Ruka 23:1-56

23  Naizvozvo vose zvavo, vari vazhinji kudaro vakasimuka, vakaenda naye kuna Pirato.+  Vakabva vatanga kumupomera,+ vachiti: “Takawana munhu uyu achitsausa+ rudzi rwedu, achirambidza kutera mitero+ kuna Kesari uye achiti iye ndiye Kristu mambo.”+  Zvino Pirato akamubvunza mubvunzo wokuti: “Ndiwe mambo wevaJudha here?” Achipindura, iye akati kwaari: “Iwe ndiwe uri kuzvitaura.”+  Pirato akabva ati kuvapristi vakuru nemapoka acho evanhu: “Handiwani mhosva pamunhu uyu.”+  Asi ivo vakatanga kuomerera, vachiti: “Anonyonganisa vanhu nokudzidzisa muJudhiya mose, achitotangira kuGarireya kusvika kuno.”  Paakanzwa izvozvo, Pirato akabvunza kana munhu wacho akanga ari muGarireya,  uye, pashure pokunge awana kuti akanga ari wenharaunda yaitongwa naHerodhi,+ akamutumira kuna Herodhi, uyowo akanga ari muJerusarema mazuva aya.  Herodhi paakaona Jesu akafara kwazvo, nokuti kwenguva refu akanga ave achida kumuona+ nokuti akanga anzwa+ nezvake, uye akanga achitarisira kumuona achiita chiratidzo chakati.  Zvino akatanga kumubvunza mibvunzo mizhinji kwazvo; asi iye haana kumupindura.+ 10  Zvisinei, vapristi vakuru nevanyori vakaramba vachisimuka, vachimupomera zvakasimba.+ 11  Herodhi pamwe chete nevarwi vake vaiva varindi vakabva vamuzvidza,+ uye akamuseka+ achimupfekedza nguo refu inopenya, akamudzorera kuna Pirato. 12  Pazuva iroro chairo Herodhi naPirato+ vakabva vava shamwari; nokuti izvi zvisati zvaitika vaimbovengana. 13  Pirato akabva aunganidza vapristi vakuru nevatongi nevanhu, 14  akati kwavari: “Mauya nomurume uyu kwandiri muchiti munhu anoita kuti vanhu vamukire, tarirai! ini ndamuongorora pamberi penyu asi pamunhu uyu handina kuwana+ chikonzero chezvamuri kumupomera. 15  Chokwadi, kunyange naHerodhi haanawo, nokuti amudzosa kwatiri; uye tarirai! hapana chaakaita chakakodzera rufu.+ 16  Naizvozvo ndichamuranga+ ndomusunungura.” 17  —— 18  Asi vanhu vacho vose vari vazhinji kudaro vakashevedzera, vachiti: “Uyu mubvisei,+ asi tisunungurirei Bharabhasi!”+ 19  (Murume akanga akandwa mujeri nokuda kwokumukira kwakanga kuchiitika muguta uye nokuda kwokuponda.) 20  Pirato akashevedzerazve kwavari, nokuti akanga achida kusunungura Jesu.+ 21  Ivo vakabva vatanga kushevedzera, vachiti: “Murovererei! Murovererei!”+ 22  Kechitatu akati kwavari: “Nemhosva yei, munhu uyu akatadzei? Hapana chandawana maari chakakodzera rufu; naizvozvo ndichamuranga ndomusunungura.”+ 23  Vakabva vatanga kusimbisa nemanzwi makuru, vachirayira kuti arovererwe; uye manzwi avo akatanga kukunda.+ 24  Naizvozvo Pirato akatonga kuti chikumbiro chavo chiitwe:+ 25  akasunungura+ murume akanga akandwa mujeri nokuda kwokumukira nokuponda uye wavakanga vachida, asi akavapa Jesu sezvavaida.+ 26  Zvino pavaienda naye, vakabata Simoni, mumwe munhu wokuKurini, achibva kumaruwa, vakamutakurisa danda rokutambudzikira kuti aritakure ari shure kwaJesu.+ 27  Asi akanga achiteverwa nevanhu vazhinjizhinji nevakadzi vairamba vachizvirova nemhaka yeshungu vachimuchema. 28  Jesu akatendeukira kuvakadzi vacho, akati: “Vanasikana veJerusarema, regai kundichema. Asi, zvichemei imi nevana venyu;+ 29  nokuti, tarirai! mazuva ari kuuya ayo vanhu vachati, ‘Vanofara vakadzi vasingabereki, uye zvibereko zvisina kubereka nemazamu asina kuyamwisa!’+ 30  Vachabva vatanga kuti kumakomo, ‘Tiwirei!’ uye kuzvikomo, ‘Tifukidzei!’+ 31  Nokuti kana vachiita zvinhu izvi muti uchiri munyoro, chii chichaitika kana waoma?”+ 32  Asi vamwe varume vaviri, vanhu vaiita zvakaipa, vakanga vachiendeswawo kuti vanourayiwa pamwe chete naye.+ 33  Pavakasvika panzvimbo inonzi Dehenya,+ vakamuroverera ipapo pamwe chete nevanhu vacho vaiita zvakaipa, mumwe kurudyi rwake uye mumwe kuruboshwe rwake.+ 34  [[Asi Jesu akanga achiti: “Baba, vakanganwirei,+ nokuti havazivi zvavari kuita.”]] Uyezve, vakakanda mijenya kuti vagovane nguo dzake.+ 35  Vanhu vakamira vachitarira.+ Asi vatongi vakanga vachimuseka, vachiti: “Akaponesa vamwe; ngaazviponese,+ kana uyu ari iye Kristu waMwari, Akasarudzwa.”+ 36  Kunyange varwi vakamuseka,+ vachiuya pedyo vachimupa waini yakashapa,+ 37  vachiti: “Kana uri mambo wevaJudha, zviponese.” 38  Pamusoro pake paivawo nechikwangwani chaiva nemashoko akanyorwa, aiti: “Uyu ndiye mambo wevaJudha.”+ 39  Asi mumwe wevanhu vaiita zvakaipa akanga akaturikwa akatanga kumutuka+ achiti: “Hausi iwe Kristu here? Zviponese iwe nesuwo.” 40  Achipindura, mumwe wacho akamutsiura, akati: “Haumbotyi Mwari here, zvino zvawava pakutongwa kwakafanana?+ 41  Chokwadi, isu zvakatikodzera, nokuti tiri kugamuchira zvakakwana zvakatikodzera nokuda kwezvinhu zvatakaita; asi murume uyu hapana chaakaita chisina kukodzera.”+ 42  Zvino akati: “Jesu, mundiyeukewo kana mapinda muumambo hwenyu.”+ 43  Iye akati kwaari: “Chokwadi ndinokuudza nhasi, Uchava neni+ muParadhiso.”+ 44  Zvino yakanga yava inenge awa yechitanhatu, asi rima rakavapo pamusoro penyika yose kusvikira paawa yechipfumbamwe,+ 45  nokuti chiedza chezuva chakadzima; keteni+ renzvimbo tsvene rakabva rabvaruka nepakati.+ 46  Jesu akashevedzera nenzwi guru, akati: “Baba, ndinoisa simba rangu roupenyu mumaoko enyu.”+ Paakanga ataura izvi, akafa.+ 47  Nokuti akanga aona zvakanga zvaitika, mukuru weuto akatanga kukudza Mwari, achiti: “Chokwadi murume uyu anga akarurama.”+ 48  Zvino mapoka ose evanhu akanga aungana nokuda kwechishamiso ichi, paakaona zvinhu zvakanga zvaitika, akatanga kudzokera, achirova zvipfuva zvawo. 49  Zvakare, vose vaya vaimuziva vakanga vamire kure zvishoma.+ Uyewo vakadzi, vaya vakanga vamutevera vari pamwe chete kubva kuGarireya, vakanga vakamira vachiona zvinhu izvi.+ 50  Uye tarira! mumwe murume ainzi Josefa, akanga ari nhengo yeDare, murume akanga akanaka uye akarurama+ 51  murume uyu akanga asina kutsigirana nokurangana kwavo uye nokuita kwavo+—aibva kuArimatiya, guta revaJudhiya, uye akanga akamirira umambo hwaMwari;+ 52  murume uyu akaenda kuna Pirato, akakumbira mutumbi waJesu.+ 53  Akauburutsa,+ akauputira nomucheka werineni yakanaka kwazvo, akamuradzika muguva+ rakanga rakacherwa padombo, makanga musati mamboradzikwa munhu.+ 54  Zvino rakanga riri zuva roKugadzirira,+ uye chiedza chemanheru chesabata+ chakanga chava kuswedera. 55  Asi vakadzi, vakanga vabva naye kuGarireya, vakatevera, vakatarira guva+ racho uye kuti muviri wake wakanga waradzikwa sei;+ 56  uye vakadzokera kunogadzirira zvinonhuhwirira nemafuta anonhuhwirira.+ Asi, chokwadi, vakazorora pasabata+ maererano nomurayiro wacho.

Mashoko Emuzasi