Revhitiko 16:1-34

16  Zvino Jehovha akataura naMosesi pashure pokufa kwevanakomana vaviri vaAroni nokuti vakanga vaswedera pamberi paJehovha, vachibva vafa.+  Jehovha akati kuna Mosesi: “Taura naAroni mukoma wako, kuti arege kupinda munzvimbo tsvene+ mukati meketeni+ nguva dzose, pamberi pechifukidziro chiri pamusoro peAreka, kuti arege kufa;+ nokuti ndichazviratidza ndiri mugore+ riri pamusoro pechifukidziro.+  “Aroni anofanira kupinda munzvimbo tsvene+ aine zvinhu izvi zvinoti: nzombe duku yokuti ive chinopiwa chechivi+ negondohwe rokuti rive chinopiwa chinopiswa.+  Anofanira kupfeka nguo refu tsvene yerineni,+ uye anofanira kupfeka chikabudura cherineni+ pamuviri wake, uye anofanira kuzvisunga nebhandi rejira,+ opfeka ngowani yerineni.+ Idzo inguo tsvene.+ Anofanira kugeza muviri wake nemvura+ odzipfeka.  “Anofanira kutora mbudzana hono mbiri paungano yevanakomana vaIsraeri+ kuti dzive chinopiwa chechivi+ negondohwe rimwe kuti rive chinopiwa chinopiswa.+  “Zvino Aroni anofanira kuuya nenzombe yechinopiwa chechivi, yake iye,+ azviyananisire+ iye+ neimba yake.+  “Anofanira kutora mbudzi mbiri, odzimisa pamberi paJehovha pasuo retende rokusanganira.  Aroni anofanira kukanda mijenya+ pamusoro pembudzi dzacho mbiri, mumwe mujenya waJehovha uye mumwe mujenya waAzazeri.+  Aroni anofanira kuuya nembudzi inenge yabatwa nomujenya+ waJehovha, uye anofanira kuita kuti ive chinopiwa chechivi.+ 10  Asi mbudzi inenge yabatwa nomujenya nokuda kwaAzazeri inofanira kumiswa pamberi paJehovha iri mhenyu kuti aiyananisire, kuti aiendese+ kurenje+ nokuda kwaAzazeri. 11  “Zvino Aroni anofanira kuuya nenzombe yechinopiwa chechivi, yake iye, azviyananisire iye neimba yake; uye anofanira kuuraya nzombe yechinopiwa chechivi, yake iye.+ 12  “Anofanira kutora mudziyo wokuisira moto+ uzere nemazimbe anobvira omoto paatari+ iri pamberi paJehovha, uye zvanza zvose zvemaoko+ ake zvizere nerusenzi yakatsetseka inonhuhwirira,+ uye anofanira kuuya nazvo mukati meketeni.+ 13  Anofanira kuisawo rusenzi yacho pamoto uri pamberi paJehovha,+ zvokuti gore rerusenzi rinofukidza chifukidziro cheAreka,+ chiri pamusoro peChipupuriro,+ kuti iye arege kufa. 14  “Anofanira kutora rimwe ropa+ renzombe yacho orisasa nomunwe wake pamberi pechifukidziro kurutivi rwokumabvazuva, osasa+ rimwe ropa nomunwe wake kanomwe pamberi pechifukidziro.+ 15  “Anofanira kuuraya mbudzi yechinopiwa chechivi, chevanhu,+ uye anofanira kuuya neropa rayo mukati meketeni,+ oshandisa ropa+ rayo kuita zvaanenge aita neropa renzombe; anofanira kurisasa nechokuchifukidziro uye pamberi pechifukidziro. 16  “Anofanira kuyananisira nzvimbo tsvene nokuda kwokusachena+ kwevanakomana vaIsraeri uye nokuda kwokumukira kwavo pazvivi zvavo zvose;+ uye izvozvo ndizvo zvaanofanira kuitira tende rokusanganira, rigere navo pakati pokusachena kwavo. 17  “Hapana mumwe munhu anofanira kunge ari mutende rokusanganira kubvira paanopinda kuti ayananisire ari munzvimbo tsvene kusvikira achibuda; anofanira kuzviyananisira+ iye neimba yake neungano yose yaIsraeri.+ 18  “Zvino anofanira kubuda auye kuatari,+ iri pamberi paJehovha, aiyananisire, uye anofanira kutora rimwe ropa renzombe nerimwe ropa rembudzi, oriisa panyanga dzeatari kumativi ose.+ 19  Anofanira kusasawo+ rimwe ropa pamusoro payo nomunwe wake kanomwe oichenesa, oitsvenesa pakusachena kwevanakomana vaIsraeri. 20  “Kana apedza kuyananisira+ nzvimbo tsvene netende rokusanganira neatari, anofanira kuuyawo nembudzi mhenyu.+ 21  Aroni anofanira kuisa maoko ake ose+ pamusoro wembudzi yacho mhenyu, oreururira+ pamusoro payo kukanganisa+ kwose kwevanakomana vaIsraeri nokumukira kwavo kwose pazvivi zvavo zvose,+ uye anofanira kuzviisa pamusoro wembudzi+ yacho, oirega kuti iende kurenje+ nomurume anenge akagadzirira kuita izvozvo.+ 22  Mbudzi yacho inofanira kutakura kukanganisa+ kwavo kwose ichienda kunyika yakaita renje,+ uye iye anofanira kurega mbudzi yacho ichienda kurenje.+ 23  “Zvino Aroni anofanira kupinda mutende rokusanganira, opfekenura nguo dzerineni dzaanenge akapfeka paanopinda munzvimbo tsvene, odziisa pasi imomo.+ 24  Anofanira kugeza muviri wake nemvura+ munzvimbo tsvene,+ opfeka nguo dzake,+ obuda, opa chinopiwa chake chinopiswa+ nechinopiwa chinopiswa chevanhu,+ ozviyananisira iye nevanhu vacho.+ 25  Ngaaite kuti mafuta echinopiwa chechivi apfungaire pamusoro peatari.+ 26  “Uya+ anenge aendesa mbudzi nokuda kwaAzazeri+ anofanira kugeza nguo dzake, ogeza muviri wake nemvura,+ uye pashure paizvozvo angapinda mumusasa. 27  “Asi ngaabudise nzombe yechinopiwa chechivi nembudzi yechinopiwa chechivi kunze kwomusasa, zvose zviviri zvine ropa rakapindwa naro mukati kuti riyananisire munzvimbo tsvene; uye vanofanira kupisa matehwe azvo nenyama yazvo nendove yazvo nomoto.+ 28  Anenge azvipisa anofanira kugeza nguo dzake, uye anofanira kugeza muviri wake nemvura, uye pashure paizvozvo angapinda mumusasa. 29  “Unofanira kuva murau nokusingagumi kwamuri:+ Mumwedzi wechinomwe pazuva rechigumi romwedzi+ wacho, munofanira kutambudza mweya yenyu,+ hamufaniri kuita chero basa ripi zvaro,+ angava munhu womunyika yacho kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu. 30  Nokuti muchayananisirwa+ pazuva iroro kuti munzi makachena. Muchava vakachena pazvivi zvenyu zvose pamberi paJehovha.+ 31  Iro isabata+ rokuzorora zvakakwana nokuda kwenyu, uye munofanira kutambudza mweya yenyu. Uyu murau nokusingagumi. 32  “Zvino mupristi anozozodzwa,+ uye achapiwa simba kuti ave mupristi,+ kuti ave mutsivi+ wababa vake anofanira kuyananisira uye anofanira kupfeka nguo dzerineni.+ Idzo inguo tsvene.+ 33  Anofanira kuyananisira nzvimbo tsvene,+ uye achayananisira tende+ rokusanganira neatari;+ uye achayananisira vapristi nevanhu vose veungano.+ 34  Uyu unofanira kuva murau nokusingagumi kwamuri,+ kuti muyananisire vanakomana vaIsraeri kamwe chete pagore nokuda kwezvivi zvavo zvose.”+ Naizvozvo akaita sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.

Mashoko Emuzasi