Revhitiko 5:1-19

5  “‘Zvino kana mweya+ ukatadza pakuti munhu wacho akanzwa kutuka+ kwakaitwa pachena, ari chapupu kana kuti iye akazviona kana kuti akazviziva, kana akasazvitaura,+ anofanira kuzvidavirira kukanganisa kwake.  “‘Kana kuti kana mweya ukabata chinhu chisina kuchena, chingava chitunha chemhuka yomusango isina kuchena kana kuti chitunha chechipfuwo chisina kuchena kana kuti chimwe chitunha chezvisikwa zvinofamba zvakawanda,+ kunyange munhu wacho anga asingazvizivi,+ iye achiri asina kuchena uye ane mhosva.+  Kana kuti kana akagunzva zvinhu zvisina kuchena zvomunhu pazvinhu zvake zvisina kuchena chero zvipi zvazvo+ zvaangasvibiswa nazvo, kunyange anga asingazvizivi, asi iye ava kuzviziva, ane mhosva.  “‘Zvino kana mweya ukapika zvokuti munhu wacho anotaura nemiromo yake asingafungi+ kuti aite zvakaipa+ kana kuti aite zvakanaka zvine chokuita nechinhu chero chipi zvacho chingataurwa nomunhu asingambofungi nemashoko okupika,+ kunyange anga asingazvizivi, asi iye ava kuzviziva, ane mhosva yechimwe chezvinhu izvi.  “‘Zvino kana akava nemhosva yechimwe chezvinhu izvi, anofanira kureurura+ kuti akatadza sei.  Anofanira kuuya nechinopiwa chake chemhosva+ kuna Jehovha nokuda kwechivi chake chaakaita, zvinoti, mhuka hadzi inobva paboka rezvipfuwo, gwayana gadzi kana kuti mbudzana hadzi,+ kuti ive chinopiwa chechivi; uye mupristi anofanira kumuyananisira chivi chake.+  “‘Kana asingagoni kuwana gwai,+ anofanira kuuya nemagukutiwa+ maviri kana kuti hangaiwa duku mbiri kuna Jehovha kuti chive chinopiwa chake chemhosva nokuda kwechivi chaakaita, imwe nokuda kwechinopiwa chechivi+ uye imwe yacho nokuda kwechinopiwa chinopiswa.  Anofanira kuuya nazvo kumupristi, uyo anofanira kutanga kupa iya yechinopiwa chechivi, ogura+ musoro wayo nechepamberi pomutsipa wayo, asi ngaarege kuudambura.  Iye anofanira kusasa rimwe ropa rechinopiwa chechivi kurutivi rweatari, asi ropa rinosara ngaridururirwe muzasi meatari.+ Icho chinhu chinopiwa chechivi. 10  Ngaape imwe yacho kuti ive chinopiwa chinopiswa maererano nezvinogara zvichiitwa;+ uye mupristi anofanira kumuyananisira+ chivi chake chaakaita, akanganwirwe.+ 11  “‘Zvino kana asingagoni kuwana+ magukutiwa maviri kana kuti hangaiwa duku mbiri, anofanira kuuya nechegumi cheefa+ yefurawa yakatsetseka sechinopiwa chake nokuda kwechivi chaakaita kuti chive chinopiwa chechivi. Haafaniri kuisa mafuta+ pamusoro pacho uye haafaniri kuisa zvinonhuhwirira zvichena pamusoro pacho, nokuti icho chinhu chinopiwa chechivi.+ 12  Anofanira kuuya nayo kumupristi, uye mupristi anofanira kunokora tsama yake kuti ive chiyeuchidzo+ chacho uye anofanira kuita kuti ipfungaire paatari yezvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto.+ Icho chinhu chinopiwa chechivi.+ 13  Mupristi anofanira kumuyananisira+ chivi chake chero chipi zvacho chaakaita, pazvivi izvi, akanganwirwe; uye zvasara ngazvive zvomupristi+ sezvinoitwa chinopiwa chezviyo.’” 14  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 15  “Kana mweya ukava usina kutendeka pakuti munhu wacho anotadzira zvinhu zvitsvene zvaJehovha nokusaziva,+ anofanira kuuya negondohwe rakanaka rinobva pamakwai kuti rive chinopiwa chake chemhosva+ kuna Jehovha, zvinoenderana nokukosha kwakatarwa kwemashekeri esirivha,+ kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, kuti rive chinopiwa chemhosva. 16  Ngaaripe nokuda kwechivi chaakaitira nzvimbo tsvene uye ngaawedzere kwachiri chikamu chacho chimwe chete pazvikamu zvishanu,+ uye anofanira kuchipa mupristi, kuti mupristi wacho amuyananisire+ negondohwe rechinopiwa chemhosva, akanganwirwe.+ 17  “Kana mweya ukatadza pakuti munhu wacho anoita chimwe chezvinhu zvose zvinorayirwa naJehovha kuti hazvifaniri kuitwa, kunyange asina kuzviziva,+ asi ava nemhosva uye achazvidavirira kukanganisa kwake.+ 18  Anofanira kuuya kumupristi negondohwe rakanaka rinobva pamakwai zvinoenderana nokukosha kwakatarwa, kuti chive chinopiwa chemhosva;+ uye mupristi anofanira kumuyananisira+ kukanganisa kwake kwaakaita nokusaziva, kunyange iye asina kuzviziva, akanganwirwe.+ 19  Icho chinhu chinopiwa chemhosva. Chokwadi iye ava nemhosva+ pamberi paJehovha.”

Mashoko Emuzasi