Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Revhitiko 8:1-36

8  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Tora Aroni nevanakomana vake vaainavo+ nenguo+ nemafuta okuzodza+ nawo nenzombe yechinopiwa chechivi+ nemakondohwe maviri netswanda yemakeke asina kuviriswa,+  uunganidze ungano+ yose pasuo retende rokusanganira.”+  Mosesi akabva aita sezvaakanga arayirwa naJehovha, ungano ikaungana pasuo+ retende rokusanganira.  Zvino Mosesi akati kuungano yacho: “Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti zviitwe.”+  Naizvozvo Mosesi akaita kuti Aroni nevanakomana vake vaswedere pedyo, akavageza+ nemvura.+  Pashure paizvozvo akamupfekedza nguo+ refu, akamusunga nebhandi rejira,+ akamupfekedza jasi risina maoko,+ akamupfekedza efodhi,+ akamusunga nebhandi+ reefodhi, akamusunga zvakasimba naro.  Akamupfekedzawo homwe yepachipfuva,+ akaisa Urimu neTumimu+ muhomwe yacho yepachipfuva.  Akabva aisa ngowani+ mumusoro make, akaisa karata kaipenya kendarama pangowani yacho, nechemberi kwayo, icho chiratidzo chitsvene chokutsaurirwa,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 10  Zvino Mosesi akatora mafuta okuzodza nawo, akazodza tebhenekeri+ nezvose zvaiva mairi, akazvitsvenesa. 11  Pashure paizvozvo akasasa mamwe acho pamusoro peatari kanomwe, akazodza atari+ nemidziyo yayo yose nebheseni nechigadziko charo kuti azvitsvenese. 12  Akazopedzisa nokudururira mamwe mafuta okuzodza nawo pamusoro waAroni, akamuzodza kuti amutsvenese.+ 13  Mosesi akabva aswededza vanakomana vaAroni pedyo,+ akavapfekedza nguo refu, akavasunga nemabhandi ejira,+ akavamonera zvifukidziro zvomusoro,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 14  Iye akabva auya nenzombe+ yechinopiwa chechivi, Aroni nevanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro+ wenzombe yechinopiwa chechivi. 15  Mosesi akaiuraya,+ akatora ropa+ racho, akariisa panyanga dzeatari nomunwe wake kumativi ose, akanatsa atari pachivi, asi rimwe ropa rose akaridururira muzasi meatari, kuti aitsvenese kuti ayananisire+ pairi. 16  Pashure paizvozvo akatora mafuta ose akanga ari paura, nemanda iri pachiropa neitsvo mbiri nemafuta adzo uye Mosesi akaita kuti zvipfungaire pamusoro peatari.+ 17  Asi nzombe yacho nedehwe rayo nenyama yayo nendove yayo akaita kuti zvipiswe nomoto kunze kwomusasa,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 18  Zvino akauya negondohwe rechinopiwa chinopiswa pedyo, Aroni nevanakomana vake vakabva vaisa maoko avo pamusoro wegondohwe racho.+ 19  Pashure paizvozvo Mosesi akariuraya, akasasa ropa racho kumativi ose pamusoro peatari.+ 20  Akacheka gondohwe racho maererano nenhengo dzaro,+ Mosesi akaita kuti musoro nenhengo dzacho nemafuta acho zvipfungaire. 21  Akasuka ura nemazondo nemvura, Mosesi akabva aita kuti gondohwe racho rose ripfungaire pamusoro peatari.+ Chakanga chiri chinopiwa chinopiswa chokunhuhwirira kwakanaka.+ Chakanga chiri chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 22  Zvino akauya negondohwe rechipiri pedyo, iro gondohwe rokugadza naro,+ Aroni nevanakomana vake vakaisa maoko avo pamusoro wegondohwe racho. 23  Pashure paizvozvo Mosesi akariuraya, akatora rimwe ropa raro, akariisa pamucheto wenzeve yaAroni yokurudyi nepachigunwe chikuru choruoko rwake rworudyi nepachigunwe chikuru chetsoka yake yokurudyi.+ 24  Mosesi akauyawo nevanakomana vaAroni pedyo, akaisa rimwe ropa racho pamucheto penzeve dzavo dzokurudyi nepazvigunwe zvavo zvikuru zvemaoko okurudyi nepazvigunwe zvikuru zvetsoka dzavo dzokurudyi; asi Mosesi akasasa rimwe ropa rose pamusoro peatari kumativi ose.+ 25  Akabva atora mafuta nomuswe waiva nemafuta nemafuta ose aiva paura,+ nemanda yaiva pachiropa neitsvo mbiri nemafuta adzo nebandauko rokurudyi.+ 26  Akatora keke rimwe risina kuviriswa rakaita serin’i+ nekeke rimwe rakaita serin’i rechingwa chakaiswa mafuta+ nechingwa chimwe chete chitete chisina kuviriswa+ mutswanda yemakeke asina kuviriswa yakanga iri pamberi paJehovha. Akabva azviisa pamusoro pemafuta nebandauko rokurudyi. 27  Pashure paizvozvo akazviisa zvose muzvanza zvaAroni nezvanza zvevanakomana vake, vakatanga kuzvizunguzira kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ 28  Zvino Mosesi akazvibvisa muzvanza zvavo, akaita kuti zvipfungaire pamusoro peatari pamusoro pechinopiwa chinopiswa.+ Zvaiva chibayiro chokugadza+ nacho chokunhuhwirira kwakanaka.+ Chaiva chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.+ 29  Zvino Mosesi akatora chityu,+ akachizunguzira kuti chive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ Chakava mugove+ waMosesi unobva pagondohwe rokugadza naro, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 30  Pashure paizvozvo Mosesi akatora mamwe mafuta okuzodza nawo+ nerimwe ropa rakanga riri pamusoro peatari, akazvisasa pana Aroni nenguo dzake nepavanakomana vake nenguo dzevanakomana vake vaaiva navo. Nokudaro akatsvenesa+ Aroni nenguo dzake nevanakomana vake+ nenguo dzevanakomana vake vaaiva navo. 31  Zvino Mosesi akati kuna Aroni nevanakomana vake: “Bikirai+ nyama pasuo retende rokusanganira, muidyire ipapo+ nechingwa chiri mutswanda yokugadza nayo, sezvandakarayirwa, zvichinzi, ‘Aroni nevanakomana vake vachazvidya.’ 32  Mupise nomoto nyama nechingwa zvinenge zvasara.+ 33  Musabuda kunze kwesuo retende rokusanganira kwemazuva manomwe,+ kusvikira pazuva rinopera mazuva okugadzwa kwenyu, nokuti zvichada mazuva manomwe kuti mupiwe simba.+ 34  Seizvi zvaitwa nhasi, Jehovha akarayira kuti zviitwe saizvozvo kuti muyananisirwe.+ 35  Muchagara pasuo retende rokusanganira masikati nousiku kwemazuva manomwe,+ uye munofanira kurinda sezvamunosungirwa kuti muite sezvakarayirwa naJehovha,+ kuti murege kufa; nokuti ndakarayirwa saizvozvo.” 36  Zvino Aroni nevanakomana vake vakaita zvinhu zvose zvakanga zvarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.

Mashoko Emuzasi