Numeri 8:1-26

8  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Taura naAroni, uti kwaari, ‘Pose paunobatidza marambi, marambi acho manomwe anofanira kuvhenekera nzvimbo iri pamberi pechigadziko chemarambi.’”+  Aroni akatanga kuita saizvozvo. Akabatidza marambi acho nokuda kwenzvimbo yaiva pamberi pechigadziko chemarambi,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.  Zvino aya ndiwo magadzirirwo akanga akaitwa chigadziko chemarambi. Chakanga chakagadzirwa nenyundo chiri chendarama. Chakanga chakagadzirwa nenyundo+ kusvikira kumativi acho uye kusvikira kumaruva acho akatumbuka. Maererano nezvakanga zvaratidzwa+ Mosesi naJehovha, iye akanga agadzira chigadziko chemarambi saizvozvo.  Jehovha akataurazve naMosesi, achiti:  “Tora vaRevhi pakati pevanakomana vaIsraeri, uvachenese.+  Izvi ndizvo zvaunofanira kuvaitira kuti uvachenese: Sasa pamusoro pavo mvura inogeza zvivi,+ uye vanofanira kuveurwa miviri yavo yose nechisvo,+ vogeza nguo dzavo,+ vozvichenesa.+  Zvino vanofanira kutora nzombe duku+ nechinopiwa chayo chezviyo+ chefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta, uye utore imwe nzombe duku kuti ive chinopiwa chechivi.+  Unofanira kuuya nevaRevhi pamberi petende rokusanganira, wounganidza ungano yose yevanakomana vaIsraeri.+ 10  Unofanira kuuya nevaRevhi pamberi paJehovha, uye vanakomana vaIsraeri vanofanira kuisa+ maoko avo pamusoro pevaRevhi.+ 11  Aroni anofanira kuita kuti vaRevhi vazunguzirwe pamberi paJehovha sezvinoitwa chinopiwa chinozunguzirwa+ chinobva kuvanakomana vaIsraeri, uye vanofanira kuita basa rokushumira Jehovha.+ 12  “Zvino vaRevhi vanofanira kuisa maoko avo pamisoro yenzombe.+ Pashure paizvozvo, ipa imwe yacho ive chinopiwa chechivi uye imwe yacho ive chinopiwa chinopisirwa Jehovha kuti uyananisire+ vaRevhi. 13  Unofanira kuita kuti vaRevhi vamire pamberi paAroni nevanakomana vake uye unofanira kuita kuti vazunguzirwe kuna Jehovha sezvinoitwa chinopiwa chinozunguzirwa. 14  Unofanira kutsaura vaRevhi pakati pevanakomana vaIsraeri, uye vaRevhi vachava vangu.+ 15  Pashure paizvozvo vaRevhi vanofanira kupinda kuti vashande patende rokusanganira.+ Naizvozvo unofanira kuvachenesa, woita kuti vazunguzirwe sezvinoitwa chinopiwa chinozunguzirwa.+ 16  Nokuti ndevaya vakapiwa, vandakapiwa vachibva pavanakomana vaIsraeri.+ Ndinofanira kuvatora kuti vave vangu munzvimbo yevaya vanozarura zvibereko zvose, matangwe ose evanakomana vaIsraeri.+ 17  Nokuti matangwe ose evanakomana vaIsraeri ndeangu, evanhu neemhuka.+ Ndakaatsaura kuti ave angu+ pazuva randakauraya matangwe ose munyika yeIjipiti.+ 18  Ndichatora vaRevhi munzvimbo yematangwe ose pavanakomana vaIsraeri.+ 19  Ndichapa vaRevhi kuna Aroni nevanakomana vake kuti vave vakapiwa vanobva pavanakomana vaIsraeri,+ kuti vaite basa revanakomana vaIsraeri mutende rokusanganira+ uye kuti vayananisire vanakomana vaIsraeri, kuti denda rirege kuitika pavanakomana vaIsraeri+ nokuti vanakomana vaIsraeri vanoswedera pedyo nenzvimbo tsvene.” 20  Mosesi naAroni neungano yose yevanakomana vaIsraeri vakaitira vaRevhi saizvozvo. Maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha pamusoro pevaRevhi, vanakomana vaIsraeri vakavaitira saizvozvo. 21  Naizvozvo vaRevhi vakazvinatsa,+ vakageza nguo dzavo, Aroni achibva azoita kuti vazunguzirwe sezvinoitwa chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ Aroni akabva avayananisira kuti avachenese.+ 22  Izvozvo zvaitwa, vaRevhi vakauya kuti vazoita basa ravo mutende rokusanganira pamberi paAroni nevanakomana vake.+ Sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha pamusoro pevaRevhi, vakavaitira saizvozvo. 23  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 24  “Izvi ndizvo zvinoshanda kuvaRevhi: Ane makore anobvira pamakumi maviri nemashanu zvichikwira achapinda muboka rinoita basa repatende rokusanganira. 25  Asi kana apfuura zera remakore makumi mashanu acharega basa reboka, orega kushanda. 26  Anofanira kushumira hama dzake mutende rokusanganira achitarisira zvaanosungirwa kuti aite, asi haafaniri kuita basa. Unofanira kuitira vaRevhi maererano neizvi pane zvavanosungirwa kuti vaite.”+

Mashoko Emuzasi