Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 13:1-35

13  Panguva iyoyo chaiyo paiva nevamwe vakanga varipo vakamuudza pamusoro pevaGarireya+ vaiva neropa rakanga rasanganiswa nezvibayiro zvavo naPirato.  Naizvozvo achipindura, iye akati kwavari: “Munofunga kuti vaGarireya ava vakanzi vaiva vatadzi+ kupfuura vamwe vaGarireya vose nokuti vakatambura zvinhu izvi here?  Chokwadi, ndinokuudzai kuti aiwa; asi, kana mukasapfidza, imi mose muchaparadzwa saizvozvowo.+  Kana kuti vaya vane gumi nevasere vakawirwa neshongwe yeSiroami, ichibva yavauraya, munofunga kuti vakanzi vaiva nemhosva huru here kupfuura vamwe vanhu vose vaigara muJerusarema?  Chokwadi ndinokuudzai kuti aiwa; asi, kana mukasapfidza, imi mose muchaparadzwa saizvozvowo.”+  Akabva ataura mufananidzo uyu: “Mumwe munhu akanga aine muonde wakadyarwa mumunda wake wemizambiringa,+ uye akauya achitsvaka zvibereko pauri,+ asi akashayiwa.+  Akabva ati kumutarisiri wemizambiringa, ‘Tarira atova makore matatu+ andauya ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu, asi hapana andawana. Uteme!+ Chokwadi iwo unoramba uchitambisirei ivhu?’  Achipindura, iye akati kwaari, ‘Tenzi, uregei+ gore rinowo, kusvikira ndautimbira nokuisa mupfudze;  zvino kana ukabereka zvibereko munguva yemberi, zvakanaka; asi kana ukarega, muchautema henyu.’”+ 10  Zvino akanga achidzidzisa mune rimwe remasinagogi pasabata. 11  Uye tarira! kwaiva nomumwe mukadzi akanga aine mudzimu+ wokushayiwa simba kwemakore gumi nemasere, uye akanga akakokonyara kwazvo asingagoni kana nokumbozvitwasanudza. 12  Paakamuona, Jesu akataura naye, akati kwaari: “Iwe mukadzi, wasunungurwa+ pakushayiwa kwako simba.” 13  Akaisa maoko ake paari; uye akabva atwasanuka,+ akatanga kukudza Mwari. 14  Asi mukuru aitungamirira sinagogi, atsamwa nokuti Jesu akanga arapa pasabata, akatanga kuti kuboka revanhu: “Pane mazuva matanhatu anofanira kuitwa basa;+ naizvozvo, uyai murapwe ipapo, kwete pazuva resabata.”+ 15  Zvisinei, Ishe akamupindura, akati: “Vanyengeri,+ mumwe nomumwe wenyu haasununguri nzombe yake pasabata kana mbongoro yake mudanga oenda nayo kunoinwisa mvura here?+ 16  Zvanga zvisina kukodzera here, kuti mukadzi uyu, mwanasikana waAbrahamu,+ uyo Satani ave akasunga, tarirai! kwemakore gumi nemasere, asunungurwe muusungwa uhwu pazuva resabata?” 17  Zvino paakataura zvinhu izvi, vose vaimushora vakatanga kunyara;+ asi boka rose revanhu rakatanga kufara pamusoro pezvinhu zvose zvakanaka kwazvo zvaakaita.+ 18  Naizvozvo akati: “Umambo hwaMwari hwakafanana nei, uye ndichahuenzanisa nechii?+ 19  Hwakafanana netsanga yemasitadhi yakatorwa nomunhu, akaiisa mumunda wake, uye yakakura, ikava muti, shiri dzokudenga+ dzikagara mumapazi awo.”+ 20  Akatizve: “Umambo hwaMwari ndichahuenzanisa nei? 21  Hwakafanana nembiriso, yakatorwa nomumwe mukadzi, akaisanganisa nezviyero zvikuru zvitatu zvefurawa kusvikira mukanyiwa wose waviriswa.”+ 22  Iye akafamba muguta neguta uye mumusha nomusha, achidzidzisa, achipfuurira norwendo rwake rwokuJerusarema.+ 23  Zvino mumwe murume akati kwaari: “Ishe, vaya vachaponeswa vashoma here?”+ Iye akati kwavari: 24  “Shandai+ nesimba kuti mupinde nesuo rakamanikana,+ nokuti ndinokuudzai kuti vazhinji vachatsvaka kupinda asi havazokwanisi,+ 25  kana muridzi wemba angosimuka, akakiya suo, uye motanga kumira kunze muchigogodza pasuo, muchiti, ‘Changamire, tivhurireiwo.’+ Asi iye, achikupindurai, achati, ‘Handizivi kwamunobva.’+ 26  Zvino muchatanga kuti, ‘Taidya nokunwa pamberi penyu, uye maidzidzisa mumigwagwa yedu yakafara.’+ 27  Asi iye achataura, oti kwamuri, ‘Handizivi kwamunobva. Ibvai kwandiri, imi mose vanoita zvisina kururama!’+ 28  Ipapo ndipo pamuchasvimha misodzi muri nokugeda-geda mazino enyu,+ pamuchaona Abrahamu naIsaka naJakobho nevaprofita vose vari muumambo hwaMwari,+ asi imi makandwa kunze. 29  Uyezve, vanhu vachabva kumativi okumabvazuva nokumavirira, uye kuchamhembe nokumaodzanyemba,+ uye vachatsenhama patafura muumambo hwaMwari.+ 30  Uye tarirai! kune vaya vokupedzisira vachava vokutanga, uye kune vaya vokutanga vachava vokupedzisira.”+ 31  Muawa iyoyo chaiyo vamwe vaFarisi vakauya, vachiti kwaari: “Buda pano ubve waenda, nokuti Herodhi anoda kukuuraya.” 32  Zvino iye akati kwavari: “Endai munoudza gava iroro+ kuti, ‘Tarira! ndiri kubudisa madhimoni nokurapa nhasi namangwana, uye pazuva rechitatu ndinenge ndapedza.’+ 33  Zvisinei, ndinofanira kuenda nhasi namangwana nokuswera mangwana, nokuti hazvitenderwi kuti muprofita aparadzirwe kunze kweJerusarema.+ 34  Jerusarema, Jerusarema, muurayi+ wevaprofita neanotema nematombo+ vaya vakatumwa kwaari—ndaida kazhinji sei kuunganidza vana vako sokuunganidza kunoita nhunzvi nhiyo dzayo pasi pemapapiro ayo,+ asi imi hamuna kuzvida!+ 35  Tarirai! Maramwirwa imba+ yenyu. Ndinokuudzai, Hamuchazombondioni kusvikira mati, ‘Akakomborerwa iye anouya muzita raJehovha!’”+

Mashoko Emuzasi