Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ruka 7:1-50

7  Paakanga apedza mashoko ake ose vanhu vachinzwa, akapinda muKapenaume.+  Zvino muranda womumwe mukuru weuto, waaida kwazvo, akanga achirwara uye akanga ava kuda kufa.+  Mukuru weuto paakanzwa nezvaJesu, akatumira kwaari varume vakuru vevaJudha kuti vamukumbire kuti auye kuzoporesa muranda wake.  Vaya vakauya kuna Jesu vakabva vatanga kumuteterera nomwoyo wose, vachiti: “Akakodzera kuti mumuitire izvi,  nokuti anoda rudzi rwedu+ uye iye akativakira sinagogi.”  Naizvozvo Jesu akatanga kuenda navo. Asi paakanga ava pedyo nemba, mukuru weuto akanga atotumira shamwari kuti dzinoti kwaari: “Changamire, musanetseka zvenyu, nokuti handina kukodzera kuti mupinde pasi pedenga reimba yangu.+  Saka handina kufunga kuti ndakakodzera kuuya kwamuri. Asi taurai henyu shoko, muite kuti mushandi wangu aporeswe.  Nokuti neniwo ndiri munhu akaiswa pasi pesimba revamwe, ndine varwi vari pasi pangu, ndinoti kune uyu, ‘Enda!’ uye anoenda, uye kune mumwe, ‘Uya!’ uye anouya, uye kumuranda wangu, ‘Ita izvi!’ uye anozviita.”+  Naizvozvo, Jesu paakanzwa zvinhu izvi akashamiswa naye, akatendeukira kuboka revanhu vakanga vachimutevera akati: “Ndinokuudzai kuti, Handina kuwana kutenda kwakakura kudai kunyange pakati paIsraeri.”+ 10  Zvino vaya vakanga vatumwa, pavakadzoka kumba, vakawana muranda wacho apora.+ 11  Nokukurumidza pashure peizvi akaenda kuguta rainzi Naini, uye vadzidzi vake neboka guru revanhu vakanga vachifamba naye. 12  Zvaakasvika pedyo negedhi reguta, chokwadi, tarira! kwaiva nomunhu akafa+ akanga akatakurwa achibudiswa kunze, mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga+ waamai vake. Uyewo, ivo vaiva chirikadzi. Boka guru revanhu rakabva muguta raivawo navo. 13  Ishe paakavaona, akasiririswa+ navo, akati kwavari: “Rega kusvimha misodzi.”+ 14  Naizvozvo akaswedera pedyo, akabata hwanyanza, vakanga vakatakura vakamira, iye akati: “Jaya, ndinoti kwauri, Muka!”+ 15  Munhu wacho akanga akafa akagara, akatanga kutaura, uye iye akamupa kuna amai vake.+ 16  Zvino vose vakabatwa nokutya,+ vakatanga kukudza Mwari, vachiti: “Muprofita+ mukuru amutswa pakati pedu,” uye, “Mwari afunga vanhu vake.”+ 17  Zvino mashoko aya pamusoro pake akapararira muJudhiya mose nenyika yose yakapoteredza. 18  Zvino vadzidzi vaJohani vakamuudza zvinhu zvose izvi.+ 19  Naizvozvo Johani akashevedza vamwe vadzidzi vake vaviri, akavatuma kunaShe kuti vanoti: “Ndimi Iye Anouya here kana kuti pane mumwe watinofanira kutarisira?”+ 20  Pavakasvika kwaari varume vacho vakati: “Johani Mubhabhatidzi atituma kuzoti kwamuri, ‘Ndimi Iye Anouya here kana kuti tinofanira kutarisira mumwe?’” 21  Paawa iyoyo iye akarapa zvirwere+ zvizhinji nehosha dzinotambudza nemidzimu yakaipa, akasvinudza mapofu mazhinji. 22  Nokudaro akapindura vaviri vacho achiti: “Endai,+ muudze Johani zvamaona nokunzwa, zvinoti: mapofu+ ari kuona, vanokamhina vari kufamba, vane maperembudzi vari kucheneswa nematsi dziri kunzwa, vakafa vari kumutswa, uye varombo vari kuudzwa+ mashoko akanaka.+ 23  Anofara ndiye asina kugumburwa neni.”+ 24  Nhume dzaJohani padzakanga dzaenda, iye akatanga kuti kumapoka evanhu pamusoro paJohani: “Makabuda kunoonei murenje? Tsanga yakanga ichipeperetswa nemhepo here?+ 25  Saka, makabuda kunoonei? Munhu akapfeka nguo dzokunze dzakapfavirira here?+ Chokwadi, vaya vane nguo dzakanaka kwazvo uye vari muumbozha vari mudzimba dzoumambo.+ 26  Saka makabuda kunoonei? Muprofita+ here? Chokwadi, ndinokuudzai, anotopfuura muprofita.+ 27  Uyu ndiye akanyorwa nezvake kuti, ‘Tarirai! ndiri kutuma nhume yangu pamberi pako,+ iyo ichafanokugadzirira nzira yako.’+ 28  Ndinokuudzai kuti, Pane vakaberekwa nevakadzi hapana mukuru+ kuna Johani; asi munhu muduku muumambo hwaMwari mukuru kwaari.”+ 29  (Zvino vanhu vose nevateresi, pavakanzwa izvi, vakazivisa kuti Mwari akarurama,+ ivo zvavakanga vabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohani.+ 30  Asi vaFarisi nevaya vaiziva Mutemo kwazvo vakazvidza zvavakanga varongerwa+ naMwari, zvavakanga vasina kubhabhatidzwa naye.) 31  “Naizvozvo, ndichaenzanisa vanhu vechizvarwa chino nani, uye vakafanana nani?+ 32  Vakafanana nevana vaduku vagere pamusika vachishevedzera kune mumwe nomumwe, uye vanoti, ‘Takakuridzirai nyere, asi hamuna kutamba; takaungudza, asi hamuna kusvimha misodzi.’+ 33  Saizvozvowo, Johani Mubhabhatidzi akauya asingadyi chingwa kana kunwa waini, asi munoti, ‘Ane dhimoni.’+ 34  Mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa, asi munoti, ‘Tarirai! Munhu anokara uye anonwisa waini, shamwari yevateresi nevatadzi!’+ 35  Kunyange zvakadaro, uchenjeri+ hunoratidzwa kuti hwakarurama nevana vahwo vose.”+ 36  Zvino mumwe wevaFarisi akaramba achimukumbira kuti azodya naye. Naizvozvo akapinda muimba+ yomuFarisi wacho, akatsenhama patafura. 37  Uye tarira! mumwe mukadzi aizivikanwa muguta racho kuti aiva mutadzi akaziva kuti akanga akatsenhama achidya muimba yomuFarisi wacho, akauya nechinu chearabhasta+ chaiva nemafuta anonhuhwirira, 38  uye, achienda necheshure pedyo netsoka dzake, akasvimha misodzi, akatanga kunyorovesa tsoka dzake nemisodzi yake achizodzipukuta nebvudzi romusoro wake. Uyewo, akatsvoda tsoka dzake zvinyoronyoro, akadzizora mafuta anonhuhwirira. 39  MuFarisi akakoka Jesu paakazviona akati mumwoyo make: “Kudai munhu uyu aiva muprofita,+ aizoziva kuti mukadzi uyu ari kumubata ndiani uye kuti akadini, kuti mutadzi.”+ 40  Asi achipindura, Jesu akati kwaari: “Simoni, pane zvandiri kuda kutaura newe.” Iye akati: “Mudzidzisi, taurai henyu!” 41  “Varume vaviri vakanga vaine chikwereti nomumwe mukweretesi; mumwe aiva nechikwereti chemadhinari+ mazana mashanu, asi mumwe wacho makumi mashanu. 42  Pavakashaya chinhu chokuripa nacho, akavakanganwira+ vose nomwoyo wose. Naizvozvo, ndiani wavo achamuda zvakanyanya?” 43  Achipindura, Simoni akati: “Ndinofunga kuti ndouya ane zvizhinji zvaakakanganwirwa nomwoyo wose.” Iye akati kwaari: “Wafunga zvakarurama.” 44  Naizvozvo akatendeukira kumukadzi wacho, akati kuna Simoni: “Unoona mukadzi uyu here? Ini ndapinda mumba mako; iwe hauna kundipa mvura+ yetsoka dzangu. Asi mukadzi uyu anyorovesa tsoka dzangu nemisodzi yake, akadzipukuta nebvudzi rake. 45  Hauna kunditsvoda;+ asi mukadzi uyu, kubvira paawa yandapinda muno, haana kurega kutsvoda tsoka dzangu zvinyoronyoro. 46  Hauna kuzora musoro wangu mafuta;+ asi mukadzi uyu azora tsoka dzangu mafuta anonhuhwirira. 47  Nokuda kwaizvozvi, ndinokuudza kuti, kunyange zvazvo zvivi zvake zviri zvizhinji, zvakanganwirwa,+ nokuti aratidza rudo zvikuru; asi iye anokanganwirwa zvishoma, anoratidza rudo zvishoma.” 48  Iye akabva ati kumukadzi wacho: “Zvivi zvako zvakanganwirwa.”+ 49  Vaya vakanga vakatsenhama naye patafura vakatanga kuti mumwoyo mavo: “Munhu uyu ndiani anotokanganwira zvivi?”+ 50  Asi iye akati kumukadzi wacho: “Kutenda kwako kwakuponesa;+ enda hako norugare.”+

Mashoko Emuzasi