Numeri 36:1-13

36  Zvino vakuru vemadzibaba emhuri yevanakomana vaGiriyedhi mwanakomana waMakiri+ mwanakomana waManase wemhuri dzevanakomana vaJosefa, vakaswedera pedyo vakataura vari pamberi paMosesi nemachinda, ivo vakuru vemadzibaba evanakomana vaIsraeri,  vakati: “Jehovha akarayira ishe wangu kuti ape vanakomana vaIsraeri nyika yenhaka pachishandiswa mujenya;+ uye ishe wangu akarayirwa naJehovha kuti ape nhaka yaZerofehadhi hama yedu kuvanasikana vake.+  Kana mumwe wevanakomana vemamwe madzinza evanakomana vaIsraeri akavawana kuti vave madzimai, nhaka yevakadzi vacho inofanirawo kutorwa panhaka yemadzibaba edu uye inofanira kuwedzerwa kunhaka yedzinza ravangaenda kwariri, zvokuti inozobviswa pamugove wenhaka yedu.+  Zvino kana kukava neJubheri+ kuvanakomana vaIsraeri, nhaka yevakadzi vacho inofanirawo kuwedzerwa kunhaka yedzinza ravangaenda kwariri; zvokuti nhaka yavo inozobviswa panhaka yedzinza remadzibaba edu.”  Zvino Mosesi akarayira vanakomana vaIsraeri arayirwa naJehovha, achiti: “Dzinza revanakomana vaJosefa riri kutaura zvakarurama.  Iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha pamusoro pevanasikana vaZerofehadhi,+ achiti, ‘Vangava madzimai evavanoda. Asi ngavave madzimai emhuri yedzinza remadzibaba avo.+  Hapana nhaka yevanakomana vaIsraeri inofanira kutenderera ichibva kune rimwe dzinza ichienda kune rimwe dzinza, nokuti mumwe nomumwe wevanakomana vaIsraeri anofanira kunamatira kunhaka yedzinza remadzibaba ake.  Mwanasikana wose anowana nhaka kumadzinza evanakomana vaIsraeri, anofanira kuva mudzimai weimwe mhuri yedzinza rababa vake,+ kuti vanakomana vaIsraeri, mumwe nomumwe awane nhaka yemadzitateguru ake.  Hapana nhaka inofanira kutenderera ichibva kune rimwe dzinza ichienda kune rimwe dzinza, nokuti dzinza rimwe nerimwe revanakomana vaIsraeri rinofanira kunamatira kunhaka yaro.’” 10  Vanasikana vaZerofehadhi vakaita sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 11  Naizvozvo Mahra, Tiza naHogra naMirika naNoa, vanasikana vaZerofehadhi,+ vakava madzimai evanakomana vehama dzababa vavo. 12  Vakava madzimai edzimwe mhuri dzevanakomana vaManase mwanakomana waJosefa, kuti nhaka yavo irambe iine dzinza remhuri yababa vavo. 13  Iyi ndiyo mirayiro+ nezvakatongwa zvakarayirwa vanakomana vaIsraeri naJehovha achishandisa Mosesi pamapani erenje eMoabhi pedyo naJodhani kuJeriko.+

Mashoko Emuzasi