Accessibility setting

Sarudza Mutauro

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti

SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Pisarema 145:1-21

Rwiyo rwokurumbidza, rwaDhavhidhi. א [ʼA′leph]* 145  Ndichakukudzai, haiwa Mwari wangu Mambo,+ Ndicharumbidza zita renyu nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+ ב [Behth]   Ndichakurumbidzai zuva rose,+ Ndicharumbidza zita renyu nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+ ג [Gi′mel]   Jehovha mukuru uye anofanira kurumbidzwa kwazvo,+ Ukuru hwake hahugoni kuongororwa.+ ד [Da′leth]   Zvizvarwa nezvizvarwa zvicharumbidza mabasa enyu,+ Zvichazivisa nezvemabasa enyu esimba.+ ה [Heʼ]   Kubwinya kunokudzwa kwokuremekedzwa kwenyu+ Nezvinhu zvemabasa enyu anoshamisa ndizvo zvandichafungisisa.+ ו [Waw]   Vachataura nezvesimba rezvinhu zvenyu zvinotyisa;+ Uye ndichazivisa nezvoukuru hwenyu.+ ז [Za′yin]   Vachafara kwazvo nokutaurwa kwokuwanda kwokunaka kwenyu,+ Vachashevedzera nomufaro nokuda kwokururama kwenyu.+ ח [Chehth]   Jehovha ane nyasha nengoni,+ Anononoka kutsamwa uye ane mutsa worudo kwazvo.+ ט [Tehth]   Jehovha akanaka kune vose,+ Ngoni dzake dziri pamabasa ake ose.+ י [Yohdh] 10  Mabasa enyu ose achakukudzai, haiwa Jehovha,+ Vakavimbika venyu vachakurumbidzai.+ כ [Kaph] 11  Vachataura nezvokukudzwa kwoumambo hwenyu,+ Uye vachataura nezvesimba renyu,+ ל [La′medh] 12  Kuti vazivise vanakomana vevanhu mabasa ake esimba+ Nokukudzwa kwokubwinya kwoumambo hwake.+ מ [Mem] 13  Umambo hwenyu umambo hunogara nokusingagumi kwose,+ Uye kutonga kwenyu kunogara kuripo muzvizvarwa zvose zvinotevedzana.+ ס [Sa′mekh] 14  Jehovha anotsigira vose vaya vanowa,+ Uye anomutsa vose vakakotamiswa.+ ע [ʽA′yin] 15  Maziso ezvinhu zvose anotarira kwamuri aine tariro,+ Uye munozvipa zvokudya zvazvo mumwaka wazvo.+ פ [Peʼ] 16  Munopfumbanura ruoko rwenyu+ Mogutsa zvinodiwa nezvinhu zvipenyu zvose.+ צ [Tsa·dheh′] 17  Jehovha akarurama munzira dzake dzose+ Uye akavimbika mumabasa ake ose.+ ק [Qohph] 18  Jehovha ari pedyo navose vaya vanodana kwaari,+ Navose vanodana kwaari zvechokwadi.+ ר [Rehsh] 19  Achaita zvinodiwa navose vanomutya,+ Achanzwa kuchemera kwavo kubatsirwa, uye achavaponesa.+ ש [Shin] 20  Jehovha anorinda vose vanomuda,+ Asi achatsakatisa vakaipa vose.+ ת [Taw] 21  Muromo wangu uchataura nezvokurumbidzwa kwaJehovha;+ Zvipenyu zvose zvenyama ngazvirumbidze zita rake dzvene nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+

Mashoko Emuzasi

Pis 145:1* Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.