Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ruka 20:1-47

20  Pane rimwe remazuva paakanga achidzidzisa vanhu mutemberi uye achizivisa mashoko akanaka, vapristi vakuru nevanyori pamwe chete nevarume vakuru vakauya pedyo,+  vakataura zvinonzwika, vachiti kwaari: “Tiudze kuti unoita zvinhu izvi nesimba ripi, kana kuti ndiani akakupa simba iri.”+  Achipindura, iye akati kwavari: “Ndichakubvunzaiwo mubvunzo, mundiudze:+  Rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana kuti kuvanhu?”+  Ivo vakabva vafunga pakati pavo, vachiti: “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga,’ achati, ‘Saka nei musina kumutenda?’+  Asi kana tikati, ‘Rwakabva kuvanhu,’ vanhu vose vachatitema nematombo,+ nokuti vanotenda kuti Johani+ aiva muprofita.”+  Naizvozvo vakapindura kuti vakanga vasingazivi kwarwakabva.  Jesu akati kwavari: “Neniwo handikuudzii kuti ndinoita zvinhu izvi nesimba ripi.”+  Akabva atanga kuudza vanhu mufananidzo uyu: “Mumwe murume akadyara munda wemizambiringa,+ akauronzesa varimi, akaenda kunze kwenyika kwenguva refu.+ 10  Asi mumwaka wakakodzera akatuma muranda+ kuvarimi vacho,+ kuti vamupe zvimwe zvibereko zvomunda wacho wemizambiringa.+ Zvisinei, varimi vacho, vakamuendesa asina chinhu,+ pashure pokunge vamurova. 11  Asi akavatumirazve mumwe muranda. Iyeyewo vakamurova, vakamuzvidza, vakamudzorera asina chinhu.+ 12  Asi akatumirazve wechitatu;+ iyeyuwo vakamukuvadza, vakamukanda kunze. 13  Muridzi womunda wemizambiringa akati, ‘Ndichaiteiko? Ndichatuma mwanakomana wangu anodiwa.+ Zvichida vacharemekedza iyeyu.’ 14  Varimi vacho pavakamuona vakataurirana, vachiti, ‘Uyu ndiye mugari wenhaka; ngatimuurayei, kuti nhaka ive yedu.’+ 15  Naizvozvo vakamukanda kunze+ kwomunda wemizambiringa, vakamuuraya.+ Naizvozvo, muridzi womunda wemizambiringa achavaitei?+ 16  Achauya oparadza varimi ivava uye achapa vamwe munda wacho wemizambiringa.”+ Pavakanzwa izvi vakati: “Izvozvo ngazvirege kumboitika!” 17  Asi iye akavatarira, akati: “Saka, izvi zvakanyorwa zvinorevei, zvinoti, ‘Dombo rakarambwa nevavaki,+ ndiro razova dombo guru repakona’?+ 18  Munhu wose anowira padombo iroro achaparara.+ Kana ari munhu warinowira,+ richamukuya.”+ 19  Zvino vanyori nevapristi vakuru vakatsvaka kuti vamubate paawa iyoyo chaiyo, asi vakatya vanhu; nokuti vakanzwisisa kuti akataura mufananidzo uyu achifunga nezvavo.+ 20  Uye, pashure pokunge vanyatsomucherechedza, vakatuma varume vakanga vabhadharwa mari pachivande kuti vanoedzesera kuva vakarurama, kuti vamubate+ pakutaura, kuti vamuise kuhurumende nokusimba ragavhuna.+ 21  Vakamubvunza, vachiti: “Mudzidzisi, tinoziva kuti munotaura uye munodzidzisa zvakarurama uye hamusaruri, asi munodzidzisa nzira yaMwari maererano nechokwadi:+ 22  Zvinobvumirwa nomutemo here kuti titere mutero kuna Kesari kana kuti kwete?”+ 23  Asi iye akacherechedza manomano avo, akati kwavari:+ 24  “Ndiratidzei dhinari. Mufananidzo nemashoko akanyorwa zviri pariri ndezvaani?” Ivo vakati: “NdezvaKesari.”+ 25  Iye akati kwavari: “Saka, munotofanira kudzorera zvinhu zvaKesari kuna Kesari,+ asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.”+ 26  Naizvozvo, havana kukwanisa kumubata pakutaura uku pamberi pevanhu, asi, vashamiswa nokupindura kwake, havana chavakataura.+ 27  Zvisinei, vamwe vevaSadhusi, vaya vaiti hakuna kumuka, vakauya,+ vakamubvunza, 28  vachiti: “Mudzidzisi, Mosesi+ akatinyorera kuti, ‘Kana mukoma womunhu akafa, aine mudzimai, asi iye akasara asina mwana, munun’una wake+ anofanira kutora mudzimai wacho, omutsira mukoma wake vana naye.’+ 29  Naizvozvo kwaiva nevatevedzani vanomwe; uye wokutanga akatora mudzimai akafa asina mwana.+ 30  Wechipiri, 31  nowechitatu vakamutorawo. Saizvozvowo ivo vanomwe vose: havana kusiya vana, asi vakafa.+ 32  Pakupedzisira, mukadzi wacho akafawo.+ 33  Naizvozvo, pakumuka, iye achava mudzimai woupi wavo? Nokuti akava mudzimai weava vanomwe.”+ 34  Jesu akati kwavari: “Vana vomumamiriro ezvinhu epanguva ino vanoroora+ nokuroorwa, 35  asi vaya vakakodzerwa+ nokuwana mamiriro ezvinhu epanguva iyoyo+ nokumuka kubva kuvakafa+ havazoroori kana kuroorwa. 36  Chokwadi havazofi+ nokuti vanenge vakaita sengirozi, uye ivo vana vaMwari nokuva vana vorumuko.+ 37  Asi kuti vakafa vanomutswa, kunyange naMosesi akazvizivisa, munyaya yegwenzi reminzwa,+ paanoshevedza Jehovha kuti ‘Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho.’+ 38  Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu, nokuti kwaari vose vapenyu.”+ 39  Vamwe vevanyori vakapindura kuti: “Mudzidzisi, mataura zvakanaka.” 40  Nokuti vakanga vasisina ushingi hwokumubvunza kunyange mubvunzo mumwe chete. 41  Iye akatiwo kwavari: “Sei vachiti Kristu mwanakomana waDhavhidhi?+ 42  Nokuti Dhavhidhi anoti mubhuku reMapisarema, ‘Jehovha akati kunaShe wangu: “Gara kuruoko rwangu rworudyi 43  kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako.”’+ 44  Naizvozvo, Dhavhidhi anomuti ‘Ishe’; saka iye mwanakomana wake sei?” 45  Vanhu vose pavakanga vachiteerera akabva ati kuvadzidzi:+ 46  “Chenjererai vanyori vanoda kufamba-famba vakapfeka nguo refu, vanoda kukwaziswa mumisika uye vanoda zvigaro zvepamberi mumasinagogi nenzvimbo dzepamusorosoro pakudya kwemanheru,+ 47  uye vanoparadza dzimba dzechirikadzi+ uye vanoita minyengetero mirefu yokubata kumeso. Ivava vachatongwa kwazvo.”+

Mashoko Emuzasi