Ruka 16:1-31

16  Zvino akatiwo kuvadzidzi: “Mumwe murume akanga akapfuma uye akanga aine mutariri,+ uye mutariri uyu akacherwa nevamwe kwaari kuti aipambadza zvinhu zvake.+  Naizvozvo akamushevedza, akati kwaari, ‘Chii ichi chandiri kunzwa pamusoro pako? Ndipe nhoroondo+ youtariri hwako, nokuti hazvichaiti kuti utarisire imba.’  Mutariri wacho akabva ati mumwoyo make, ‘Ndichaitei, tenzi+ wangu zvaachanditorera utariri? Handina kusimba zvokukwanisa kurima, ndinonyara kupemha.  Yaa! ndaziva zvandichaita, kuti, kana ndabviswa pautariri, vanhu vandigamuchire mudzimba dzavo.’+  Zvino achishevedza mumwe nomumwe aiva nechikwereti natenzi wake, akati kune wokutanga, ‘Une chikwereti chakadini natenzi wangu?’  Iye akati, ‘Mabhati zana emafuta omuorivhi.’ Iye akati kwaari, ‘Tora chibvumirano chako chakanyorwa ugare pasi, ukurumidze kunyora makumi mashanu.’  Shure kwaizvozvo akati kune mumwe, ‘Ko iwe, une chakadini?’ Iye akati, ‘Makori egorosi zana.’ Iye akati kwaari, ‘Tora chibvumirano chako chakanyorwa, unyore makumi masere.’  Zvino tenzi wake akarumbidza mutariri, kunyange akanga asina kururama, nokuti akaita nouchenjeri hunobatsira;+ nokuti vanakomana vomumamiriro ezvinhu epanguva ino vakachenjera nenzira inoshanda kuchizvarwa chavo kupfuura zvakaita vanakomana vechiedza.+  “Uyewo, ndinoti kwamuri, Zviitirei shamwari+ nepfuma isina kururama,+ kuti, kana iyoyo yapera, vakugamuchirei munzvimbo dzokugara dzisingaperi.+ 10  Munhu akatendeka pazvinhu zvidukuduku akatendekawo pazvinhu zvikuru, uye munhu asina kururama pazvinhu zvidukuduku haanawo kururama pazvinhu zvikuru.+ 11  Naizvozvo, kana musina kuva vakatendeka pamusoro pepfuma isina kururama, ndiani achakuronzesai pfuma yechokwadi?+ 12  Kana musina kuva vakatendeka pamusoro pezvinhu zvomumwe,+ ndiani achakupai zvenyu? 13  Hapana mushandi wepamba angava muranda wavanatenzi vaviri; nokuti, zvimwe achavenga mumwe, oda mumwe wacho, kana kuti achanamatira mumwe, ozvidza mumwe wacho. Hamungavi varanda vaMwari nevePfuma.”+ 14  Zvino vaFarisi, vaiva vanhu vanoda mari, vakanga vakateerera zvinhu zvose izvi, uye vakatanga kumuseka.+ 15  Naizvozvo akati kwavari: “Ndimi munozviti makarurama pamberi pevanhu,+ asi Mwari anoziva mwoyo yenyu;+ nokuti chinhu chakakwirira pakati pevanhu chinhu chinonyangadza pamberi paMwari.+ 16  “Mutemo neZvakanyorwa nevaprofita zvaivapo kusvikira pana Johani.+ Kubvira panguva iyoyo umambo hwaMwari huri kuziviswa semashoko akanaka, uye vanhu vemarudzi ose vari kuhuvavarira.+ 17  Chokwadi, zviri nyore kuti denga nenyika zvipfuure+ pane kuti rutivi rumwe chete+ rwebhii roMutemo rurege kuzadzika.+ 18  “Munhu wose anoramba mudzimai wake, oroora mumwe anoita upombwe, uye anoroora mudzimai akarambwa nomurume anoita upombwe.+ 19  “Asi mumwe murume+ akanga akapfuma, uye aigara achipfeka nguo dzepepuru nerineni, achifara zuva nezuva nezvinhu zvoumbozha.+ 20  Asi mumwe mupemhi ainzi Razaro aigara achiiswa pagedhi rake, azere nemaronda 21  uye achida kuguta nezvinhu zvaidonha patafura yomupfumi. Chokwadi, nembwawo dzaiuya dzonanzva maronda ake. 22  Zvino nokufamba kwenguva mupemhi wacho akafa,+ akaendeswa nengirozi panzvimbo yepachipfuva+ chaAbrahamu.+ “Uyewo, mupfumi akafa,+ akavigwa. 23  Ari muHadhesi akatarira kumusoro, achirwadziwa,+ akaona Abrahamu ari kure uye Razaro ari panzvimbo yepachipfuva chake. 24  Naizvozvo akashevedzera, akati, ‘Baba Abrahamu,+ ndinzwireiwo ngoni, mutume Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu,+ nokuti ndiri kurwadziwa mumirazvo iyi yomoto.’+ 25  Asi Abrahamu akati, ‘Mwana, yeuka kuti wakagamuchira zvinhu zvako zvakanaka muupenyu hwako hwose zvakakwana, asi Razaro akagamuchirawo zvinhu zvinokuvadza. Zvisinei, iye zvino agere zvakanaka kuno asi iwe uri kurwadziwa.+ 26  Uye pasinei nezvinhu izvi zvose, pane mukaha mukuru+ wakaiswa pakati pedu nemi,+ zvokuti vanoda kuyambukira kwamuri vachibva kuno havagoni, uyewo vanhu havangayambukiri kwatiri vachibva ikoko.’+ 27  Iye akabva ati, ‘Kana zvakadaro ndinokukumbirai, baba, kuti mumutume kuimba yababa vangu, 28  nokuti ndine vanun’una vashanu, kuti avapupurire kwazvo, kuti ivowo varege kupinda munzvimbo ino yokurwadziwa.’ 29  Asi Abrahamu akati, ‘Ivo vane Zvakanyorwa naMosesi+ uye Zvakanyorwa nevaprofita;+ ngavateerere izvozvo.’+ 30  Iye akabva ati, ‘Chokwadi aiwa, baba Abrahamu, asi kana mumwe munhu anobva kuvakafa akaenda kwavari ivo vachapfidza.’ 31  Asi iye akati kwaari, ‘Kana vasingateereri Zvakanyorwa naMosesi+ uye Zvakanyorwa nevaprofita, havanganyengetedzwiwo kana mumwe munhu akamuka kubva kuvakafa.’”

Mashoko Emuzasi