Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 21:1-38

21  Zvino paakatarira akaona vapfumi vachidonhedzera zvipo zvavo mumidziyo yokuisa mari.+  Akabva aona imwe chirikadzi yaishayiwa ichidonhedzera imomo tumari tuviri twaisambokosha,+  uye akati: “Chokwadi ndinokuudzai kuti, Chirikadzi iyi, kunyange iri murombo, yadonhedzera kupfuura zvavaita vose.+  Nokuti ava vose vadonhedzera zvipo vachibvisa pamari yavo yakasara, asi mukadzi uyu adonhedzera achibvisa pakushayiwa kwake zvose zvokurarama nazvo zvaanga ainazvo.”+  Gare gare, vamwe zvavakanga vachitaura pamusoro petemberi, kuti yakanga yakashongedzwa sei nematombo akanaka kwazvo uye nezvinhu zvakatsaurirwa,+  iye akati: “Kana zviri zvinhu izvi zvamuri kuona, mazuva achauya pasingazosiyiwi pano dombo riri pamusoro perimwe dombo risingakoromorwi.”+  Vakabva vamubvunza, vachiti: “Mudzidzisi, chokwadi zvinhu izvi zvichaitika rini, uye chii chichava chiratidzo zvinhu izvi pazvinofanira kuitika?”+  Iye akati: “Chenjerai kuti hamutsauswi;+ nokuti vazhinji vachauya nezita rangu, vachiti, ‘Ndini iye,’ uye, ‘Nguva yakakodzera yaswedera.’+ Musavatevera.  Uyezve, pamunonzwa nezvehondo nenyonganyonga, musatya.+ Nokuti zvinhu izvi zvinofanira kutanga zvaitika, asi kuguma hakuitiki pakarepo.” 10  Akabva ati kwavari: “Rudzi ruchamukira rudzi,+ noumambo huchamukira umambo;+ 11  kuchava nokudengenyeka kwenyika kukuru, uye munzvimbo nenzvimbo muchava nematenda nokushomeka kwezvokudya;+ kuchava nezvinoonekwa zvinotyisa uye zviratidzo zvikuru zvichabva kudenga.+ 12  “Asi zvinhu izvi zvose zvisati zvaitika, vanhu vachakubatai, vokutambudzai,+ vachikuendesai mumasinagogi nomumajeri, muchiendeswa pamberi pemadzimambo nemagavhuna nokuda kwezita rangu.+ 13  Zvichakuitai kuti mupupurire.+ 14  Naizvozvo gadzikanai mumwoyo menyu kuti musafanodzokorora kuti muchazvidzivirira sei,+ 15  nokuti ndichakupai muromo nouchenjeri, husingazokwanisi kudziviswa kana kupokanidzwa nevashori venyu vose vari pamwe chete.+ 16  Zvakare, muchaiswa kuvatongi kunyange nevabereki+ nevakoma nehama neshamwari, uye vachauraya vamwe venyu;+ 17  uye muchavengwa nevanhu vose nokuda kwezita rangu.+ 18  Asi hapana kana bvudzi rimwe chete+ romusoro wenyu richaparara. 19  Muchawana mweya yenyu nokutsungirira kwenyu.+ 20  “Uyezve, pamunoona Jerusarema rakombwa+ nemauto akadzika misasa, panguva iyoyo zivai kuti rava kuda kuitwa dongo.+ 21  Panguva iyoyo vari muJudhiya ngavatange kutizira kumakomo, nevaya vari mukati maro ngavabude, uye vaya vari kumaruwa ngavarege kupinda mariri;+ 22  nokuti aya mazuva okururamisira, kuti zvinhu zvose zvakanyorwa zvizadzike.+ 23  Vane nhamo vakadzi vane pamuviri nevaya vanoyamwisa vana mumazuva iwayo!+ Nokuti panyika pachava nokutambudzika kukuru uye pachava nehasha pamusoro pevanhu ivava; 24  vachaparadzwa nomuromo webakatwa uye vachaendeswa kumarudzi ose vari nhapwa;+ uye Jerusarema richatsikwa-tsikwa nemamwe marudzi, kusvikira nguva dzakatarwa+ dzemamwe marudzi dzakwana. 25  “Uyewo, kuchava nezviratidzo pazuva+ nepamwedzi nepanyeredzi, uye kurwadziwa kwazvo kwemarudzi panyika, asingazivi nzira yokubuda nayo nokuda kwokutinhira kwegungwa+ nokusagadzikana kwaro,+ 26  vanhu vachipera simba nokutya+ uye nokutarisira zvinhu zvinouya pamusoro penyika inogarwa;+ nokuti masimba okudenga achazununguswa.+ 27  Panguva iyoyo vachaona Mwanakomana womunhu+ achiuya ari mugore aine simba nokubwinya kukuru.+ 28  Asi panotanga kuitika zvinhu izvi, mirai muti twasu, musimudze misoro yenyu, nokuti kununurwa kwenyu kuri kuswedera pedyo.” 29  Naizvozvo akavaudza mufananidzo, achiti: “Cherechedzai muonde nemimwe miti yose:+ 30  Kana yava kutotungira, pamunoicherechedza munoziva kuti zvino zhizha rava pedyo.+ 31  Saizvozvo nemiwo, pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti umambo hwaMwari hwava pedyo.+ 32  Chokwadi ndinoti kwamuri, Chizvarwa chino hachizombopfuuri kusvikira zvinhu zvose zvaitika.+ 33  Denga nenyika zvichapfuura,+ asi mashoko angu haazombopfuuri.+ 34  “Asi zvichenjererei kuti mwoyo yenyu irege kumboremerwa nokudyisa nokunwisa+ nokuzvidya mwoyo+ nezvinhu zvoupenyu, uye zuva iroro rikangoerekana rakusvikirai pakarepo+ 35  seriva.+ Nokuti richauya pane vaya vose vanogara pamusoro penyika yose.+ 36  Saka rambai makamuka,+ muchigara muchiteterera+ kuti mugone kupukunyuka zvinhu zvose izvi zvinofanira kuitika, uye kumira pamberi poMwanakomana womunhu.”+ 37  Naizvozvo masikati iye ainge achidzidzisa mutemberi,+ asi usiku aibuda achinogara kugomo rainzi Gomo reMiorivhi.+ 38  Vanhu vose+ vaiuya kwaari mangwanani-ngwanani mutemberi kuzomunzwa.

Mashoko Emuzasi