Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Obhadhiya 1:1-21

1  Zvakaonekwa naObhadhiya: Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha pamusoro paEdhomu:+ “Pane mashoko atakanzwa kuna Jehovha, uye pane nhume yakatumwa pakati pemamwe marudzi ichiti, ‘Simukai, ngatisimukei tirwe naye.’”+  “Tarira! Ndakakuita muduku pakati pemamwe marudzi.+ Iwe unozvidzwa kwazvo.+  Kuzvikudza kwomwoyo wako ndiko kwakakunyengera,+ iwe uri kugara munzvimbo dzakachengeteka dzeibwe,+ pamusoro paunogara, uchiti mumwoyo mako, ‘Ndiani achandiburutsa pasi?’  Kana ukaita kuti nzvimbo yako ive yakakwirira sezvinoita gondo, kana kuti kana ukaisa dendere rako pakati penyeredzi, ndichakuburutsa kubva ikoko,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “Kudai dzaiva mbavha dzakapinda mauri, kudai vapambi vakapinda mauri usiku, waizodai wakaparadzwa zvakadini?+ Vangadai vasina kuba zvakawanda sezvavaida here? Kana kudai vaiva vatanhi vemazambiringa vakapinda mauri, vaizorega kusiya zvinosaririra here?+  Haiwa zvinhu zvaIsau zvakaongororwa kwazvo zvakadini!+ Pfuma yake yakavanzwa yakatsvakwa kwazvo zvakadini!  Vakakuperekedzai kusvikira kumuganhu. Varume vawaiva nesungano navo vakakunyengedza vose.+ Varume vawaiva norugare navo vakakukunda.+ Vaya vaidya zvokudya newe vachaisa mambure pasi pako somunhu asina ungwaru.+  Hazvizoitiki muzuva iroro here?” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndichaparadza vakachenjera muEdhomu,+ uye ndichaparadza ungwaru munzvimbo ine makomo yaIsau.  Varume vako vane simba vachavhundutswa,+ haiwa iwe Temani,+ nokuti mumwe nomumwe achaparadzwa+ nokuurayiwa+ munzvimbo ine makomo yaIsau. 10  Uchafukidzwa nokunyara+ nokuda kwechisimba chawakaitira munun’una wako Jakobho,+ uye uchaparadzwa nokusingagumi.+ 11  Pazuva rawakamira parutivi, pazuva rakatapwa uto rake rehondo nevanhu vaasingazivi+ uye vokune imwe nyika pavakapinda pagedhi rake,+ vakakanda mijenya pamusoro peJerusarema,+ iwe wakanga wakaitawo somumwe wavo. 12  “Waisafanira kutarira uchifara muzuva romunun’una wako,+ muzuva renhamo yake; uye waisafanira kufara pamusoro pevanakomana vaJudha pazuva rokuparara kwavo;+ uye waisafanira kuramba uchitaura uchizvikudza pazuva rokutambudzika kwavo. 13  Waisafanira kupinda pagedhi revanhu vangu pazuva renjodzi yavo.+ Iwe, iyewe, waisafanira kudongorera kuti uone dambudziko rake pazuva renjodzi yake; uye waisafanira kutambanudzira ruoko rwako papfuma yake pazuva renjodzi yake.+ 14  Waisafanira kumira pamharadzano, kuti uparadze vanhu vake vaitiza;+ uye waisafanira kubata uchidzorera vanhu vake vaipona pazuva rokutambudzika.+ 15  Nokuti zuva raJehovha rokurwisa marudzi ose rava pedyo.+ Uchaitirwa sezvawakaita.+ Zvawakaitira vamwe zvichadzoka pamusoro wako.+ 16  Marudzi ose acharamba achinwa sokunwa kwamakaita pagomo rangu dzvene.+ Achanwa omedza, zvoita sokuti haana kumbovapo. 17  “MuGomo reZiyoni ndimo muchava nevachapukunyuka,+ richava chinhu chitsvene;+ uye imba yaJakobho ichagarazve nhaka yezvinhu zvavo.+ 18  Imba yaJakobho ichava moto,+ imba yaJosefa ichava murazvo, uye imba yaIsau ichava mashanga;+ uye vachaabatidza, voaparadza. Kuimba yaIsau hakuzovi neanopona;+ nokuti Jehovha azvitaura. 19  Vachaita kuti Negebhu ive yavo, nenzvimbo ine makomo yaIsau,+ neShefera, nenzvimbo yevaFiristiya.+ Vachaita kuti nyika yaEfremu ive yavo,+ nenyika yeSamariya;+ uye Bhenjamini achaita kuti Giriyedhi+ ive yake. 20  Nhapwa dzomurusvingo urwu runodzivirira,+ ivo vanakomana vaIsraeri, dzichava nezvose zvaiva zvevaKenani+ kusvikira kuZarefati.+ Nhapwa dzeJerusarema, dzaiva muSefaradhi, dzichaita kuti maguta eNegebhu ave adzo.+ 21  “Vaponesi+ vachaenda kuGomo reZiyoni+ kunotonga nzvimbo yemakomo yaIsau;+ umambo huchava hwaJehovha.”+

Mashoko Emuzasi