Accessibility setting

Sarudza Mutauro

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti

SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Pisarema 25:1-22

Rwiyo rwaDhavhidhi. א [ʼA′leph]* 25  Ndinosimudzira mweya wangu kwamuri, haiwa Jehovha.+ ב [Behth]   Haiwa Mwari wangu, ndakavimba nemi;+ Haiwa dai ndikasanyadziswa. Vavengi vangu ngavarege kupembera nomufaro pamusoro pangu.+ ג [Gi′mel]   Uyewo, hapana achanyadziswa pane vaya vanotarisira kwamuri.+ Vanonyengera vasingabudiriri ndivo vachanyadziswa.+ ד [Da′leth]   Itai kuti ndizive nzira dzenyu, haiwa Jehovha;+ Ndidzidzisei makwara enyu.+ ה [Heʼ]   Ndifambisei muchokwadi chenyu mundidzidzise,+ Nokuti muri Mwari wangu woruponeso.+ ו [Waw] Ndakatarisira kwamuri zuva rose.+ ז [Za′yin]   Yeukai ngoni dzenyu,+ haiwa Jehovha, nomutsa wenyu worudo,+ Nokuti zvave zviripo kubvira kunguva isingagumi.+ ח [Chehth]   Haiwa musayeuka zvivi zvandakaita ndichiri muduku uye kumukira kwangu.+ Ndiyeukei maererano nomutsa wenyu worudo,+ Nokuda kwokunaka kwenyu, haiwa Jehovha.+ ט [Tehth]   Jehovha akanaka uye akarurama.+ Ndokusaka achirayiridza vatadzi nezvenzira yakarurama.+ י [Yohdh]   Achaita kuti vanyoro vafambe mune zvaakatonga,+ Uye achadzidzisa vanyoro nzira yake.+ כ [Kaph] 10  Makwara ose aJehovha mutsa worudo nechokwadi Kune vaya vanochengeta sungano+ yake nezviyeuchidzo zvake.+ ל [La′medh] 11  Nokuda kwezita renyu, haiwa Jehovha,+ Kanganwiraiwo kukanganisa kwangu, nokuti kukuru.+ מ [Mem] 12  Zvino, ndiani munhu anotya Jehovha?+ Iye achamurayiridza nezvenzira yaachasarudza.+ נ [Nun] 13  Mweya wake uchagara mune zvakanaka,+ Vana vake vachaita kuti nyika ive yavo.+ ס [Sa′mekh] 14  Kuva shamwari yepedyo yaJehovha ndokwevaya vanomutya,+ Uyewo sungano yake, kuti aite kuti vaizive.+ ע [ʽA′yin] 15  Maziso angu anotarira kuna Jehovha nguva dzose,+ Nokuti ndiye anobudisa tsoka dzangu mumambure.+ פ [Peʼ] 16  Tendeudzirai chiso chenyu kwandiri, mundinzwire nyasha;+ Nokuti ndiri ndoga uye ndinotambudzika.+ צ [Tsa·dheh′] 17  Kutambudzika kwomwoyo wangu kwawanda;+ Haiwa ndibudisei munhamo dzangu.+ ר [Rehsh] 18  Onai kutambudzika kwangu nokunetseka kwangu,+ Moregerera zvivi zvangu zvose.+ 19  Onai kuti vavengi vangu vawanda sei,+ Uye vandivenga nokuvenga kwechisimba.+ ש [Shin] 20  Rindai mweya wangu mundinunure.+ Dai ndikasanyadziswa, nokuti ndakapotera kwamuri.+ ת [Taw] 21  Kuvimbika nokururama ngazvindichengetedze,+ Nokuti ndakatarisira kwamuri.+ 22  Haiwa Mwari, dzikinurai Israeri mukutambudzika kwake kwose.+

Mashoko Emuzasi

Pis 25:1* Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.