Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Revhitiko 1:1-17

1  Zvino Jehovha akashevedza Mosesi, akataura naye ari mutende rokusanganira,+ achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri,+ uti kwavari, ‘Kana mumwe wenyu akauya kuna Jehovha nechinopiwa chezvipfuwo, munofanira kuuya nechinopiwa chenyu chemombe uye chemakwai.  “‘Kana chinopiwa chake chiri chinopiwa chinopiswa+ chemombe, anofanira kuuya nehono, yakanaka.+ Anofanira kuuya nayo pasuo retende rokusanganira pamberi paJehovha achizvidira.+  Iye anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro wechinopiwa chinopiswa, uye chinofanira kugamuchirwa+ nomufaro kuti iye ayananisirwe.+  “‘Nzombe yacho duku inofanira kubva yaurayirwa pamberi paJehovha; uye vanakomana vaAroni, vapristi,+ vanofanira kuuya neropa racho, vosasa ropa racho kumativi ose pamusoro peatari+ iri pasuo retende rokusanganira.  Chinopiwa chinopiswa chinofanira kuvhiyiwa, chochekwa-chekwa maererano nenhengo dzacho.+  Vanakomana vaAroni, ivo vapristi, vanofanira kuisa moto paatari,+ voronga huni pamoto.+  Vanakomana vaAroni, ivo vapristi, vanofanira kuronga nhengo dzacho,+ musoro nemafuta zviri pahuni dziri pamoto uri paatari.  Ura+ hwacho nemazondo acho ngazvisukwe nemvura; uye mupristi anofanira kuita kuti chipfungaire chose paatari sechinopiwa chinopiswa, chinopiwa chinopiswa nomoto chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+ 10  “‘Kana chinopiwa chake chechinopiwa chinopiswa chiri chemakwai,+ chiri chemakondohwe maduku kana kuti chembudzi, anofanira kuuya nehono,+ yakanaka.+ 11  Chinofanira kuurayirwa parutivi rweatari nechokuchamhembe pamberi paJehovha, uye vanakomana vaAroni, ivo vapristi, vanofanira kusasa ropa racho kumativi ose pamusoro peatari.+ 12  Iye anofanira kuchicheka maererano nenhengo dzacho nomusoro wacho nemafuta acho, uye mupristi anofanira kuzvironga pamusoro pehuni dzinenge dziri pamoto unenge uri paatari.+ 13  Ngaasuke ura+ hwacho nemazondo+ acho nemvura; uye mupristi anofanira kuuya nacho chose, oita kuti chipfungaire+ paatari. Icho chinhu chinopiwa chinopiswa, chinopiwa chinopiswa nomoto chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+ 14  “‘Asi kana chinopiwa chake chokuti chive chinopiwa chinopisirwa Jehovha chiri cheshiri, anofanira kubva auya nechinopiwa chake chemagukutiwa+ kana kuti hangaiwa duku.+ 15  Mupristi anofanira kuuya nacho kuatari, ogura+ musoro wacho, oita kuti chipfungaire pamusoro peatari, asi ropa racho rinofanira kudururirwa parutivi rweatari. 16  Anofanira kubvisa chihururu chacho pamwe chete neminhenga yacho ozvikanda parutivi rweatari, kumabvazuva, kunzvimbo yemadota ane mafuta.+ 17  Anofanira kuchitsemura nepamapapiro acho. Haafaniri kuchiparadzanisa.+ Zvino mupristi anofanira kuita kuti chipfungaire paatari pahuni dziri pamoto. Icho chinhu chinopiwa chinopiswa,+ chinopiwa chinopiswa nomoto chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+

Mashoko Emuzasi