Numeri 7:1-89

7  Zvino pazuva rakapedza Mosesi kumisa tebhenekeri,+ akaizodza,+ akaitsvenesa pamwe chete nezvokushandisa zvayo zvose neatari nemidziyo yayo yose. Nokudaro akazvizodza, akazvitsvenesa.+  Machinda aIsraeri,+ ivo vakuru vedzimba dzemadzibaba avo, vakabva vauya nezvinopiwa,+ zvavaiva machinda emadzinza uye zvavaitarisira vaya vakanyorwa,  vakauya nechinopiwa chavo pamberi paJehovha, ngoro nhanhatu dzakanga dzakafukidzwa, nemombe gumi nembiri, ngoro imwe iri yemachinda maviri uye nzombe imwe iri yomumwe nomumwe; vakauya nazvo pamberi petebhenekeri.  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi:  “Zvigamuchire kwavari, zvazvichava zvokuita nazvo basa retende rokusanganira, uzvipe vaRevhi, mumwe nomumwe zvinoenzanirana nebasa rake.”  Naizvozvo Mosesi akagamuchira ngoro dzacho nemombe dzacho, akazvipa vaRevhi.  Akapa vanakomana vaGeshoni ngoro mbiri nemombe ina zvichienzanirana nebasa ravo,+  akapa vanakomana vaMerari ngoro ina nemombe sere zvichienzanirana nebasa ravo,+ zvichitarisirwa naItamari, mwanakomana womupristi Aroni.+  Asi haana chaakapa vanakomana vaKohati, nokuti vaiva nebasa repanzvimbo tsvene.+ Vaitakura nepamapfudzi avo.+ 10  Zvino machinda akauya nezvinopiwa zvawo pakatsaurirwa+ atari pazuva rayakazodzwa, machinda akapa chinopiwa chawo ari pamberi peatari. 11  Naizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Ngaape zvinopiwa zvawo zvokutsaurira atari seizvi, jinda rimwe pazuva rimwe uye rimwe jinda racho pane rimwe zuva.”+ 12  Zvino akauya nechinopiwa chake pazuva rokutanga aiva Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi wedzinza raJudha. 13  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene,+ zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 14  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi;+ 15  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 16  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 17  uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaNashoni mwanakomana waAminadhabhi.+ 18  Pazuva rechipiri Netaneri+ mwanakomana waZuari, jinda raIsakari, akauya nechinopiwa chake. 19  Akauya nechinopiwa chake chedhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 20  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 21  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 22  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 23  uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaNetaneri mwanakomana waZuari. 24  Pazuva rechitatu kwakauya jinda revanakomana vaZebhuruni, Eriyabhi+ mwanakomana waHeroni. 25  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti zvive chinopiwa chezviyo; 26  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 27  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 28  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 29  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaEriyabhi mwanakomana waHeroni.+ 30  Pazuva rechina kwakauya jinda revanakomana vaRubheni, Erizuri+ mwanakomana waShedheuri. 31  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti zvive chinopiwa chezviyo;+ 32  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 33  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 34  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 35  uye mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaErizuri mwanakomana waShedheuri.+ 36  Pazuva rechishanu kwakauya jinda revanakomana vaSimiyoni, Sherumieri+ mwanakomana waZurishadhai. 37  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti zvive chinopiwa chezviyo;+ 38  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 39  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 40  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 41  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaSherumieri mwanakomana waZurishadhai.+ 42  Pazuva rechitanhatu kwakauya jinda revanakomana vaGadhi, Eriyasafi+ mwanakomana waDheueri. 43  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 44  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi;+ 45  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 46  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 47  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaEriyasafi mwanakomana waDheueri.+ 48  Pazuva rechinomwe kwakauya jinda revanakomana vaEfremu, Erishama+ mwanakomana waAmihudhi. 49  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 50  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 51  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 52  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 53  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaErishama mwanakomana waAmihudhi.+ 54  Pazuva rechisere kwakauya jinda revanakomana vaManase, Gamarieri+ mwanakomana waPedhazuri. 55  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 56  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi;+ 57  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 58  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 59  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaGamarieri mwanakomana waPedhazuri.+ 60  Pazuva rechipfumbamwe kwakauya jinda+ revanakomana vaBhenjamini, Abhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai. 61  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 62  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 63  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 64  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 65  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaAbhidhani mwanakomana waGidhiyonai.+ 66  Pazuva rechigumi kwakauya jinda revanakomana vaDhani, Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai. 67  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 68  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi; 69  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 70  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 71  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaAhiezeri mwanakomana waAmishadhai.+ 72  Pazuva rechigumi nerimwe kwakauya jinda revanakomana vaAsheri, Pagieri+ mwanakomana waOkrani. 73  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 74  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi;+ 75  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 76  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 77  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaPagieri mwanakomana waOkrani.+ 78  Pazuva rechigumi nemaviri kwakauya jinda revanakomana vaNaftari, Ahira+ mwanakomana waEnani. 79  Chinopiwa chake chaiva dhishi rimwe resirivha, rairema mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe yesirivha yemashekeri makumi manomwe kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, zvose zvizere nefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta kuti ive chinopiwa chezviyo;+ 80  kapu imwe yendarama yemashekeri gumi, izere nerusenzi;+ 81  nzombe duku imwe, gondohwe rimwe, gwayana gono rimwe rine gore rimwe chete, kuti zvive chinopiwa chinopiswa;+ 82  mbudzana imwe kuti ive chinopiwa chechivi;+ 83  mombe mbiri, makondohwe mashanu, nhongo shanu, makwayana makono mashanu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, kuti zvive chibayiro chokugoverana.+ Ichi ndicho chaiva chinopiwa chaAhira mwanakomana waEnani.+ 84  Ichi ndicho chaiva chinopiwa chokutsaurira+ atari pazuva rayakazodzwa, chakapiwa nemachinda+ aIsraeri: madhishi gumi nemaviri esirivha, ndiro gumi nembiri dzesirivha,+ kapu gumi nembiri dzendarama; 85  dhishi rimwe nerimwe resirivha riine mashekeri zana nemakumi matatu, ndiro imwe neimwe iine mashekeri makumi manomwe, sirivha yose yemidziyo yacho yaiva mashekeri zviuru zviviri nemazana mana kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene;+ 86  kapu gumi nembiri dzendarama dzizere nerusenzi,+ kapu imwe neimwe iine mashekeri gumi kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, ndarama yose yemakapu acho yaiva mashekeri zana nemakumi maviri; 87  mombe dzose dzechinopiwa chinopiswa+ dzaiva nzombe gumi nembiri, makondohwe gumi nemaviri, makwayana makono gumi nemaviri, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete nezvinopiwa zvazvo zvezviyo,+ uye mbudzana gumi nembiri kuti dzive chinopiwa chechivi;+ 88  mombe dzose dzechinopiwa chokugoverana+ dzaiva nzombe makumi maviri neina, makondohwe makumi matanhatu, nhongo makumi matanhatu, makwayana makono makumi matanhatu, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete. Ichi ndicho chaiva chinopiwa chokutsaurira+ atari pashure pokunge yazodzwa.+ 89  Zvino pose paipinda Mosesi mutende rokusanganira kuti ataure naye,+ aibva anzwa inzwi richikurukura naye riri pamusoro pechifukidziro+ chakanga chiri pamusoro peareka yechipupuriro, richibva pakati pemakerubhi+ maviri; uye iye aitaura naye.

Mashoko Emuzasi