Revhitiko 24:1-23

24  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Rayira vanakomana vaIsraeri kuti vakuunzire mafuta omuorivhi akanaka, akaita zvokudzvurwa, echinovheneka,+ kuti abvirise rambi nguva dzose.+  Aroni ngaachiise kunze kweketeni reChipupuriro mutende rokusanganira kuti chibvire kubvira manheru kusvikira mangwanani pamberi paJehovha nguva dzose. Uyu murau nokusingagumi muzvizvarwa zvenyu zvose.  Ngaaronge marambi+ acho pachigadziko+ chendarama chaiyo pamberi paJehovha nguva dzose.+  “Zvino unofanira kutora furawa yakatsetseka, wobika makeke gumi nemaviri akaita serin’i. Keke rimwe nerimwe rakaita serin’i rinofanira kuva nezvegumi zviviri zveefa.  Uaronge akaitwa nhurikidzwa mbiri, matanhatu panhurikidzwa imwe,+ pamusoro petafura yendarama chaiyo pamberi paJehovha.+  Uise zvinonhuhwirira zvichena pamusoro penhurikidzwa imwe neimwe, kuti zvive chingwa chokuyeuchidza nacho,+ chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.  Ngaachironge pamberi paJehovha nguva dzose, pazuva rimwe nerimwe resabata.+ Iyi isungano nokusingagumi nevanakomana vaIsraeri.  Ngachive chaAroni nechevanakomana vake,+ ngavachidyire munzvimbo tsvene,+ nokuti chinhu chitsvenetsvene kwaari chinobva pazvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto, kuti uve murau nokusingagumi.” 10  Zvino mwanakomana womumwe mukadzi muIsraeri, asi ari mwanakomana womurume muIjipiti,+ akabuda, akapinda pakati pevanakomana vaIsraeri, uye mwanakomana wacho womukadzi muIsraeri nomumwe murume muIsraeri vakatanga kurwisana+ vari mumusasa. 11  Mwanakomana womukadzi wacho muIsraeri akatanga kumhura zita raMwari+ nokurituka.+ Naizvozvo vakauya naye kuna Mosesi.+ Sezvineiwo, amai vake vainzi Sheromiti, mwanasikana waDhibri wedzinza raDhani. 12  Vakabva vamusunga+ kusvikira vaziviswa zviri pachena maererano nezvaizotaurwa naJehovha.+ 13  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 14  “Budisa uya atuka kunze kwomusasa;+ vose vaya vakamunzwa ngavaise maoko avo+ pamusoro wake, uye ungano yose ngaimuteme nematombo.+ 15  Zvino iwe utaure nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Kana chero munhu upi zvake akatuka Mwari wake, anofanira kuzvidavirira chivi chake. 16  Naizvozvo munhu anomhura zita raJehovha chokwadi anofanira kuurayiwa.+ Ungano yose inofanira kumutema nematombo. Mutorwa pamwe chete newomunyika yacho vanofanira kuurayirwa kumhura Zita racho.+ 17  “‘Zvino kana munhu akarova mweya womunhu ukafa, chokwadi iye anofanira kuurayiwa.+ 18  Anouraya mweya wechipfuwo anofanira kuuripa, mweya nokuda kwomweya.+ 19  Kana munhu akaremadza mumwe wake, anofanira kuitirwawo sezvaakaita.+ 20  Kutyoka kuchatsiviwa nokutyoka, ziso neziso, zino nezino; chero kuremadza kwaangaita munhu, ndiko kwaanofanira kuitirwawo.+ 21  Anouraya mhuka+ anofanira kuiripa,+ asi anouraya munhu anofanira kuurayiwawo.+ 22  “‘Mutongo mumwe chete unofanira kushanda kwamuri. Mutorwa anofanira kuva akangofanana nomunhu womunyika yacho,+ nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu.’”+ 23  Pashure paizvozvo Mosesi akataura nevanakomana vaIsraeri, vakabudisa uya akanga atuka kunze kwomusasa, vakamutema nematombo.+ Nokudaro vanakomana vaIsraeri vakaita chaizvo zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.

Mashoko Emuzasi