Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 12:1-59

12  Munguva iyi, boka revanhu parakanga raungana vari zviuru zvizhinji kwazvo zvokuti vakanga vava kutsikirirana, akatanga nokuti kuvadzidzi vake: “Chenjererai mbiriso+ yevaFarisi, ihwo unyengeri.+  Asi hapana chinhu chakanyatsovigwa chisingazoiswi pachena, nechakavanzika chisingazozivikanwi.+  Saka zvinhu zvamunotaura muri murima zvichanzwika muchiedza, uye zvamunozevezera mudzimba dzenyu zvichaparidzwa pamusoro pedzimba.+  Zvakare, ndinoti kwamuri, shamwari dzangu,+ Musatya vaya vanouraya muviri asi vasingazokwanisi kuita chimwe chinhu chinopfuura izvozvo.+  Asi ndichakuratidzai wokutya: Ityai iye+ anoti kana auraya ane simba rokukanda muGehena.+ Chokwadi, ndinokuudzai, ityai+ Iyeyu.  Shiri duku shanu hadzitengeswi nemari mbiri dzisingakoshi here? Asi hapana neimwe yadzo inokanganwika pamberi paMwari.+  Asi kunyange nebvudzi+ remisoro yenyu rose rakaverengwa. Musatya; imi munokosha kupfuura shiri duku zhinji.+  “Saka ndinoti kwamuri, Munhu wose anobvuma+ kuti ari pamwe neni pamberi pevanhu, Mwanakomana womunhu achabvumawo kuti ari pamwe naye pamberi pengirozi dzaMwari.+  Asi iye anondiramba+ pamberi pevanhu acharambwawo pamberi pengirozi dzaMwari.+ 10  Munhu wose anotaura shoko rokuzvidza Mwanakomana womunhu, acharikanganwirwa; asi iye anomhura mudzimu mutsvene haazozvikanganwirwi.+ 11  Asi pavanokuendesai pamberi pevanhu vakaungana nepamberi pevakuru vakuru vehurumende nevanhu vane masimba, musazvidya mwoyo kuti muchapindura sei kana kuti chii pamunenge muchizvidzivirira kana kuti muchataurei;+ 12  nokuti mudzimu mutsvene+ uchakudzidzisai muawa iyoyo chaiyo zvinhu zvamunofanira kutaura.”+ 13  Mumwe aiva muboka revanhu akabva ati kwaari: “Mudzidzisi, udzai mukoma wangu kuti agovane nhaka neni.” 14  Iye akati kwaari: “Iwe munhu, ndiani akandigadza kuti ndive mutongi+ kana mugovanisi pakati penyu?” 15  Akabva ati kwavari: “Rambai makasvinura, muchenjerere kuchochora kwemarudzi ose,+ nokuti kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.”+ 16  Naizvozvo akavataurira mufananidzo, achiti: “Munda womumwe mupfumi wakabereka zvakanaka. 17  Naizvozvo akatanga kufunga mumwoyo make, achiti, ‘Zvino ndichaitei, zvandisina pokuunganidzira zvirimwa zvangu?’ 18  Nokudaro akati, ‘Ndichadai:+ Ndichaputsa matura angu ndovaka makuru, uye ndichaunganidzira imomo zviyo zvangu zvose nezvinhu zvangu zvose zvakanaka;+ 19  uye ndichati+ kumweya wangu: “Mweya, une zvinhu zvakanaka zvizhinji zvakachengeterwa makore mazhinji; zorora zvako, udye, unwe, ufare.”’+ 20  Asi Mwari akati kwaari, ‘Iwe benzi, usiku huno vachati vanoda mweya wako.+ Saka, zvinhu zvawakachengeta zvichava zvaani?’+ 21  Ndizvo zvazvinoita nomunhu anozviunganidzira pfuma asi asina kupfuma kuna Mwari.”+ 22  Zvino akati kuvadzidzi vake: “Nokuda kweizvi ndinoti kwamuri, Regai kuzvidya mwoyo pamusoro pemweya yenyu kuti muchadyei kana pamusoro pemiviri yenyu kuti muchapfekei.+ 23  Nokuti mweya unokosha kupfuura zvokudya nomuviri kupfuura zvipfeko. 24  Nyatsocherechedzai kuti makunguo+ haadyari mbeu kana kukohwa, uye haana tsapi kana dura, asi Mwari anoapa zvokudya. Imi munokosha zvikuru sei kupfuura shiri?+ 25  Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti paurefu hwoupenyu hwake nokuzvidya mwoyo?+ 26  Saka, kana musingagoni kuita chinhu chidukuduku, munozvidyirei mwoyo+ pamusoro pezvinhu zvasara? 27  Nyatsocherechedzai kukura kunoita maruva;+ haashandi kana kuruka; asi ndinokuudzai kuti, Kunyange naSoromoni mukubwinya kwake kwose haana kushonga serimwe raiwaya.+ 28  Zvino, kana Mwari achipfekedza saizvozvo zvinomera zviri musango zviripo nhasi asi mangwana zvokandwa muchoto, angatokupfekedzai zvikuru sei, imi vane kutenda kuduku!+ 29  Naizvozvo regai kutsvaka chamungadya nechamunganwa, uye regai kuramba muchizvidya mwoyo;+ 30  nokuti zvose izvi ndizvo zvinhu zvinotsvakwa nemamwe marudzi nomwoyo wose, asi Baba venyu vanoziva kuti munoda zvinhu izvi.+ 31  Kunyange zvakadaro, rambai muchitsvaka umambo hwavo, uye zvinhu izvi zvichawedzerwa kwamuri.+ 32  “Musatya,+ imi boka duku,+ nokuti Baba venyu vakabvumira kukupai umambo.+ 33  Tengesai+ zvinhu zvenyu kuti mupe varombo zvipo muchivanzwira ngoni.+ Zviitirei zvikwama zvisingasakari, pfuma isingamboperi kumatenga,+ uko mbavha isingaswederi pedyo uyewo chitemamachira chisingadyi. 34  Nokuti pane pfuma yenyu, ndipo pachavawo nemwoyo yenyu.+ 35  “Zviuno zvenyu+ ngazvive zvakasungwa uye marambi+ enyu achibvira, 36  uye imi itai sevarume vakamirira tenzi+ wavo paanodzoka achibva kumuchato,+ kuti paanosvika achigogodza+ vabve vamuvhurira. 37  Vanofara varanda vaya vanoti kana tenzi achisvika anovawana vakarinda!+ Chokwadi ndinoti kwamuri, Achazvisunga chiuno,+ oita kuti vatsenhame patafura uye achauya pedyo navo, ovashumira.+ 38  Zvino kana akasvika pakurinda kwechipiri, kunyange kwechitatu, akavawana vakadaro, ivo vanofara!+ 39  Asi zivai izvi, kuti kudai muridzi wemba akanga aziva kuti mbavha yaizouya paawa ipi, angadai akaramba achirinda asina kurega imba yake ichipazwa.+ 40  Nemiwo, rambai makagadzirira, nokuti Mwanakomana womunhu anouya paawa yamusingafungidziri.”+ 41  Petro akabva ati: “Ishe, muri kutaura mufananidzo uyu kwatiri here kana kune vamwe vose?” 42  Ishe akati: “Chokwadi ndiani mutariri akatendeka,+ akangwara,+ achagadzwa natenzi wake paboka revashandi vake kuti arambe achivapa mugove wavo wezvokudya panguva yakakodzera?+ 43  Anofara muranda iyeye, kana tenzi wake akamuwana achiita saizvozvo paanosvika!+ 44  Chokwadi ndinokuudzai kuti, Iye achamugadza pazvinhu zvake zvose.+ 45  Asi kana muranda iyeye akangoti mumwoyo make, ‘Tenzi wangu anonoka kuuya,’+ akatanga kurova vashandirume nevashandikadzi, uye kudya nokunwa nokudhakwa,+ 46  tenzi womuranda iyeye achauya pazuva raasingamutarisiri uye paawa yaasingazivi,+ uye achamuranga zvakaoma kwazvo, omupa mugove pamwe chete nevasina kutendeka.+ 47  Muranda iyeye akanzwisisa zvaidiwa natenzi wake asi asina kugadzirira kana kuita maererano nezvaaida, achabva arohwa kazhinji.+ 48  Asi uya asina kunzwisisa,+ akaita zvinhu zvakakodzera kurohwa, acharohwa kashoma.+ Chokwadi, munhu wose akapiwa zvizhinji, zvizhinji zvichadiwa+ kubva kwaari; uye uya akanzi nevanhu atarisire zvizhinji, vachada zvinopfuura zvenguva dzose kwaari.+ 49  “Ndakauya kuzobatidza moto+ panyika, uye chiizve chandingada kana watobatidzwa? 50  Chokwadi, ndine rubhabhatidzo rwokubhabhatidzwa narwo, uye ndiri kutambudzika sei kusvikira rwapera!+ 51  Munofunga kuti ndakauya kuzoita kuti panyika pave norugare here? Chokwadi, ndinokuudzai kuti aiwa, asi kuti pave nokupesana.+ 52  Nokuti kubvira zvino kuchava nevanhu vashanu mumba vakapesana, vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu.+ 53  Vachapesana, baba nomwanakomana, mwanakomana nababa, amai nomwanasikana uye mwanasikana naamai vake, vamwene nomuroora wavo uye muroora navamwene vake.”+ 54  Akabva atiwo kumapoka evanhu: “Pamunoona gore richisimuka kumativi okumavirira, munobva mati, ‘Dutu riri kuuya,’ uye zvinoitika saizvozvo.+ 55  Pamunoona kuti mhepo yokumaodzanyemba iri kuvhuvhuta, munoti, ‘Kuchapisa kwazvo,’ uye zvinoitika. 56  Vanyengeri, munoziva kuongorora zvinenge zvakaita nyika nedenga, asi sei musingazivi kuongorora nguva ino chaiyo?+ 57  Nei musingazvitongeriwo zvakarurama?+ 58  Somuenzaniso, paunenge uchienda kumutongi nomunhu ane mhosva newe, kurukura, muchiri munzira, kuti ubvise kupesana kwako naye, kuti arege kuzombokumanikidza kuenda pamberi pomutongi, uye mutongi akuise kumupurisa wedare, uye mupurisa wedare akukande mujeri.+ 59  Ndinokuudza, Chokwadi hauzobudi imomo kusvikira waripa kamari kokupedzisira kasingambokoshi.”+

Mashoko Emuzasi