Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Revhitiko 22:1-33

22  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti:  “Taura naAroni nevanakomana vake, kuti varambe vachizvichenjerera pazvinhu zvitsvene zvevanakomana vaIsraeri uye varege kusvibisa zita rangu dzvene+ muzvinhu zvavanonditsaurira.+ Ndini Jehovha.  Iti kwavari, ‘Muzvizvarwa zvenyu zvose, munhu wose pavana venyu vose anoswedera pedyo nezvinhu zvacho zvitsvene, zvichatsaurirwa Jehovha nevanakomana vaIsraeri, paanenge achiine kusachena kwake,+ mweya iwoyo unofanira kuparadzwa pamberi pangu. Ndini Jehovha.  Pavana vaAroni hapana murume angadya zvinhu zvitsvene paanenge aine maperembudzi+ kana aine zvinoyerera,+ kusvikira ava akachena,+ kana iye anobata munhu anenge aitwa asina kuchena nomweya wakafa+ kana murume anenge abuda urume,+  kana murume anobata chero chinhu chipi zvacho pane zvinofamba zvakawanda chisina kuchena kwaari+ kana kuti anobata murume asina kuchena kwaari kana toreva nezvokusachena kwake chero kupi zvako.+  Mweya unobata zvose zvakadaro ngauve usina kuchena kusvikira manheru, uye munhu wacho ngaarege kudya chero chinhu chipi zvacho pazvinhu zvitsvene, asi anofanira kugeza muviri wake nemvura.+  Kana zuva ravira, achavawo akachena, uye pashure angadya zvimwe zvezvinhu zvitsvene, nokuti ndizvo zvokudya zvake.+  Ngaaregewo kudya chinhu chakafa choga kana kuti chinhu chipi zvacho chakabvamburwa nezvikara kuti ave asina kuchena nacho.+ Ndini Jehovha.  “‘Zvino vanofanira kuchengeta zvavanosungirwa kuti vandiitire, kuti varege kuva nechivi nokuda kwazvo, vozvifira,+ nokuti vakanga vachisvibisa zvinhu zvitsvene. Ndini Jehovha ari kuvaita vatsvene. 10  “‘Hapana kana mumwe munhuwo zvake angadya chero chinhu chipi zvacho chitsvene.+ Hapana anobva kune imwe nyika anogara nomupristi kana munhu wemaricho angadya chero chinhu chipi zvacho chitsvene. 11  Asi kana mupristi akatenga mweya, akautenga nemari yake, iwoyo ungachidya. Kana vari varanda vakaberekerwa mumba make, ivo vangadyawo zvokudya zvake.+ 12  Kana mwanasikana womupristi akaroorwa nomumwe munhuwo zvake, iye haangadyi mupiro wezvinhu zvitsvene. 13  Asi kana mwanasikana womupristi akava chirikadzi kana kuti akarambwa asina vana, uye achifanira kudzoka kumba kwababa vake sepanguva yaakanga achiri muduku,+ angadya hake zvimwe zvokudya zvababa vake;+ asi hapana mumwe munhuwo zvake angazvidya. 14  “‘Zvino kana munhu akadya chinhu chitsvene asingazivi,+ anofanira kuwedzera kwachiri chikamu chimwe pazvikamu zvishanu+ uye anofanira kupa mupristi chinhu chacho chitsvene. 15  Naizvozvo havafaniri kusvibisa zvinhu zvitsvene zvevanakomana vaIsraeri, zvavangapa Jehovha,+ 16  zvikavaita kuti varangirwe kuva nemhosva nokuti vanenge vadya zvinhu zvavo zvitsvene; nokuti ndini Jehovha ari kuvatsvenesa.’” 17  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 18  “Taura naAroni nevanakomana vake nevanakomana vose vaIsraeri, uti kwavari, ‘Chero murume upi zvake weimba yaIsraeri kana kuti mutorwa ari pakati paIsraeri anouya nechinopiwa chake+ chemhiko+ dzavo chero dzipi zvadzo kana kuti chezvinopiwa zvavo zvokuzvidira,+ zvavangauya nazvo kuna Jehovha kuti zvive chinopiwa chinopiswa, 19  kuti mufarirwe,+ chinofanira kuva chakanaka,+ mhuka hono inobva pamombe, inobva pamakondohwe maduku kana kuti pambudzi. 20  Musauya nechinhu chero chipi zvacho chakaremara,+ nokuti hachizoiti kuti mufarirwe. 21  “‘Kana munhu akauya kuna Jehovha nechinopiwa chokugoverana+ kuti aripe mhiko+ kana kuti chinopiwa chokuzvidira, chinofanira kuva chakanaka chinobva pamombe kana pamakwai, kuti iye afarirwe. Hachimbofaniri kuva chakaremara. 22  Pane zvakapofumara kana zvakatyoka kana zvine pakachekwa kana zvine mhopo kana zvine mhezi kana chisasa,+ hapana chimwe chazvo chamunofanira kuuya nacho kuna Jehovha, uye hapana chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto+ chamunofanira kuisa pamusoro peatari. 23  Nzombe kana kuti gwai zvine nhengo yakarebesa kana kuti yakanyanyopfupika,+ mungaita kuti zvive chinopiwa chokuzvidira; asi hazvizogamuchirwi nomufaro kuti zvive zvemhiko. 24  Asi musauya kuna Jehovha neiya ine manhu+ akasvinwa kana kuti akapwanyika kana kuti akabviswa kana kuti akachekwa, uye musazvipa munyika yenyu. 25  Musauya nechipi zvacho pane izvi zvose zvinobva paruoko rwewokune imwe nyika kuti zvive zvokudya zvaMwari wenyu, nokuti kushata kwazvo kuri mazviri. Izvo zvakaremara.+ Hazvizogamuchirwi+ nomufaro.’” 26  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 27  “Kana nzombe kana kuti gondohwe duku kana kuti mbudzi ikaberekwa, ngairambe iina amai vayo kwemazuva manomwe,+ asi kubvira pazuva rechisere zvichienda mberi ichagamuchirwa nomufaro kuti ive chinopiwa, chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto. 28  Kana iri nzombe negwai, musazviuraya pamwe nevana vazvo pazuva rimwe chete.+ 29  “Zvino kana mukabayira chibayiro chokuonga kuna Jehovha,+ chibayirei kuti mufarirwe. 30  Chinofanira kudyiwa pazuva iroro.+ Musasiya chimwe chacho kusvikira mangwanani.+ Ndini Jehovha. 31  “Chengetai mirayiro yangu muiite.+ Ndini Jehovha. 32  Musasvibisa zita rangu dzvene,+ uye ndinofanira kutsveneswa pakati pevanakomana vaIsraeri.+ Ndini Jehovha ari kukutsvenesai,+ 33  Iye akakubudisai munyika yeIjipiti kuti ndiratidze kuti ndiri Mwari wenyu.+ Ndini Jehovha.”

Mashoko Emuzasi