Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ruka 19:1-48

19  Iye akapinda muJeriko+ achipfuura hake.  Zvino muno maiva nomumwe murume ainzi Zakeyo; iye akanga ari mukuru mukuru wevateresi, uye akanga akapfuma.  Naizvozvo, akanga achida kuona+ kuti uyu anonzi Jesu ndiani, asi aisagona nokuda kweboka revanhu, nokuti akanga ari mupfupi.  Naizvozvo akafanomhanya mberi, akakwira mumuonde kuti amuone, nokuti akanga ava kuda kupfuura nenzira iyoyo.  Zvino Jesu paakasvika panzvimbo yacho, akatarira mudenga, akati kwaari: “Zakeyo, kurumidza kuburuka, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako.”  Naizvozvo akakurumidza kuburuka uye akamugamuchira nomufaro somueni.  Asi pavakazviona, vose vakatanga kugunun’una+ vachiti: “Aenda kunogara nomutadzi.”  Asi Zakeyo akasimuka, akati kunaShe: “Tarirai! Ishe, hafu yezvinhu zvangu, ndichapa varombo, uye zvinhu zvose zvandakabiridzira munhu ndichimupomera zvenhema+ ndichazvidzorera zvava zvina.”+  Jesu akati kwaari: “Nhasi ruponeso rwauya mumba muno, nokuti naiyewo mwanakomana waAbrahamu.+ 10  Nokuti Mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaka nokuzoponesa zvakarasika.”+ 11  Pavakanga vachiteerera zvinhu izvi, akataura mufananidzo kuwedzera pane izvi, nokuti akanga ava pedyo neJerusarema uye vakanga vachifunga kuti umambo hwaMwari hwakanga huchizongozviratidza pakarepo.+ 12  Naizvozvo iye akati: “Mumwe murume weimba huru akaenda kunyika iri kure kuti anowana simba roumambo ndokuzodzoka hake.+ 13  Achishevedza varanda vake gumi akavapa mamaina gumi, akavaudza kuti, ‘Itai bhizimisi kusvikira ndadzoka.’+ 14  Asi vagari vomunyika yake vaimuvenga+ uye vakatuma boka revamiririri kuti rimutevere, kunoti, ‘Munhu uyu hatimudi kuti ave mambo wedu.’+ 15  “Pakupedzisira paakadzoka awana simba roumambo, akarayira kuti varanda vaya vaakanga apa mari yesirivha vashevedzwe, kuti aone kuti vakanga vawanei pakuita bhizimisi kwavo.+ 16  Wokutanga akabva auya, akati, ‘Ishe, maina renyu rakawana mamwe mamaina gumi.’+ 17  Naizvozvo iye akati kwaari, ‘Waita zvakanaka, muranda akanaka! Nokuti wakava akatendeka pachinhu chidukuduku, iva nesimba pamusoro pemaguta gumi.’+ 18  Zvino wechipiri akauya, achiti, ‘Ishe, maina renyu, rakawana mamwe mamaina mashanu.’+ 19  Iye akati kuna iyeyuwo, ‘Newewo, tarisira maguta mashanu.’+ 20  Asi mumwe akauya, achiti, ‘Ishe, herino maina renyu, randakachengeta rakasungirwa mujira. 21  Munoonaka, ndaikutyai, nokuti muri munhu ane hasha; munotora zvamusina kuchengetesa uye munokohwa zvamusina kudyara.’+ 22  Iye akati kwaari, ‘Ndinokutonga nezvinobva mumuromo mako,+ muranda akaipa. Handiti waiziva hako kuti ndiri munhu ane hasha, kuti ndinotora zvandisina kuchengetesa uye ndinokohwa zvandisina kudyara?+ 23  Saka wakaregererei kuisa mari yangu yesirivha mubhengi? Zvino pandaizosvika ndingadai ndaitora yabereka.’+ 24  “Naizvozvo akati kune vaya vakanga vamire pedyo, ‘Mutorerei maina racho muripe ane mamaina gumi.’+ 25  Asi vakati kwaari, ‘Ishe, iye ane mamaina gumi!’— 26  ‘Ndinoti kwamuri, Munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe; asi asina achatorerwa kunyange zvaainazvo.+ 27  Uyewo, uyai pano nevavengi vangu vaya vakanga vasingadi kuti ndive mambo wavo, muvauraye pamberi pangu.’”+ 28  Naizvozvo, pashure pokunge ataura zvinhu izvi, akapfuurira, akakwira kuJerusarema.+ 29  Zvino ava pedyo neBhetifage neBhetani pagomo rinonzi Gomo reMiorivhi,+ akatuma vaviri vevadzidzi vake,+ 30  achiti: “Pindai mumusha wamuri kuona, uye kana mapinda mauri muchawana mwana wembongoro akasungirirwa, asati ambotasviwa nomunhu. Musunungurei muuye naye.+ 31  Asi kana munhu akakubvunzai kuti, ‘Muri kumusunungurirei?’ Mutaure kuti, ‘Ishe anomuda.’”+ 32  Naizvozvo vaya vakatumwa vakaenda, vakawana zvakangoita sezvaakavaudza.+ 33  Asi pavakanga vachisunungura mwana wembongoro varidzi vacho vakati kwavari: “Muri kusunungurirei mwana wembongoro?”+ 34  Ivo vakati: “Ishe anomuda.”+ 35  Zvino vakaenda naye kuna Jesu, vakakanda nguo dzavo dzokunze pamwana wacho wembongoro, vakaita kuti Jesu amutasve.+ 36  Zvaaifamba+ ivo vakaramba vachiwaridza nguo dzavo dzokunze mumugwagwa.+ 37  Paakangosvika pedyo nomugwagwa unobva muGomo reMiorivhi vadzidzi vazhinji vose vakatanga kufara nokurumbidza Mwari nenzwi guru pamusoro pemabasa ose esimba avakanga vaona,+ 38  vachiti: “Akakomborerwa Iye anouya saMambo muzita raJehovha!+ Kudenga ngakuve norugare, uye kubwinya kunzvimbo dzokumusorosoro!”+ 39  Zvisinei, vamwe vevaFarisi vaiva muboka revanhu vakati kwaari: “Mudzidzisi, tsiurai vadzidzi venyu.”+ 40  Asi iye achipindura, akati: “Ndinokuudzai kuti, Kudai ava vaizoramba vakanyarara, matombo+ aizoshevedzera.” 41  Zvino paakasvika pedyo, akaona guta, akasvimha misodzi pamusoro paro,+ 42  achiti: “Kudai iwe, iwewe, wanga wanzwisisa+ nhasi zvinhu zvine chokuita norugare—asi zvino zvakavanzirwa maziso ako.+ 43  Nokuti mazuva achauya pauri apo vavengi vako vachakupoteredza norusvingo+ rwakavakwa nemapango akapinza+ uye vachakukomberedza+ nokukutambudza+ kumativi ose, 44  uye vachakurovera pasi iwe nevana vako vari mukati mako,+ uye havazosiyi dombo riri pamusoro perimwe dombo+ mauri, nokuti hauna kunzwisisa nguva yokuongororwa kwako.”+ 45  Zvino akapinda mutemberi, akatanga kudzingira kunze vaya vakanga vachitengesa,+ 46  achiti kwavari: “Zvakanyorwa kuti, ‘Imba yangu ichava imba yokunyengeterera,’+ asi imi maiita bako remakororo.”+ 47  Uyezve, akatanga kudzidzisa zuva nezuva mutemberi. Asi vapristi vakuru nevanyori nevakuru vevanhu vaitsvaka kumuparadza;+ 48  asi havana kuwana chinhu chinobudirira chokuti vaite, nokuti vanhu vose vakaramba vainaye kuti vamunzwe.+

Mashoko Emuzasi