna Naomi: “Jehovha ngaarumbidzwe,+ asina kuita kuti ushaye mudzikinuri nhasi; kuti zita rake riziviswe pakati paIsraeri. 15  Ava mumutsidziri womweya wako nomunhu anotarisira kuchembera kwako,+ nokuti muroora wako uyo anokuda,+ ari nani kwauri kupfuura vanakomana vanomwe,+ amubereka.” 16  Naomi akatora mwana wacho akamuisa pachipfuva chake, akava mureri wake. 17  Vakadzi vakanga vakavakidzana+ naye vakabva vamupa zita, vachiti: “Naomi aberekerwa mwanakomana.” Zvino vakamutumidza kuti Obhedhi.+ Ndiye baba vaJese,+ baba vaDhavhidhi. 18  Zvino izvi ndizvo zvizvarwa zvaPerezi:+ Perezi akabereka Hezroni;+ 19  Hezroni akabereka Ramu; Ramu+ akabereka Aminadhabhi; 20  Aminadhabhi+ akabereka Nashoni; Nashoni+ akabereka Sarimoni; 21  Sarimoni+ akabereka Bhoazi; Bhoazi+ akabereka Obhedhi; 22  Obhedhi akabereka Jese;+ Jese akabereka Dhavhidhi.+

Mashoko Emuzasi