Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 18:1-43

18  Zvino akavaudza mufananidzo pamusoro pokuti vaifanira kugara vachinyengetera vasinganeti,+  achiti: “Mune rimwe guta maiva nomumwe mutongi akanga asingatyi Mwari uye akanga asingaremekedzi munhu.  Asi muguta iroro maiva neimwe chirikadzi uye yakaramba ichienda+ kwaari, ichiti, ‘Itai kuti ndiruramisirwe kune ane mhosva neni.’  Zvino, kwenguva yakati iye akanga asingadi, asi pashure akati mumwoyo make, ‘Kunyange ndisingatyi Mwari kana kuremekedza munhu,  zvisinei, nokuti chirikadzi iyi iri kuramba ichindinetsa,+ ndichaita kuti iruramisirwe, kuti irege kuramba ichiuya ichindirova+ kwazvo.’”  Ishe akabva ati: “Inzwai zvakataurwa nomutongi wacho, kunyange akanga asina kururama!  Saka, Mwari haangaiti here kuti vakasarudzwa vake vanoshevedzera kwaari masikati nousiku varuramisirwe,+ kunyange achivaitira mwoyo murefu?+  Ndinokuudzai, Iye achaita kuti vakurumidze kururamisirwa.+ Kunyange zvakadaro, panosvika Mwanakomana womunhu, chokwadi achawana kutenda kwacho panyika here?”  Asi akataurawo mufananidzo uyu kune vamwe vaizvivimba kuti vakanga vakarurama+ uye vaiona vamwe vose sepasina:+ 10  “Varume vaviri vakakwira kutemberi kunonyengetera, mumwe muFarisi uye mumwe wacho muteresi. 11  MuFarisi wacho akamira,+ akatanga kunyengetera+ zvinhu izvi mumwoyo make, achiti, ‘Haiwa Mwari, ndinokuongai kuti handina kufanana nevamwe vanhu vose, makororo, vasina kururama, mhombwe, kunyange nomuteresi uyu.+ 12  Ndinotsanya kaviri pavhiki, ndinopa chegumi chezvinhu zvose zvandinowana.’+ 13  Asi muteresi amire kure zvishoma akanga asingadi kunyange kutarira kudenga, asi akaramba achizvirova pachipfuva,+ achiti, ‘Haiwa Mwari, ndinzwirei nyasha ini mutadzi.’+ 14  Ndinokuudzai, Murume uyu akaburukira kumba kwake anzi akarurama+ kupfuura murume uya; nokuti munhu wose anozvikwidziridza achanyadziswa, asi anozvininipisa achakwidziridzwa.”+ 15  Zvino vanhu vakatanga kuuya nevacheche vavo kwaari kuti avabate; asi vadzidzi vachizviona vakatanga kuvatsiura.+ 16  Zvisinei, Jesu akashevedza vacheche, achiti: “Regai vana vaduku vauye kwandiri, uye musaedza kuvadzivisa. Nokuti umambo hwaMwari ndohwevakadai.+ 17  Chokwadi ndinoti kwamuri, Munhu wose asingagamuchiri umambo hwaMwari somwana muduku haazombopindi mahuri.”+ 18  Zvino mumwe mutongi akamubvunza, achiti: “Mudzidzisi Akanaka, ndingaitei kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi?”+ 19  Jesu akati kwaari: “Nei uchinditi akanaka? Hapana munhu akanaka, kunze kwomumwe chete, iye Mwari.+ 20  Unoziva mirayiro+ yokuti, ‘Usaita upombwe,+ Usaponda,+ Usaba,+ Usapupurira nhema,+ Kudza baba vako naamai.’”+ 21  Iye akabva ati: “Yose iyi ndakaichengeta kubvira ndichiri muduku.”+ 22  Anzwa izvozvo, Jesu akati kwaari: “Wasarirwa nechinhu chimwe chete: Tengesa zvinhu zvose zvauinazvo upe varombo, uye uchava nepfuma kumatenga; uye uya uve muteveri wangu.”+ 23  Paakanzwa izvi, akashungurudzwa kwazvo, nokuti akanga akapfuma kwazvo.+ 24  Jesu akamutarira, akati: “Chichava chinhu chakaoma sei kuti vaya vane mari vapinde muumambo hwaMwari!+ 25  Chokwadi, zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono yokusonesa pane kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari.”+ 26  Vaya vakanzwa izvi vakati: “Chokwadi, ndiani angaponeswa?” 27  Iye akati: “Zvinhu zvisingabviri kuvanhu zvinobvira kuna Mwari.”+ 28  Asi Petro akati: “Tarirai! Takasiya zvinhu zvedu, tikakuteverai.”+ 29  Iye akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, Hapana munhu akasiya imba kana mudzimai kana vanun’una kana vabereki kana vana nokuda kwoumambo hwaMwari+ 30  asingazombowani zvakapetwa kazhinji munguva ino, uye upenyu husingaperi mumamiriro ezvinhu epanguva inouya.”+ 31  Akabva atora vane gumi nevaviri akaenda navo parutivi, akati kwavari: “Tarirai! Tiri kukwira kuJerusarema, uye zvinhu zvose zvakanyorwa pachishandiswa vaprofita+ pamusoro poMwanakomana womunhu zvichazadzika.+ 32  Somuenzaniso, achaiswa kuvanhu vemamwe marudzi uye achasekwa,+ oitirwa zvakaipa,+ opfirwa mate;+ 33  uye pashure pokumuzvambura+ vachamuuraya,+ asi pazuva rechitatu achamuka.”+ 34  Zvisinei, havana kana chavakanzwisisa pazvinhu izvi; asi mashoko aya akanga akavanzwa kwavari, uye vakanga vasingazivi zvinhu zvakataurwa.+ 35  Zvino zvaakanga ava kusvika kuJeriko rimwe bofu rakanga rigere parutivi pomugwagwa richipemha.+ 36  Zvarakanzwa boka revanhu richipfuura, iro rakatanga kubvunza kuti izvi zvingarevei. 37  Ivo vakariudza kuti: “Jesu wokuNazareta ari kupfuura nepano!”+ 38  Rakashevedzera, richiti: “Jesu, Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni!”+ 39  Zvino vaya vaiva mberi vakatanga kuriudza zvakasimba kuti rinyarare, asi iro rakabva ratonyanya kuramba richishevedzera richiti: “Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni.”+ 40  Jesu akabva amira, akarayira kuti murume wacho aunzwe kwaari.+ Pashure pokunge asvika pedyo, Jesu akamubvunza kuti: 41  “Unoda kuti ndikuitirei?”+ Iye akati: “Ishe, itai kuti ndionezve.”+ 42  Naizvozvo Jesu akati kwaari: “Chionazve; kutenda kwako kwakuporesa.”+ 43  Akabva angoonazve,+ akatanga kumutevera, achikudza Mwari.+ Uyewo, vanhu vose, vachizviona, vakarumbidza Mwari.

Mashoko Emuzasi