Rute 3:1-18

3  Zvino vamwene vake Naomi vakati kwaari: “Mwanasikana wangu, handifaniri kukutsvakira nzvimbo yokuzororera,+ kuti zvikunakire here?  Zvino Bhoazi, ane vasikana vawaramba uinavo, haasi hama+ yedu here? Tarira! Ari kuurutsa+ bhari paburiro usiku huno.  Zvino geza, uzore mafuta,+ upfeke majasi ako+ uende kuburiro. Usaita kuti uzivikanwe nomurume wacho kusvikira apedza kudya nokunwa.  Kana ava kurara, ucherechedzewo nzvimbo yaanorara; uye usvike umufukure tsoka dzake urare pasi; iye achakuudza zvaunofanira kuita.”  Iye akati kwavari: “Ndichaita zvose zvamunondiudza.”  Akaenda kuburiro, akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa navamwene vake.  Munguva iyi Bhoazi akadya, akanwa, uye mwoyo wake wakanga uchifara.+ Akabva aenda kunorara pamucheto pomurwi wezviyo. Pashure paizvozvo akasvika achinyahwaira, akafukura tsoka dzake, akarara pasi.  Zvino pakati pousiku murume wacho akatanga kudedera. Naizvozvo akagonya, akaona mukadzi akarara kutsoka dzake.  Akabva ati: “Ndiwe ani?” Iye akati: “Ndini Rute murandasikana wenyu, fukidzai murandasikana wenyu nokunoperera nguo yenyu, nokuti muri mudzikinuri.”+ 10  Iye akati: “Jehovha ngaakukomborere,+ mwanasikana wangu. Waratidza mutsa wako worudo+ zviri nani pakupedzisira kupfuura pakutanga,+ nokusatevera majaya angava akaderera kana kuti akapfuma. 11  Zvino, mwanasikana wangu, usatya. Zvose zvaunotaura ndichakuitira,+ nokuti munhu wose ari mukati megedhi revanhu vokwangu anoziva kuti uri mukadzi akanaka kwazvo.+ 12  Zvino kunyange chiri chokwadi kuti ndiri mudzikinuri,+ panewo mudzikinuri ane ukama hwepedyo kupfuura ini.+ 13  Rara pano usiku huno, uye mangwanani kana akakudzikinura,+ zvakanaka! Ngaakudzikinure. Asi kana asingafariri kukudzikinura, naJehovha mupenyu,+ ndichabva ndakudzikinura. Ramba wakarara zvako kusvikira mangwanani.” 14  Zvino akaramba akarara kutsoka dzake kusvikira mangwanani, akazomuka pasati pava nomunhu angaziva mumwe. Zvino akati: “Usaita kuti zvizivikanwe kuti mukadzi akauya kuburiro.”+ 15  Iye akatizve: “Unza jasi rawakapfeka, uye ribate rakavhurika.” Naizvozvo akaribata rakavhurika, akamuyerera zviyero zvitanhatu zvebhari, akamutakudza, akabva apinda muguta. 16  Iye akaenda kuna vamwene vake, avo zvino vakati: “Ndiwe ani, mwanasikana wangu?” Naizvozvo akavaudza zvinhu zvose zvaakanga aitirwa nomurume wacho. 17  Akati: “Andipa zviyero zvitanhatu izvi zvebhari, nokuti ati kwandiri, ‘Usasvika kuna vamwene vako usina chinhu.’”+ 18  Ivo vakati: “Chigadzikana hako, mwanasikana wangu, kusvikira waziva kuti nyaya yacho ichafamba sei, nokuti murume wacho haazozorori kutoti apedza nyaya yacho nhasi.”+

Mashoko Emuzasi