Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Ruka 1:1-80

1  Kunyange zvazvo vazhinji vakaedza kuronga mashoko ezvinhu zvinodavirwa+ kwazvo sechokwadi pakati pedu,  sokuapiwa kwatakaita nevaya vakava zvapupu zvakaona+ nevaya vaizivisa shoko+ racho kubvira pakutanga,+  ini ndakatsungawo, nokuti ndakatsvaka zvinhu zvose nenzira yakarurama kubvira pakutanga, kuti ndikunyorerei zvichitevedzana nenzira inonzwisisika,+ imi munoremekedzwa kwazvo+ Tiyofiro,+  kuti muzive kwazvo kuti zvinhu zvamakadzidziswa muchiita zvokutaurirwa nomuromo ndezvechokwadi.+  Mumazuva aHerodhi,+ mambo weJudhiya, kwakanga kuine mumwe mupristi ainzi Zekariya weboka raAbhija,+ uye akanga aine mudzimai aibva kuvanasikana vaAroni,+ ainzi Erizabheti.  Vose vakanga vakarurama+ pamberi paMwari nokuti vaifamba vasina chavanopomerwa+ maererano nemirayiro yose+ nemitemo+ yaJehovha.+  Asi vakanga vasina mwana, nokuti Erizabheti akanga asingabereki,+ uye vose vakanga vachembera kwazvo.  Zvino zvaakanga achishanda somupristi ari pamugove weboka rake+ pamberi paMwari,  maererano netsika yebasa roupristi, rakava jana rake rokunopa rusenzi+ paakapinda munzvimbo tsvene yaJehovha;+ 10  uye vanhu vazhinji vose vakanga vachinyengetera vari panze paawa yokupa rusenzi.+ 11  Ngirozi yaJehovha yakazviratidza kwaari, yakamira kurutivi rworudyi rweatari yerusenzi.+ 12  Asi Zekariya akanetseka paakaiona, akabatwa nokutya.+ 13  Zvisinei, ngirozi yacho yakati kwaari: “Usatya, Zekariya, nokuti kuteterera kwako kwanzwika,+ mudzimai wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, uye unofanira kumutumidza kuti Johani.+ 14  Uchava nomufaro nokufarisisa, vazhinji vachafara+ pamusoro pokuberekwa kwake; 15  nokuti achava mukuru pamberi paJehovha.+ Asi haambofaniri kunwa waini nechinwiwa chinodhaka,+ uye achazadzwa nomudzimu mutsvene kubvira achiri mudumbu maamai vake chaimo;+ 16  achadzorera vazhinji vevanakomana vaIsraeri kuna Jehovha+ Mwari wavo. 17  Uyewo, achaenda pamberi pake nomudzimu nesimba zvaEriya,+ kuti adzorere mwoyo+ yavanababa kuvana nevasingateereri kuuchenjeri hunobatsira hwevakarurama, kuti agadzirire Jehovha+ vanhu vakagadzirirwa.”+ 18  Zvino Zekariya akati kungirozi: “Ndingava sei nechokwadi neizvi? Nokuti ndakwegura+ uye mudzimai wangu achembera kwazvo.” 19  Ichipindura, ngirozi yakati kwaari: “Ndini Gabrieri,+ anomira pamberi paMwari, uye ndatumwa kuzotaura+ newe uye kuzokuzivisa mashoko akanaka ezvinhu izvi. 20  Asi, tarira! hauzokwanisi kutaura uye uchanyarara+ kusvikira zuva rinoitika zvinhu izvi, nokuti hauna kutenda mashoko angu, ayo achazadzika munguva yawo yakatarwa.” 21  Munguva iyoyo vanhu vakaramba vakamirira Zekariya,+ uye vakatanga kushamisika nokunonoka kwake ari munzvimbo tsvene. 22  Asi paakabuda akanga asingakwanisi kutaura navo, uye vakanzwisisa kuti akanga achangobva kuona chinhu chinoshamisa kwazvo+ munzvimbo tsvene; uye akaramba achitaura navo nezviratidzo, asi akaramba ari mbeveve. 23  Zvino, mazuva ebasa rake rinoitirwa vanhu vose paakapera,+ akaenda kumba kwake. 24  Asi pashure pemazuva aya Erizabheti mudzimai wake akava nepamuviri;+ uye haana kubva pamba pake kwemwedzi mishanu, achiti: 25  “Izvi ndizvo zvandaitirwa naJehovha mumazuva ano paafunga nezvangu kuti abvise kuzvidzwa kwangu pakati pevanhu.”+ 26  Mumwedzi wake wechitanhatu, ngirozi inonzi Gabrieri+ yakatumwa ichibva kuna Mwari kuti iende kuguta reGarireya rinonzi Nazareta, 27  kumhandara yakanga yavimbiswa kuroorwa nomurume ainzi Josefa weimba yaDhavhidhi; uye mhandara yacho+ yainzi Mariya.+ 28  Payakasvika pamberi pake yakati: “Kwaziwa,+ iwe akanzwirwa nyasha kwazvo, Jehovha+ anewe.”+ 29  Asi iye akanetseka kwazvo nemashoko acho, akatanga kufunga kuti uku kungava kukwazisa kworudzii. 30  Naizvozvo ngirozi yakati kwaari: “Usatya, Mariya, nokuti wanzwirwa nyasha+ naMwari; 31  uye tarira! uchabata pamuviri, wobereka mwanakomana,+ uye unofanira kumutumidza kuti Jesu.+ 32  Uyu achava mukuru+ uye achanzi Mwanakomana woWokumusorosoro;+ uye Jehovha Mwari achamupa chigaro choumambo+ chababa vake Dhavhidhi,+ 33  iye achava mambo paimba yaJakobho nokusingaperi, uye hapazovi nomugumo woumambo hwake.”+ 34  Asi Mariya akati kungirozi yacho: “Izvi zvingaitika sei, ini zvandisiri kurara+ nomurume?” 35  Ichipindura, ngirozi yakati kwaari: “Mudzimu mutsvene+ uchaburukira pauri, uye simba roWokumusorosoro richakufukidza. Saka ichochowo chichaberekwa chichanzi chitsvene,+ Mwanakomana waMwari.+ 36  Uye tarira! Erizabheti hama yako nayewo akabata pamuviri pomwanakomana, muuchembere hwake, uye uno ndiwo mwedzi wake wechitanhatu, iye mukadzi anonzi haabereki;+ 37  nokuti kuna Mwari hapana chinoziviswa chichava chisingabviri.”+ 38  Mariya akabva ati: “Tarirai! Murandasikana waJehovha!+ Ngazviitike kwandiri maererano nezvamazivisa.” Ipapo ngirozi yakabva kwaari. 39  Naizvozvo Mariya akasimuka mumazuva iwayo, akachimbidza kuenda kunyika yemakomo, kuguta raJudha, 40  akapinda mumusha waZekariya, akakwazisa Erizabheti. 41  Naizvozvo, Erizabheti zvaakanzwa kukwazisa kwaMariya, mwana aiva mudumbu make akakwakuka; uye Erizabheti akazadzwa nomudzimu mutsvene, 42  akashevedzera nokushevedzera kukuru, akati: “Wakakomborerwa iwe pakati pevakadzi, uye chakakomborerwa+ chibereko chedumbu rako! 43  Naizvozvo sei ndawana ropafadzo iyi, kuti amai vaShe wangu+ vauye kwandiri? 44  Nokuti, tarira! inzwi rokukwazisa kwako parasvika munzeve dzangu, mwana ari mudumbu mangu akwakuka nomufaro mukuru.+ 45  Anofarawo iye akatenda, nokuti zvinhu izvozvo zvaakataurirwa zvichibva kuna Jehovha+ zvichaitwa zvakakwana.”+ 46  Zvino Mariya akati: “Mweya wangu unokudza Jehovha,+ 47  uye mwoyo wangu haungaregi kufarira kwazvo+ Mwari Muponesi wangu;+ 48  nokuti atarira nzvimbo yakaderera yomurandasikana wake.+ Nokuti, tarira! kubvira zvino zvizvarwa zvose zvichanditi ndinofara;+ 49  nokuti Ane simba andiitira mabasa makuru, uye zita rake idzvene;+ 50  uye kwezvizvarwa nezvizvarwa ngoni dzake dziri pane vaya vanomutya.+ 51  Azviita nesimba noruoko rwake,+ aparadzira kwose kwose vaya vanozvikudza pakuvavarira kwemwoyo yavo.+ 52  Aderedza vanhu vane simba+ pazvigaro zvoumambo, akakwidziridza vakaderera;+ 53  agutisa kwazvo vane nzara nezvinhu zvakanaka+ uye aita kuti vaiva nepfuma vaende vasina chinhu.+ 54  Ayamura Israeri mushandi wake,+ achimunzwira ngoni,+ 55  sezvaakaudza madzitateguru edu, kuti anzwire ngoni Abrahamu nevana vake, nokusingaperi.”+ 56  Mariya akagara naye inenge mwedzi mitatu, akazodzokera kumusha kwake. 57  Zvino nguva yakasvika yokuti Erizabheti asununguke, uye akabereka mwanakomana. 58  Vavakidzani nehama dzake vakanzwa kuti Jehovha akanga aita kuti ngoni dzake+ dzive huru kwaari, vakatanga kufara+ naye. 59  Pazuva rechisere vakauya kuzodzingisa mwana wacho muduku,+ uye vakanga vachida kumutumidza zita rababa vake, rokuti Zekariya. 60  Asi amai vake vakapindura, vakati: “Aiwa, hazviiti! asi achanzi Johani.” 61  Ivo vakati kwaari: “Pahama dzako hapana munhu ane zita irori.” 62  Vakabva vabvunza baba vake vachishandisa zviratidzo kuti vaida kuti iye anzi ani. 63  Ivo vakakumbira puranga rokunyorera, vakanyora kuti: “Johani+ ndiro zita rake.” Ipapo vose vakashamisika. 64  Pakarepo muromo wake wakavhurika+ uye rurimi rwake rukasununguka, akatanga kutaura, achirumbidza Mwari. 65  Zvino kutya kwakabata vose vaigara munharaunda mavo; uye zvinhu zvose izvi zvakatanga kutaurwa munyika yose yemakomo yeJudhiya, 66  uye vose vakazvinzwa vakazvichengeta mumwoyo+ mavo, vachiti: “Chokwadi mwana uyu muduku achavei?” Nokuti ruoko+ rwaJehovha chokwadi rwakanga ruinaye. 67  Zvino baba vake Zekariya vakazadzwa nomudzimu mutsvene,+ vakaprofita,+ vachiti: 68  “Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe,+ nokuti afunga nezvevanhu vake+ uye avanunura.+ 69  Atimutsira nyanga+ yoruponeso mumba momushandi wake Dhavhidhi, 70  sezvaakataura, achishandisa miromo yevaprofita vake vatsvene kubvira kare,+ 71  nezvokuponeswa pavavengi vedu uye pamaoko evaya vose vanotivenga;+ 72  kuti aite ngoni dzine chokuita nemadzitateguru edu uye kuti ayeuke sungano yake tsvene,+ 73  mhiko yaakapikira Abrahamu tateguru vedu,+ 74  kuti, pashure pokunge tanunurwa pamaoko evavengi,+ atipe ropafadzo yokumuitira basa dzvene nokusatya+ 75  nokuvimbika nokururama pamberi pake mazuva edu ose.+ 76  Asi kana uri iwe, mwana muduku, uchanzi muprofita weWokumusorosoro, nokuti uchafanotungamira pamberi paJehovha kuti ugadzirire nzira dzake,+ 77  kuti upe vanhu vake zivo inoponesa nokukanganwirwa zvivi zvavo,+ 78  nokuda kwetsitsi huru dzaMwari wedu. Neidzi tsitsi mambakwedza+ achatishanyira achibva kumusoro,+ 79  kuzovhenekera vaya vakagara murima nomumumvuri worufu,+ kuzotungamirira tsoka dzedu nokubudirira munzira yorugare.” 80  Zvino mwana wacho muduku akaramba achikura+ uye achisimba mumudzimu, uye akaramba ari murenje kusvikira zuva rokuzviratidza pachena kuna Israeri.

Mashoko Emuzasi