Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 8:1-56

8  Nokukurumidza pashure pacho akaenda muguta neguta uye mumusha nomusha, achiparidza nokuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari.+ Vane gumi nevaviri vakanga vainaye,  uye vamwe vakadzi+ vakanga vaporeswa pamidzimu yakaipa uye pazvirwere vaiti, Mariya ainzi Magadharini, akanga abuda madhimoni manomwe,+  naJoana+ mudzimai waKuza, mutariri weimba yaHerodhi, naSuzana nevamwe vakadzi vazhinji vakanga vachivashumira nezvinhu zvavo.  Zvino boka guru revanhu parakanga raungana nevaya vakaenda kwaari muguta neguta, akataura achishandisa mufananidzo, achiti:+  “Mudyari akaenda kunodyara mbeu yake. Naizvozvo, paaidyara, imwe yakawira parutivi pomugwagwa, ikatsikwa-tsikwa, uye shiri dzokudenga dzakaidya yose.+  Imwe yakawira padombo guru, uye, pashure pokunge yamera, yakaoma nokuti yakashayiwa unyoro.+  Imwe yakawira pakati peminzwa, uye minzwa yayakakura pamwe chete nayo yakaivhunga.+  Imwe yakawira paivhu rakanaka, uye pashure pokumera, yakabereka zvibereko zvine zana.”+ Paaitaura zvinhu izvi, akabva ashevedzera achiti: “Ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.”+  Asi vadzidzi vake vakatanga kumubvunza kuti mufananidzo uyu ungarevei.+ 10  Iye akati: “Imi makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zvitsvene zvoumambo hwaMwari, asi vamwe vose vanozvipiwa nemifananidzo,+ kuti, kunyange vachitarira, vatarire pasina uye, kunyange vachinzwa, varege kunzwisisa.+ 11  Zvino mufananidzo+ wacho unoreva izvi: Mbeu ishoko raMwari.+ 12  Iya iri parutivi pomugwagwa ndivo vaya vanenge vanzwa,+ Dhiyabhorosi+ anobva auya, obvisa shoko mumwoyo mavo kuti varege kutenda, voponeswa.+ 13  Iya iri padombo guru ndivo vaya vanoti, pavanorinzwa, vanogamuchira shoko nomufaro, asi iyi haina midzi; vanotenda kwomwaka mumwe chete, asi mumwaka wokuedzwa vanorega.+ 14  Kana iri iya yakawira pakati peminzwa, iyi ndivo vaya vakanzwa, asi, nokuda kwokutsauswa nokuzvidya mwoyo uye pfuma nemafaro+ zvoupenyu huno, vanovhungwa zvachose, vokundikana kuva nechimwe chinhu chakakwana.+ 15  Kana iri iya yepaivhu rakanaka, iyi ndivo vaya vanoti, pashure pokunzwa shoko nomwoyo+ wakarurama uye wakanaka, vanorichengeta, vobereka zvibereko nokutsungirira.+ 16  “Hapana munhu anoti, kana abatidza rambi, orifukidza nomudziyo kana kuti oriisa pasi pomubhedha, asi anoriisa pachigadziko cherambi, kuti vaya vanopinda vaone chiedza.+ 17  Nokuti hapana chakavanzika+ chisingazoiswi pachena, kana chimwe chinhu chakanyatsovanzika chisingazombozivikanwi uye chisingazombobudi pachena.+ 18  Naizvozvo, chenjererai kuteerera kwamunoita; nokuti munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe,+ asi munhu wose asina, achatorerwa kunyange zvaanofunga kuti anazvo.”+ 19  Zvino amai vake nevanun’una vake+ vakauya kwaari, asi havana kukwanisa kusvika paaiva nokuda kweboka revanhu.+ 20  Zvisinei, akaudzwa kuti: “Amai vako nevanun’una vako vamire panze, vanoda kukuona.”+ 21  Achipindura, iye akati kwavari: “Amai vangu nevanun’una vangu ndivo ava vanonzwa shoko raMwari voriita.”+ 22  Pane rimwe remazuva iwayo iye nevadzidzi vake vakapinda muchikepe, akati kwavari: “Ngatiyambukirei mhiri kwegungwa.” Naizvozvo vakatanga kufamba nechikepe.+ 23  Asi zvavaifamba nechikepe iye akabatwa nehope. Zvino dutu rine simba kwazvo rakaburukira pagungwa, vakatanga kuzarirwa nemvura uye kuva pangozi.+ 24  Pakupedzisira vakaenda kwaari, vakamumutsa, vachiti: “Murayiridzi, Murayiridzi, tava kuda kuparara!”+ Achimuka, akatuka+ mhepo yacho nokuvinduka kwacho kwemvura, izvo zvikanyarara, kudzikama kukavapo. 25  Akabva ati kwavari: “Kutenda kwenyu kuripi?” Asi ivo vabatwa nokutya, vakashamisika, vachitaurirana vachiti: “Iyeyu anombova ani, nokuti anorayira kunyange mhepo nemvura, uye izvo zvinomuteerera?”+ 26  Zvino vakasvika kumhenderekedzo munyika yevaGerasa, iri kurutivi rwakatarisana neGarireya.+ 27  Asi zvaakabuda panyika yakaoma mumwe murume womuguta racho akanga aine madhimoni akasangana naye. Kwenguva refu, akanga asina kumbopfeka nguo, uye akanga asingagari pamba, asi kumakuva.+ 28  Paakangoona Jesu akashevedzera kwazvo, akawira pasi pamberi pake, uye akati nenzwi guru: “Ndinei nemi,+ Jesu Mwanakomana waMwari Wokumusorosoro? Ndinokukumbirai, kuti musandirwadzisa.”+ 29  (Nokuti akanga ave achirayira mudzimu wacho usina kuchena kuti ubude mumurume wacho. Nokuti wakanga wamubata kwazvo kwenguva refu,+ uye aisungwa kazhinji necheni nezvisungo zvomumakumbo achichengetedzwa, asi aidambura zvisungo zvacho obva aendeswa nedhimoni racho kunzvimbo dzisina vanhu.) 30  Jesu akamubvunza kuti: “Unonzi ani?” Iye akati: “Rigiyoni,” nokuti madhimoni mazhinji akanga apinda maari.+ 31  Iwo akaramba achimuteterera+ kuti asaarayire kuenda mugomba rakadzikadzika.+ 32  Zvino boka renguruve+ zhinji kwazvo rakanga richidya mugomo imomo; naizvozvo akamuteterera kuti aabvumire kupinda madziri.+ Iye akaabvumidza. 33  Madhimoni acho akabva abuda mumurume wacho, akapinda munguruve, boka racho rikamhanya nepamawere rikapinda mugungwa, rikanyura.+ 34  Asi vafudzi pavakaona zvakanga zvaitika, vakatiza, vakanozvitaura muguta nomuruwa rwacho.+ 35  Vanhu vakabva vabuda kuti vanoona zvakanga zvaitika, vakauya kuna Jesu, vakawana murume akanga abuda madhimoni acho, akapfeka, ava munhu kwaye, agere patsoka dzaJesu; uye vakatya.+ 36  Vaya vakanga vazviona vakavaudza kuporeswa kwakanga kwaitwa munhu akanga aine dhimoni.+ 37  Naizvozvo vazhinji vose vomunyika yakapoteredza yevaGerasa vakamukumbira kuti abve kwavari, nokuti vakanga vabatwa nokutya kukuru.+ Akabva akwira muchikepe, akaenda. 38  Zvisinei, murume akabuda madhimoni akaramba achimukumbira kuti arambe ainaye; asi iye akaendesa murume wacho, achiti:+ 39  “Chidzokera kumba, urambe uchirondedzera zvinhu zvawaitirwa naMwari.”+ Naizvozvo akaenda, achizivisa muguta rose zvinhu zvaakaitirwa naJesu.+ 40  Jesu paakadzoka, boka revanhu rakamugamuchira nomutsa, nokuti vose vakanga vachimutarisira.+ 41  Asi, tarira! murume ainzi Jairosi akasvika, murume uyu akanga ari mukuru aitungamirira wesinagogi. Zvino akawira patsoka dzaJesu, akatanga kumuteterera kuti apinde mumba make,+ 42  nokuti aiva nomwanasikana akaberekwa ari mumwe oga akanga aine makore anenge gumi nemaviri uye akanga ava kuda kufa.+ Zvaaienda, mapoka evanhu akamuunganira.+ 43  Zvino mumwe mukadzi, aibuda ropa+ kwemakore gumi nemaviri, akanga asina kukwanisa kurapwa chero nomunhu upi zvake,+ 44  akasvika necheshure, akabata masa+ yenguo yake yokunze,+ kubuda ropa kwake kukabva kwamira.+ 45  Naizvozvo Jesu akati: “Ndiani andibata?”+ Vose pavakanga vachiramba, Petro akati: “Murayiridzi, mapoka evanhu ari kukuunganirai achikumomoterai.”+ 46  Asi Jesu akati: “Mumwe munhu andibata, nokuti ndanzwa kuti simba+ rabuda mandiri.”+ 47  Achiona kuti akanga azivikanwa, mukadzi wacho akauya achidedera, akawira pasi pamberi pake, akadura pamberi pevanhu vose kuti akanga amubatirei uye kuti akabva aporeswa sei.+ 48  Asi iye akati kwaari: “Mwanasikana, kutenda kwako kwakuporesa;+ enda zvako norugare.”+ 49  Achiri kutaura, mumwe mumiririri womukuru aitungamirira sinagogi akasvika, achiti: “Mwanasikana wenyu afa; chiregai henyu kunetsa mudzidzisi.”+ 50  Jesu achinzwa izvi, akamupindura kuti: “Usatya, ingotenda chete,+ uye achaponeswa.” 51  Paakasvika pamba pacho haana kubvumira chero munhu upi zvake kuti apinde naye kunze kwaPetro naJohani naJakobho nababa naamai vomusikana wacho.+ 52  Asi vanhu vose vakanga vachisvimha misodzi vachizvirova nemhaka yeshungu nokuda kwake. Naizvozvo akati: “Regai kusvimha misodzi,+ nokuti haana kufa asi akarara.”+ 53  Ivo vakatanga kumuseka vachimuzvidza, nokuti vaiziva kuti akanga afa.+ 54  Asi iye akamubata ruoko akashevedzera, achiti: “Musikana, muka!”+ 55  Simba rake roupenyu+ rakadzoka, akabva asimuka,+ uye akarayira kuti apiwe chimwe chinhu chokudya.+ 56  Naizvozvo, vabereki vake vakanga vasingachabatiki nokufara; asi akavarayira kuti vasaudza chero munhu upi zvake zvakanga zvaitika.+

Mashoko Emuzasi