Numeri 6:1-27

6  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana murume kana mukadzi akaita mhiko chaiyo kuti ararame somuNaziri+ kuna Jehovha,  anofanira kurega waini nedoro rinodhaka. Haafaniri kunwa vhiniga yewaini kana vhiniga yedoro rinodhaka,+ kana kunwa chero chinwiwa chipi zvacho chinogadzirwa nemazambiringa, kana kudya mazambiringa, angava manyoro kana kuti akaomeswa.  Mazuva ose ouNaziri hwake haafaniri kumbodya chero chinhu chipi zvacho chinogadzirwa nemazambiringa, chinogadzirwa nemazambiringa asina kuibva, kunyange makanda acho.  “‘Mazuva ose emhiko youNaziri hwake iye haafaniri kuveura musoro wake nechisvo;+ kusvikira mazuva aanofanira kutsaurirwa kuna Jehovha akwana, anofanira kuva mutsvene nokurega bvudzi+ romusoro wake richireba.  Haangaswederi kumweya chero upi zvawo wakafa+ mazuva ose aanoramba akatsaurirwa Jehovha.  Haangazvisvibisi nokuda kwababa vake kana amai vake kana munun’una wake kana hanzvadzi yake pavanofa,+ nokuti chiratidzo chouNaziri kuna Mwari wake chiri pamusoro wake.  “‘Iye mutsvene kuna Jehovha mazuva ose ouNaziri hwake.  Asi kana munhu akangoerekana afa ari pedyo naye+ zvokuti anosvibisa musoro wouNaziri hwake, ngaabve aveura+ bvudzi romusoro wake pazuva raanofanira kunzi akachena. Anofanira kuriveura pazuva rechinomwe. 10  Pazuva rechisere anofanira kuuya nemagukutiwa maviri kana hangaiwa duku mbiri kumupristi pasuo retende rokusanganira.+ 11  Mupristi anofanira kubayira imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi+ uye imwe yacho ive chinopiwa chinopiswa,+ omuyananisira, zvaanenge atadza nokuda kwomweya wakafa. Ngaabve anatsa musoro wake pazuva iroro. 12  Anofanira kurarama somuNaziri+ kuna Jehovha nokuda kwemazuva ouNaziri hwake, uye anofanira kuuya negondohwe duku rine gore rimwe chete kuti rive chinopiwa chemhosva;+ uye mazuva ekare haazoverengwi nokuti iye akasvibisa uNaziri hwake. 13  “‘Zvino uyu ndiwo mutemo pamusoro pomuNaziri: Pazuva rinokwana mazuva ouNaziri hwake,+ anofanira kuendwa naye kusuo retende rokusanganira. 14  Anofanira kupa Jehovha gondohwe duku rimwe chete, rakanaka, rine gore rimwe chete, kuti rive chinopiwa chake chinopiswa+ negwayana gadzi rimwe chete, rakanaka, rine gore rimwe chete kuti rive chinopiwa chechivi+ uye gondohwe rimwe chete rakanaka kuti rive chibayiro chokugoverana,+ 15  netswanda yemakeke akaita serin’i asina kuviriswa efurawa yakatsetseka,+ yakakanyiwa nemafuta,+ nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazorwa mafuta,+ nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvezvinonwiwa.+ 16  Mupristi anofanira kuuya nazvo pamberi paJehovha, opa chinopiwa chake chechivi nechinopiwa chake chinopiswa.+ 17  Achapa Jehovha gondohwe kuti rive chibayiro chokugoverana+ pamwe chete netswanda yemakeke asina kuviriswa; uye mupristi anofanira kupa chinopiwa charo chezviyo+ nechinopiwa charo chinonwiwa. 18  “‘Zvino muNaziri wacho anofanira kuveura+ musoro wouNaziri hwake ari pasuo retende rokusanganira, uye anofanira kutora bvudzi romusoro wouNaziri hwake, oriisa pamoto uri pasi pechibayiro chokugoverana. 19  Mupristi anofanira kutora bandauko rakabikwa+ pagondohwe racho nekeke rimwe chete risina kuviriswa rakaita serin’i mutswanda, nechingwa chitete chimwe chete chisina kuviriswa,+ ozviisa muzvanza zvomuNaziri pashure pokunge aveura chiratidzo chouNaziri hwake. 20  Mupristi anofanira kuzvizunguzira kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ Izvo chinhu chitsvene kumupristi, pamwe chete nechityu+ chechinopiwa chinozunguzirwa nebandauko romupiro.+ Pashure paizvozvo muNaziri anganwa waini.+ 21  “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pomuNaziri+ anopika—chinopiwa chake kuna Jehovha nezvouNaziri hwake, tisingabatanidzi zviya zvaanogona kupa. Maererano nemhiko yake yaangaita, anofanira kuita saizvozvo nokuda kwomutemo wouNaziri hwake.’” 22  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 23  “Taura naAroni nevanakomana vake, uchiti, ‘Munofanira kukomborera+ vanakomana vaIsraeri seizvi, muchiti kwavari: 24  “Jehovha ngaakukomborere,+ akuchengete.+ 25  Jehovha ngaaite kuti chiso chake chipenye kwauri,+ uye ngaakunzwire nyasha.+ 26  Jehovha ngaasimudzire chiso chake kwauri,+ akupe rugare.”’+ 27  Vachaisa zita rangu+ pavanakomana vaIsraeri, kuti ini ndivakomborere.”+

Mashoko Emuzasi