Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 14:1-35

14  Zvino panguva yaakapinda muimba yomumwe wevatongi vevaFarisi pasabata kuti adye zvokudya,+ vakanga vakanyatsomutarira.+  Uye tarira! pamberi pake pakanga paine mumwe murume aiva norukandwe.  Naizvozvo Jesu akataura nevaya vaiziva Mutemo kwazvo nevaFarisi, achiti: “Zvinobvumirwa here nomutemo kurapa pasabata kana kuti kwete?”+  Asi vakaramba vakanyarara. Naizvozvo akabata murume wacho, akamuporesa, akaita kuti aende.  Akati kwavari: “Ndiani wenyu, anoti kana mwanakomana wake kana nzombe ikawira mutsime,+ asingabvi amubudisa nezuva resabata?”+  Havana kukwanisa kumupindura pazvinhu izvi.+  Akabva ataurira vanhu vakanga vakokwa mufananidzo, zvaakacherechedza kuzvisarudzira kwavaiita nzvimbo dzepamusorosoro, achiti kwavari:+  “Kana wakokwa nomumwe munhu kumutambo womuchato, usatsenhama panzvimbo yepamusorosoro.+ Zvimwe mumwe munhu anokudzwa kupfuura iwe angava akakokwa naye panguva iyoyo,  zvino iye akakukoka pamwe chete nomumwe wacho, achauya oti kwauri, ‘Rega munhu uyu agare nzvimbo yacho.’ Iwe uchabva waenda kunogara panzvimbo yakadereresa uchinyara.+ 10  Asi kana wakokwa, enda utsenhame panzvimbo yakadereresa,+ kuti kana munhu akakukoka akauya ati kwauri, ‘Shamwari, enda pakakwirira.’ Uchabva wakudzwa pamberi pevamwe vaeni vose vakakokwa pamwe chete newe.+ 11  Nokuti munhu wose anozvikwidziridza achaninipiswa uye uya anozvininipisa achakwidziridzwa.”+ 12  Zvino akazotiwo kumunhu akamukoka: “Paunogadzira kudya kwemasikati kana kudya kwemanheru, usashevedza shamwari dzako kana vanun’una vako kana hama dzako kana vavakidzani vakapfuma. Zvichida imwe nguva vangazokukokawo vachitsiva uye zvichava muripo kwauri. 13  Asi kana waita mabiko, koka varombo, mhetamakumbo, vanokamhina, mapofu;+ 14  uye uchafara, nokuti havana chinhu chokukuripa nacho. Nokuti ucharipwa pakumuka+ kwevakarurama.” 15  Paakanzwa zvinhu izvi mumwe wevakakokwa pamwe chete naye akati kwaari: “Anofara anodya zvokudya muumambo hwaMwari.”+ 16  Jesu akati kwaari: “Mumwe murume akanga achigadzirira kudya kwemanheru kukuru, uye akakoka vazhinji.+ 17  Zvino akatuma muranda wake paawa yokudya kwemanheru kunoti kune vaya vakakokwa, ‘Uyai,+ nokuti zvinhu zvagadzirwa zvino.’ 18  Asi vose zvavo vakatanga kukumbira kuti vasavapo.+ Wokutanga akati kwaari, ‘Ndakatenga munda uye ndinoda kuenda kunouona; ndinokukumbira kuti, Ngaandiregererewo.’+ 19  Mumwe akati, ‘Ndakatenga zvipani zvishanu zvemombe uye ndiri kuenda kunodziedza; ndinokukumbira kuti, Ngaandiregererewo.’+ 20  Mumwezve akati, ‘Ndichangobva kuroora+ mudzimai saka handigoni kuuya.’ 21  Naizvozvo muranda wacho akauya, akaudza tenzi wake zvinhu izvi. Muridzi wemba akashatirwa, akati kumuranda wake, ‘Kurumidza kuenda mumigwagwa yakafara nenzira dzomuguta, uunze muno varombo nemhetamakumbo nemapofu nevanokamhina.’+ 22  Pakupedzisira muranda wacho akati, ‘Tenzi, zvamarayira zvaitwa, asi muchine nzvimbo.’ 23  Zvino tenzi akati kumuranda, ‘Buda upinde mumigwagwa+ nenzvimbo dzakatenderedzwa noruzhowa, uvagombedzere kuti vapinde, kuti imba yangu izare.+ 24  Nokuti ndinoti kwamuri, Hapana kana mumwe chete wevanhu ivavo vakanga vakakokwa acharavira kudya kwangu kwemanheru.’”+ 25  Zvino mapoka makuru evanhu akanga achifamba naye, uye iye akatendeuka akati kwaari: 26  “Kana munhu akauya kwandiri, akasavenga baba vake naamai nomudzimai nevana nevanun’una nehanzvadzi, chokwadi, kunyange mweya wake,+ haangavi mudzidzi wangu.+ 27  Munhu wose asiri kutakura danda rake rokutambudzikira achinditevera haagoni kuva mudzidzi wangu.+ 28  Somuenzaniso, ndiani wenyu anoti kana achida kuvaka shongwe asingatangi agara pasi, overenga zvinodiwa,+ kuti aone kana aine zvakakwana zvokuipedza nazvo? 29  Kana akasadaro, angavaka nheyo yayo asi okundikana kuipedza, uye vose vanoona vangatanga kumuseka, 30  vachiti, ‘Murume uyu akatanga kuvaka asi akakundikana kupedza.’ 31  Kana kuti ndimambo upi, anoti kana achienda kunorwa nomumwe mambo, asingatangi agara pasi orangana nevamwe kana achikwanisa aine varwi zviuru gumi kurwisana nouya anouya kuzorwisana naye aine varwi zviuru makumi maviri?+ 32  Chokwadi, kana asingagoni kudaro, iyeye paanenge achiri kure iye anobva atuma boka revamiririri okumbira rugare.+ 33  Nokudaro, mungava nechokwadi chokuti, hapana nomumwe wenyu asingasiyi zvinhu zvake zvose+ anogona kuva mudzidzi wangu. 34  “Chokwadi, munyu wakanaka. Asi kana munyu usisavaviri, ucharungwa nei?+ 35  Hauna kukodzera ivhu kana mupfudze. Vanhu vanourasira kunze. Ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.”+

Mashoko Emuzasi