Numeri 9:1-23

9  Zvino Jehovha akataura naMosesi murenje reSinai mugore rechipiri vabuda munyika yeIjipiti, mumwedzi wokutanga,+ achiti:  “Zvino vanakomana vaIsraeri vanofanira kugadzirira chibayiro chepaseka+ panguva yayo yakatarwa.+  Munofanira kuigadzirira panguva yayo yakatarwa pazuva rechigumi nemana mumwedzi uno panguva yorubvunzavaeni.+ Muigadzirire maererano nemirau yayo yose nezvinogara zvichiitwa zvayo zvose.”+  Naizvozvo Mosesi akataura nevanakomana vaIsraeri kuti vagadzirire chibayiro chepaseka.  Vakabva vagadzirira chibayiro chepaseka mumwedzi wokutanga, pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho panguva yorubvunzavaeni, murenje reSinai. Maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha, vanakomana vaIsraeri vakaita saizvozvo.+  Zvino kwakanga kuine varume vakanga vaitwa vasina kuchena nomweya wakafa+ zvokuti vakanga vasingakwanisi kugadzirira chibayiro chepaseka pazuva iroro. Nokudaro vakauya pamberi paMosesi naAroni pazuva iroro.+  Varume vacho vakabva vati kwaari: “Taitwa vasina kuchena nomweya womunhu. Nei tingadziviswa kuuya nechibayiro+ kuna Jehovha panguva yacho yakatarwa tiri pakati pevanakomana vaIsraeri?”  Mosesi akati kwavari: “Mirai ipapo, regai ndinzwe zvicharayirwa naJehovha pamusoro penyu.”+  Jehovha akabva ataura naMosesi, achiti: 10  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Kunyange kana munhu chero upi zvake wenyu kana wezvizvarwa zvenyu akaitwa asina kuchena nomweya+ kana kuti akava parwendo rwokure, iyewo anofanira kugadzirira Jehovha chibayiro chepaseka. 11  Vanofanira kuchigadzira mumwedzi wechipiri,+ pazuva rechigumi nemana, panguva yorubvunzavaeni. Vanofanira kuchidya pamwe chete nemakeke asina kuviriswa nemiriwo inovava.+ 12  Havafaniri kusiya zvimwe zvacho kusvikira mangwanani,+ uye havafaniri kutyora mapfupa ari machiri.+ Vanofanira kuchigadzira maererano nomurau wose wepaseka.+ 13  Asi kana munhu wacho akanga akachena hake kana akanga asiri parwendo uye akanga arega hake kugadzira chibayiro chepaseka, mweya iwoyo unofanira kubva waparadzwa pakati pevanhu vawo,+ nokuti munhu wacho haana kuuya nechinopiwa chaJehovha panguva yacho yakatarwa. Munhu iyeye achazvidavirira chivi chake.+ 14  “‘Kana mutorwa achigara nemi, iye anofanirawo kugadzira chibayiro chepaseka chinoitirwa Jehovha.+ Anofanira kuita maererano nomurau wepaseka uye maererano nezvinogara zvichiitwa.+ Ngapave nomurau mumwe chete kwamuri, kumutorwa nokumunhu womunyika yacho.’”+ 15  Zvino pazuva rakamiswa tebhenekeri,+ gore rakafukidza tebhenekeri yetende rechiChipupuriro,+ asi manheru chinhu chaioneka somoto+ chakaramba chiri pamusoro petebhenekeri kusvikira mangwanani. 16  Zvairamba zvakaita saizvozvo nguva dzose: Gore raiifukidza masikati, uye chinhu chaioneka somoto chaiifukidza usiku.+ 17  Nguva dzose paisimuka gore kubva pamusoro petende, vanakomana vaIsraeri vaibva vatamawo,+ uye panzvimbo paimira gore, ndipo paidzika vanakomana vaIsraeri musasa.+ 18  Vanakomana vaIsraeri vaitama sezvairayirwa naJehovha, uye vaidzika musasa sezvairayirwa naJehovha.+ Mazuva ose ayo gore raigara pamusoro petebhenekeri, ivo vairamba vakadzikawo musasa. 19  Gore racho parairamba riri pamusoro petebhenekeri kwemazuva mazhinji, vanakomana vaIsraeri vaichengetawo zvavaisungirwa kuti vaitire Jehovha zvokuti vaisafanira kutama.+ 20  Padzimwe nguva gore racho rairamba riri pamusoro petebhenekeri kwemazuva mashomanana. Vairamba vakadzika musasa sezvairayirwa+ naJehovha, uye vaitama sezvairayirwa naJehovha. 21  Gore+ racho padzimwe nguva rairamba riripo kubvira manheru kusvikira mangwanani; uye gore racho raisimuka mangwanani, ivo votama. Angava aiva masikati kana usiku paisimuka gore racho, ivo vaitamawo.+ 22  Kana gore racho rairamba riri pamusoro petebhenekeri kwemazuva maviri kana mwedzi kana mazuva mazhinji, rakamira pamusoro payo, vanakomana vaIsraeri vairamba vakadzikawo musasa uye vaisatama, asi paraisimuka ivo vaitamawo.+ 23  Vaidzika musasa sezvairayirwa naJehovha, uye vaitama sezvairayirwa naJehovha. Vaichengeta zvavaisungirwa kuti vaitire+ Jehovha sezvairayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.+

Mashoko Emuzasi