Revhitiko 18:1-30

18  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Ndini Jehovha Mwari wenyu.+  Musaita sezvinoita nyika yeIjipiti, yamaigara mairi;+ musaita sezvinoita nyika yeKenani, yandiri kukuendesai kwairi;+ uye musafamba nemirau yavo.  Munofanira kuita zvandakatonga,+ uye munofanira kuchengeta mirau+ yangu kuti mufambe mairi.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.  Munofanira kuchengeta mirau yangu nezvandakatonga, izvo kana munhu akazviita, achararamawo maererano nazvo.+ Ndini Jehovha.+  “‘Hapana munhu wokwenyu anofanira kuswedera pedyo nehama yake yepedyo chero ipi zvayo kuti aifukure.+ Ndini Jehovha.  Usafukura baba+ vako naamai vako. Ivo ndiamai vako. Usavafukura.  “‘Usafukura mudzimai wababa vako.+ Zvakafanana nokufukura baba vako.  “‘Usafukura hanzvadzi yako, mwanasikana wababa vako kana kuti mwanasikana waamai vako, mungava makaberekerwa muimba imwe kana kuti kunze kwayo.+ 10  “‘Usafukura mwanasikana womwanakomana wako kana kuti mwanasikana womwanasikana wako, nokuti kufukurwa kwavo kufukurwa kwako iwe. 11  “‘Usafukura mwanasikana womudzimai wababa vako, iye mwana wababa vako, zvaari hanzvadzi yako. 12  “‘Usafukura hanzvadzi yababa vako. Iyo ihama yomumba yababa vako.+ 13  “‘Usafukura munun’una waamai vako, nokuti ihama yomumba yaamai vako. 14  “‘Usafukura munun’una wababa vako. Usaswedera pedyo nomudzimai wake. Ivo ndimainini vako.+ 15  “‘Usafukura muroora wako.+ Iye mudzimai womwanakomana wako. Usamufukura. 16  “‘Usafukura mudzimai womunun’una wako.+ Zvakafanana nokufukura munun’una wako. 17  “‘Usafukura mukadzi nomwanasikana wake.+ Usatora mwanasikana womwanakomana wake nomwanasikana womwanasikana wake kuti umufukure. Ivo vane ukama hwomumba. Kuita saizvozvo kusazvibata.+ 18  “‘Usatora mukadzi pamwe chete nomunun’una wake kuti akwikwidzane+ naye kuti umufukure, kureva, pamwe chete naye paanenge achiri mupenyu. 19  “‘Usaswedera pedyo nomukadzi kuti umufukure+ panguva yokusachena kwokuva kwake kumwedzi.+ 20  “‘Usapa mudzimai womumwe wako urume hunobuda kwauri kuti asvibiswe nahwo.+ 21  “‘Usabvumira kuti vana vako vatsaurirwe+ kuna Moreki.+ Usasvibisa+ zita raMwari wako saizvozvo. Ndini Jehovha.+ 22  “‘Usarara nomunhurume+ sokurara kwaunoita nomukadzi.+ Chinhu chinosemesa. 23  “‘Usapa chero mhuka+ ipi zvayo zvinobuda kwauri kuti usvibiswe nayo, uye mukadzi haafaniri kumira pamberi pemhuka kuti akwirwe nayo.+ Zvinopesana nemasikirwo azvakaitwa. 24  “‘Musazvisvibisa nezvinhu izvi zvose, nokuti marudzi andiri kudzinga pamberi penyu akazvisvibisa nezvinhu izvi zvose.+ 25  Naizvozvo nyika iyi haina kuchena, ndichaunza chirango pamusoro payo nokuda kwokukanganisa kwayo, uye nyika yacho icharutsa vagari vayo.+ 26  Imi munofanira kuchengeta mirau yangu nezvandakatonga,+ uye musaita chero chinhu chipi zvacho pazvinhu izvi zvose zvinosemesa, angava munhu womunyika yacho kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu.+ 27  Nokuti vanhu vomunyika yacho vakakutangirai vakaita zvinhu izvi zvose zvinosemesa,+ zvokuti nyika yacho haina kuchena. 28  Nyika yacho haizokurutsii nokuti munenge maisvibisa sokurutsa kwaichaita marudzi akakutangirai.+ 29  Kana munhu akaita chero chinhu chipi zvacho pazvinhu izvi zvose zvinosemesa, mweya inozviita inofanira kubva yaparadzwa pakati pevanhu vayo.+ 30  Munofanira kuchengeta zvamunosungirwa kuti mundiitire kuti murege kuita tsika chero dzipi zvadzo dzinosemesa dzave dzichiitwa imi musati mauya,+ kuti murege kuzvisvibisa nadzo. Ndini Jehovha Mwari wenyu.’”

Mashoko Emuzasi