Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Revhitiko 27:1-34

27  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana munhu akaita mhiko+ chaiyo kuti ape Jehovha mweya maererano nokukosha kwakatarwa,  kukosha kwacho kwakatarwa kunofanira kuva munhurume anobvira pamakore makumi maviri kusvikira kumakore makumi matanhatu, kukosha kwacho kwakatarwa kunofanira kubva kwaita mashekeri makumi mashanu esirivha kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene.  Asi kana ari munhukadzi, kukosha kwacho kwakatarwa ngakubve kwaita mashekeri makumi matatu.  Kana zera racho richibvira pamakore mashanu kusvikira kumakore makumi maviri, kukosha kwacho kwakatarwa kwomunhurume ngakubve kwaita mashekeri makumi maviri uye kwomunhukadzi mashekeri gumi.  Kana zera racho richibvira pamwedzi mumwe chete kusvikira kumakore mashanu, kukosha kwacho kwakatarwa kwomunhurume ngakubve kwaita mashekeri mashanu+ esirivha uye kukosha kwacho kwakatarwa kwomunhukadzi ngakuite mashekeri matatu esirivha.  “‘Zvino kana zera racho richibvira pamakore makumi matanhatu zvichikwira, kana ari munhurume, kukosha kwacho kwakatarwa ngakubve kwaita mashekeri gumi nemashanu uye kwomunhukadzi mashekeri gumi.  Asi kana ari murombo zvakanyanya zvokuti haakwanisi kuwana kukosha kwacho kwakatarwa,+ ngaabve amisa munhu wacho pamberi pomupristi, mupristi amutarire kukosha kwacho.+ Mupristi achamutarira kukosha kwacho maererano nezvinokwaniswa nomunhu wacho akapika.+  “‘Kana iri mhuka seiya inouya nomunhu achiipa Jehovha, zvose zvaangapa Jehovha zvichava zvitsvene.+ 10  Haangaitsivi, uye haangaitsinhanisi, yakanaka neyakaipa kana kuti yakaipa neyakanaka. Asi kana akazotongoitsinhanisa, mhuka neimwe mhuka, iyo pamwe chete neyainotsinhaniswa nayo dzichabva dzava tsvene. 11  Kana iri isina kuchena+ isingaiti kupa Jehovha,+ iye ngaabve amisa mhuka yacho pamberi pomupristi.+ 12  Mupristi ngaaitarire kukosha kwayo, ingave yakanaka kana kuti yakaipa. Zvinofanira kuva maererano nokukosha kwakatarwa+ nomupristi. 13  Asi kana achida kuidzikinura, ngaabve apa chikamu chayo chimwe chete pazvikamu zvishanu+ kuwedzera pakukosha kwakatarwa. 14  “‘Zvino kana munhu akatsaura imba yake kuti ive chinhu chitsvene kuna Jehovha, mupristi ngaabve atara kukosha kwayo, ingave yakanaka kana kuti yakaipa.+ Mutengo wayo unofanira kuva maererano nokukosha kwainotarirwa nomupristi. 15  Asi kana munhu wacho akaitsaura achida kudzikinura imba yake, anofanira kupa chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu zvemari yokukosha kwakatarwa kuwedzera pakuri;+ uye iyo ichava yake. 16  “‘Kana munhu achizotsaura chikamu chomunda wake+ kuti ape Jehovha, kukosha kwacho kunofanira kutarwa zvichienzaniswa nembeu yacho: kana iri homeri+ yembeu yebhari, chinobva chaita mashekeri makumi mashanu esirivha. 17  Kana akatsaura munda wake kubvira pagore reJubheri,+ ngauite mutengo unoenzanirana nokukosha kwakatarwa. 18  Asi kana akatsaura munda wake pashure peJubheri, mupristi ngaabve amutemera mutengo wakaenzanirana nemakore asara kusvikira pagore rinotevera reJubheri, uye vanofanira kutapudza pakukosha kwacho kwakatarwa.+ 19  Asi kana munhu wacho akautsaura achizodzikinura munda wacho, ngaabve apa chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu zvemari yokukosha kwakatarwa kuwedzera pane iyoyo, uye iwo ucharamba uri wake.+ 20  Zvino kana akasadzikinura munda wacho asi munda wacho ukatengeserwa mumwe munhu, haungazodzikinurwizve. 21  Kana munda ukasunungurwa mugore reJubheri, unofanira kuva chinhu chitsvene kuna Jehovha, somunda wakatsaurwa zvachose.+ Ichava nhaka yomupristi.+ 22  “‘Kana akatsaura munda waakatenga usiri chikamu chomunda wenhaka yake kuti ape Jehovha,+ 23  mupristi ngaabve amutarira chitsama chokukosha kwacho kusvikira pagore reJubheri, uye ngaape kukosha kwacho kwakatarwa pazuva iroro.+ Iwo chinhu chitsvene kuna Jehovha.+ 24  Mugore reJubheri munda wacho uchadzokera kune waakautenga kwaari, kumuridzi womunda wacho.+ 25  “‘Zvino kukosha kwose ngakutarwe kuchienzaniswa neshekeri renzvimbo tsvene. Shekeri racho ngariite magera makumi maviri.+ 26  “‘Asi pamhuka, inotanga kuberekwa, inotanga kuberekwa nokuda kwaJehovha,+ ngaparege kuva nomunhu anoitsaura. Ingava nzombe kana kuti gwai, ndeyaJehovha.+ 27  Kana iri imwe yemhuka dzisina kuchena+ uye iye achida kuidzikinura maererano nokukosha kwakatarwa, ngaabve apa chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu achiwedzera pakukosha kwacho.+ Asi kana isingafaniri kudzikinurwa, ngaibve yatengeswa maererano nokukosha kwakatarwa. 28  “‘Kungoti pazvinhu zvake zvose, hapana chero chinhu chipi zvacho chakatsaurwa icho munhu angatsaura kuti ape Jehovha kuti chiparadzwe,+ chingava chichibva pavanhu kana pamhuka kana pamunda wenhaka yake, chingatengeswa, uye hapana chero chinhu chipi zvacho chakatsaurwa chingadzikinurwa.+ Icho chinhu chitsvenetsvene kuna Jehovha. 29  Hakuna munhu akatsaurwa, uyo angatsaurwa kubva pavanhu kuti aparadzwe angadzikinurwa.+ Chokwadi anofanira kuurayiwa.+ 30  “‘Zvegumi zvose+ zvenyika, zvembeu yenyika nezvemichero yemiti, ndezvaJehovha. Icho chinhu chitsvene kuna Jehovha. 31  Kana munhu achida kuzodzikinura chegumi chake, ngaawedzere kwachiri chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu.+ 32  Kana zviri zvegumi zvose zvemombe nemakwai, zvose zvinopfuura nepasi pomudonzvo,+ chegumi chacho chichava chitsvene kuna Jehovha. 33  Ngaarege kuongorora kuti chakanaka here kana kuti chakaipa, uyewo ngaarege kuchitsinhanisa nechimwe. Asi kana akangochitsinhanisa, icho pamwe chete nechachakatsinhaniswa nacho zvichava zvitsvene.+ Hazvingadzikinurwi.’” 34  Iyi ndiyo mirayiro+ yakapiwa Mosesi naJehovha kuti ive mirayiro kuvanakomana vaIsraeri muGomo reSinai.+

Mashoko Emuzasi