Revhitiko 9:1-24

9  Zvino pazuva rechisere+ Mosesi akashevedza Aroni nevanakomana vake nevarume vakuru vaIsraeri.  Akabva ati kuna Aroni: “Tora mhuru kuti ive chinopiwa chechivi+ negondohwe kuti rive chinopiwa chinopiswa,+ zvakanaka, uuye nazvo pamberi paJehovha.+  Asi utaure nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Torai nhongo+ kuti ive chinopiwa chechivi nemhuru negondohwe duku,+ chimwe nechimwe chiine gore rimwe chete, zvakanaka, kuti zvive chinopiwa chinopiswa,  nenzombe negondohwe kuti zvive zvibayiro zvokugoverana+ kuti zvibayirwe pamberi paJehovha, uye chinopiwa chezviyo+ chakakanyiwa nemafuta, nokuti nhasi Jehovha achazviratidza kwamuri.’”+  Naizvozvo vakauya nezvakanga zvarayirwa naMosesi pamberi petende rokusanganira. Ungano yose yakabva yaswedera pedyo, ikamira pamberi paJehovha.+  Mosesi akati: “Izvi ndizvo zvamakarayirwa naJehovha kuti muite, kuti kubwinya kwaJehovha kuonekwe nemi.”+  Mosesi akabva ati kuna Aroni: “Swedera pedyo neatari, upe chinopiwa chako chechivi+ nechinopiwa chako chinopiswa, uzviyananisire+ iwe neimba yako; upe chinopiwa chevanhu,+ uvayananisire,+ sezvakarayirwa naJehovha.”  Aroni akabva aswedera pedyo neatari, akauraya mhuru yechinopiwa chake chechivi.+  Zvino vanakomana vaAroni vakamupa ropa+ racho, iye akanyika munwe wake muropa+ racho, akariisa panyanga dzeatari,+ uye akadururira rimwe ropa rose muzasi meatari. 10  Akaita kuti mafuta+ neitsvo nemanda iri pachiropa zvakabva pachinopiwa chechivi zvipfungaire pamusoro peatari,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 11  Akapisa nomoto nyama yacho nedehwe racho kunze kwomusasa.+ 12  Zvino akauraya chinopiwa chinopiswa, vanakomana vaAroni vakamupa ropa racho, iye akarisasa kumativi ose pamusoro peatari.+ 13  Vakamupa chinopiwa chinopiswa maererano nenhengo dzacho uye musoro, iye akaita kuti zvipfungaire pamusoro peatari.+ 14  Akasukawo ura nemazondo, akaita kuti zvipfungaire zviri pamusoro pechinopiwa chinopiswa paatari.+ 15  Zvino akauya nechinopiwa chevanhu,+ akatora mbudzi yechinopiwa chechivi chakanga chiri chevanhu, akaiuraya, akagadzira chinopiwa chechivi nayo sezvakaitwa yokutanga. 16  Akabva auya nechinopiwa chinopiswa akachigadzira sezvaigara zvichiitwa.+ 17  Akauyawo nechinopiwa chezviyo,+ akanokora tsama yechimwe chazvo, akaita kuti chipfungaire pamusoro peatari, pasingabatanidzwi chinopiwa chinopiswa chemangwanani.+ 18  Pashure paizvozvo akauraya nzombe negondohwe zvechibayiro chokugoverana+ chevanhu. Vanakomana vaAroni vakabva vamupa ropa racho, iye akarisasa pamusoro peatari kumativi ose.+ 19  Kana ari mafuta+ enzombe nomuswe wegondohwe une mafuta+ nemafuta anofukidza ura neitsvo nemanda iri pachiropa, 20  ivo vakaisa mafuta acho pamusoro pezvityu,+ achibva azoita kuti mafuta acho apfungaire pamusoro peatari. 21  Asi Aroni akazunguzira zvityu zvacho nebandauko rokurudyi kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa+ pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa naMosesi. 22  Zvino Aroni akasimudzira vanhu maoko ake, akavakomborera,+ akaburuka+ paaipa chinopiwa chechivi, chinopiwa chinopiswa uye zvibayiro zvokugoverana. 23  Mosesi naAroni vakazopinda mutende rokusanganira, vakabuda, vakakomborera vanhu.+ Zvino kubwinya kwaJehovha+ kwakaonekwa nevanhu vose, 24  uye moto wakabuda pamberi paJehovha,+ ukapisa chinopiwa chinopiswa, nemafuta zvaiva pamusoro peatari. Vanhu vose pavakazviona, vakatanga kushevedzera,+ vakawira pasi nezviso zvavo.

Mashoko Emuzasi