Ruka 3:1-38

3  Mugore rechigumi nemashanu rokutonga kwaTibheriyo Kesari, Pondiyo Pirato paakanga ari gavhuna weJudhiya, uye Herodhi+ ari mutongi woruwa rweGarireya, asi Firipi munun’una wake ari mutongi woruwa rwenyika yeItureya neTrakonitisi, uye Risaniyasi ari mutongi woruwa rweAbhirene,  mumazuva omupristi mukuru Anasi neaKayafasi,+ shoko raMwari rakasvika kuna Johani+ mwanakomana waZekariya ari murenje.+  Naizvozvo akaenda munyika yose yakapoteredza Jodhani, achiparidza rubhabhatidzo rwokuratidza kupfidza kuti vakanganwirwe zvivi,+  sokunyorwa kwazvakaitwa mubhuku remashoko omuprofita Isaya, kuti: “Teererai! Mumwe munhu ari kushevedzera ari murenje, achiti, ‘Gadzirai nzira yaJehovha, ruramisai migwagwa yake.+  Makoronga ose anofanira kufushirwa, uye makomo ose nezvikomo zvose zvinofanira kuitwa kuti zviti sandara, makakombama munofanira kuva nzira dzakatwasuka, nzvimbo dzisina kuenzana dzive nzira dzakati chechetere;+  uye vanhu vose vachaona kuponesa kunoita Mwari.’”+  Naizvozvo iye akatanga kuti kumapoka evanhu vaibuda vachiuya kuzobhabhatidzwa naye: “Imi vana venyoka,+ ndiani akakunyeurirai kuti mutize hasha dzinouya?+  Naizvozvo berekai zvibereko zvakakodzera rupfidzo.+ Musatanga kuti mumwoyo menyu, ‘Abrahamu ndiye baba vedu.’ Nokuti ndinoti kwamuri Mwari ane simba rokumutsira Abrahamu vana pamatombo aya.  Chokwadi, demo ratova pamidzi yemiti; naizvozvo, muti wose, usingabereki zvibereko zvakanaka unofanira kutemerwa pasi wokandwa mumoto.”+ 10  Zvino mapoka evanhu aimubvunza achiti: “Saka, toitei?”+ 11  Achipindura, iye aiti: “Munhu ane nguo mbiri dzomukati ngaagovane nomunhu asina, uye ane zvinhu zvokudya ngaaite saizvozvo.”+ 12  Asi kunyange vateresi vakauya kuzobhabhatidzwa, uye vakati kwaari: “Mudzidzisi, toitei?”+ 13  Iye akati kwavari: “Musarayira chinhu chinopfuura mutero unodiwa.”+ 14  Uyewo, vaya vaiva mubasa rehondo vaimubvunza vachiti: “Toiteiwo?” Iye aiti kwavari: “Musanetsa chero munhu upi zvake kana kupomera+ zvenhema chero munhu upi zvake, asi gutsikanai nemigove yenyu.”+ 15  Zvino vanhu zvavakanga vachitarisira uye vose vachifunga mumwoyo mavo pamusoro paJohani vachiti: “Kuti angava ndiye Kristu here?”+ 16  Johani akapindura, achiti kuna vose: “Ini ndinokubhabhatidzai nemvura; asi uyo akasimba kupfuura zvandakaita ari kuuya, ane tambo dzehwashu dzandisina kukodzera kusunungura.+ Iye achakubhabhatidzai nomudzimu mutsvene nomoto.+ 17  Foshoro yake yokuurutsisa iri muruoko rwake kuti achenese zvakakwana buriro rake uye kuti aunganidzire+ gorosi mudura rake, asi achapisa hundi+ nomoto+ usingagoni kudzimwa.” 18  Naizvozvo akapawo mirayiro mizhinji, akaramba achizivisa vanhu mashoko akanaka. 19  Asi Herodhi mutongi woruwa, zvaakanga atsiurwa naye pamusoro paHerodhiyasi mudzimai womunun’una wake uye pamusoro pemabasa ose akaipa aakaita iye Herodhi wacho,+ 20  kuwedzera kumabasa ose iwayo: iye akakiyira Johani mujeri.+ 21  Zvino vanhu vose pavakanga vabhabhatidzwa, Jesu+ akabhabhatidzwawo uye, zvaakanga achinyengetera, denga+ rakavhurika, 22  mudzimu mutsvene uri mumuviri wakaita senjiva wakaburukira paari, uye inzwi rakabva kudenga richiti: “Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.”+ 23  Uyezve, iye Jesu, paakatanga basa rake,+ akanga ava nemakore anenge makumi matatu,+ sokufungwa kwazvaiitwa, ari mwanakomana+ waJosefa,+mwanakomana waHirai, 24  mwanakomana waMatati,mwanakomana waRevhi,mwanakomana waMerikai,mwanakomana waJanai,mwanakomana waJosefa, 25  mwanakomana waMatatiyasi,mwanakomana waAmosi,mwanakomana waNahumi,mwanakomana waEsri,mwanakomana waNagai, 26  mwanakomana waMaati,mwanakomana waMatatiyasi,mwanakomana waSemeini,mwanakomana waJoseki,mwanakomana waJodha, 27  mwanakomana waJoanani,mwanakomana waResa,mwanakomana waZerubhabheri,+mwanakomana waSheatiyeri,+mwanakomana waNerai, 28  mwanakomana waMerikai,mwanakomana waAdhai,mwanakomana waKosamu,mwanakomana waErimadhamu,mwanakomana waEre, 29  mwanakomana waJesu,mwanakomana waEriyezeri,mwanakomana waJorimu,mwanakomana waMatati,mwanakomana waRevhi, 30  mwanakomana waSimiyonemwanakomana waJudhasi,mwanakomana waJosefa,mwanakomana waJonamu,mwanakomana waEriyakimu, 31  mwanakomana waMereya,mwanakomana waMena,mwanakomana waMatata,mwanakomana waNatani,+mwanakomana waDhavhidhi,+ 32  mwanakomana waJese,+mwanakomana waObhedhi,+mwanakomana waBhoazi,+mwanakomana waSarimoni,+mwanakomana waNashoni,+ 33  mwanakomana waAminadhabhi,+mwanakomana waAnai,+mwanakomana waHezroni,+mwanakomana waPerezi,+mwanakomana waJudha,+ 34  mwanakomana waJakobho,+mwanakomana waIsaka,+mwanakomana waAbrahamu,+mwanakomana waTera,+mwanakomana waNahori,+ 35  mwanakomana waSerugu,+mwanakomana waReu,+mwanakomana waPeregi,+mwanakomana waEbheri,+mwanakomana waShera,+ 36  mwanakomana waKainani,mwanakomana waApakishadhi,+mwanakomana waShemu,+mwanakomana waNoa,+mwanakomana waRameki,+ 37  mwanakomana waMetusera,+mwanakomana waInoki,+mwanakomana waJaredhi,+mwanakomana waMaharareeri,+mwanakomana waKainani,+ 38  mwanakomana waInoshi,+mwanakomana waSeti,+mwanakomana waAdhamu,+mwanakomana waMwari.

Mashoko Emuzasi