Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Revhitiko 17:1-16

17  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Taura naAroni nevanakomana vake nevanakomana vose vaIsraeri, uti kwavari, ‘Jehovha arayira izvi, achiti:  “‘“Munhu wose weimba yaIsraeri anourayira nzombe kana kuti gondohwe duku kana kuti mbudzi mumusasa kana kuti anoiurayira kunze kwomusasa,  asingauyi nayo pasuo retende rokusanganira+ kuti aipe ive chinopiwa kuna Jehovha pamberi petebhenekeri yaJehovha, munhu iyeye achanzi ane mhosva yeropa. Ateura ropa, uye munhu iyeye anofanira kuparadzwa pakati pevanhu vake,+  kuti vanakomana vaIsraeri vauye nezvibayiro zvavo, zvavari kubayira kusango,+ vauye nazvo kuna Jehovha kusuo retende rokusanganira kumupristi,+ vazvibayire kuti zvive zvibayiro zvokugoverana kuna Jehovha.+  Mupristi anofanira kusasa ropa racho pamusoro peatari+ yaJehovha iri pasuo retende rokusanganira, uye anofanira kuita kuti mafuta+ acho apfungaire kuti ave kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+  Naizvozvo ngavaregezve kubayira zvibayiro zvavo kumadhimoni+ akaita sembudzi avari kuita nawo unzenza.+ Uyu uchava murau nokusingagumi kwamuri, muzvizvarwa zvenyu zvose.”’  “Zvino iwe uti kwavari, ‘Munhu wose weimba yaIsraeri kana kuti mutorwa angava ari kugara pakati penyu anopisira chinopiwa chinopiswa+ kana kuti chibayiro,  asingauyi nacho kusuo retende rokusanganira kuzochipa Jehovha,+ munhu iyeye anofanira kuparadzwa pakati pevanhu vake.+ 10  “‘Munhu wose weimba yaIsraeri kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu anodya chero ropa ripi zvaro,+ ndichatarira mweya+ unodya ropa ndakatsamwa, uye ndichauparadza pakati pevanhu vawo. 11  Nokuti mweya wenyama uri muropa,+ uye ini ndakariisa pamusoro peatari kuti imi muyananisire+ mweya yenyu, nokuti ropa+ ndiro rinoyananisira+ nomweya uri mariri. 12  Ndokusaka ndakati kuvanakomana vaIsraeri: “Pakati penyu hapafaniri kuva nomweya unodya ropa, uye hapafaniri kuva nomutorwa ari kugara pakati penyu+ anodya ropa.”+ 13  “‘Munhu wose pavanakomana vaIsraeri kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu uyo anobata mhuka kana kuti shiri inodyiwa paanenge achivhima, anofanira kudurura ropa+ rayo orifukidza neguruva.+ 14  Nokuti mweya wenyama yemarudzi ose ndiro ropa rayo nomweya uri mariri. Naizvozvo ndakati kuvanakomana vaIsraeri: “Hamufaniri kudya ropa renyama chero ipi zvayo, nokuti mweya wenyama yemarudzi ose ndiro ropa+ rayo. Munhu wose anoridya achaparadzwa.”+ 15  Mweya wose unodya chinhu chakafa choga kana kuti chinhu chakabvamburwa nechikara,+ angava munhu womunyika yacho kana kuti mutorwa, anofanira kugeza nguo dzake, iye ageze nemvura ova asina kuchena kusvikira manheru;+ uye achava akachena. 16  Asi kana akasadzigeza uye akasageza muviri wake, anofanira kuzvidavirira kukanganisa kwake.’”+

Mashoko Emuzasi