Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Numeri 32:1-42

32  Zvino vanakomana vaRubheni+ nevanakomana vaGadhi+ vakanga vava nezvipfuwo zvakawanda, zvizhinjizhinji. Vakaona nyika yeJazeri+ nenyika yeGiriyedhi, uye tarira! nyika yacho yakanga iri nzvimbo yezvipfuwo.  Nokudaro vanakomana vaGadhi nevanakomana vaRubheni vakauya vakati kuna Mosesi nokumupristi Eriyezari nokumachinda eungano:  “Ataroti+ neDhibhoni+ neJazeri neNimra+ neHeshbhoni+ neEreyare+ neSebhamu neNebho+ neBheoni,+  nyika yakakundwa+ naJehovha pamberi peungano yaIsraeri, inyika yezvipfuwo, uye vashandi venyu vane zvipfuwo.”+  Vakatizve: “Kana matinzwira nyasha, nyika iyi ngaipiwe vashandi venyu kuti ive nhaka yavo. Musatiyambutsa henyu Jodhani.”+  Zvino Mosesi akati kuvanakomana vaGadhi nevanakomana vaRubheni: “Hama dzenyu dzingaenda kunorwa imi mugere henyu kuno here?+  Mungaodzereiko mwoyo vanakomana vaIsraeri kuti varege kuyambuka vachipinda munyika yavachapiwa naJehovha?  Izvozvo ndizvo zvakaitwa nemadzibaba enyu+ pandakavatuma kubva Kadheshi-bhaneya+ kuti vanoona nyika yacho.  Pavakakwira kumupata une rukova weEshkori,+ vakaona nyika yacho, vakabva vaodza mwoyo vanakomana vaIsraeri, kuti varege kupinda munyika yavaizopiwa naJehovha.+ 10  Naizvozvo Jehovha akatsamwa kwazvo pazuva iroro zvokuti akapika,+ achiti, 11  ‘Varume vakabuda muIjipiti vane makore anobvira pamakumi maviri zvichikwira+ havazooni nyika yandakapikira Abrahamu, Isaka naJakobho,+ nokuti havana kunditevera zvakakwana, 12  kunze kwaKarebhi,+ mwanakomana waJefune muKenizi naJoshua,+ mwanakomana waNuni, nokuti vakatevera Jehovha zvakakwana.’ 13  Naizvozvo Jehovha akatsamwira Israeri kwazvo, akaita kuti vadzungaire murenje kwemakore makumi mana,+ kusvikira chizvarwa chose chaiita zvakaipa pamberi paJehovha chapera.+ 14  Zvino tarirai, mamuka panzvimbo yemadzibaba enyu sevana vevarume vanotadza kuti muwedzerezve kutsamwa kukuru kwaJehovha+ pana Israeri. 15  Kana mukarega kumutevera,+ iyewo achaita kuti vagarezve kwenguva refu murenje,+ uye muchange maita kuti vanhu ava vose vaparare.”+ 16  Gare gare vakauya kwaari vakati: “Regai tivake matanga ematombo nokuda kwezvipfuwo zvedu nemaguta nokuda kwevana vedu. 17  Asi isu tichaenda takagadzirira kurwa+ tiri pamberi pevanakomana vaIsraeri kusvikira chero panguva ipi zvayo yatichange tavasvitsa kunzvimbo yavo, vana vedu pavachange vagere mumaguta ane masvingo ari kure nezviso zvevagari vomunyika yacho. 18  Hatizodzoki kudzimba dzedu kusvikira vanakomana vaIsraeri vazvipa nzvimbo yenyika yacho, mumwe nomumwe ava nenhaka yake.+ 19  Nokuti hatingawani nhaka pamwe chete navo mhiri kwaJodhani uye mberi kwacho, nokuti tapiwa nhaka yedu kurutivi rwaJodhani nechokunobuda zuva.”+ 20  Zvino Mosesi akati kwavari: “Kana muchizoita chinhu ichi, kana muchizogadzirira hondo pamberi paJehovha,+ 21  uye kana munhu wenyu wose akagadzirira kurwa achizoyambuka Jodhani pamberi paJehovha, kusvikira adzinga vavengi vake pamberi pake,+ 22  uye nyika yakundwa pamberi paJehovha,+ mukazodzoka henyu,+ muchavawo vasina mhosva kuna Jehovha nokuna Israeri; uye nyika ino ichava yenyu kuti ive nhaka yenyu pamberi paJehovha.+ 23  Asi kana musingazoiti saizvozvi, muchatadzirawo Jehovha.+ Kana zvikadaro zivai kuti chivi chenyu chichakuwanai.+ 24  Vakirai vana venyu maguta nemakwai enyu matanga ematombo, muite zvamataura.”+ 25  Zvino vanakomana vaGadhi nevanakomana vaRubheni vakati kuna Mosesi: “Vashandi venyu vachaita sezviri kurayirwa naishe wangu chaizvo.+ 26  Vana vedu, madzimai edu, mombe dzedu nezvipfuwo zvedu zvose zvichagara ikoko mumaguta eGiriyedhi,+ 27  asi vashandi venyu vachayambuka, munhu wose akagadzirira kurwa,+ vari pamberi paJehovha nokuda kwehondo, sezviri kutaura ishe wangu.” 28  Naizvozvo Mosesi akarayira mupristi Eriyezari naJoshua mwanakomana waNuni nevakuru vemadzibaba emadzinza evanakomana vaIsraeri pamusoro pavo. 29  Naizvozvo Mosesi akati kwavari: “Kana vanakomana vaGadhi nevanakomana vaRubheni vakayambuka Jodhani pamwe chete nemi, vanhu vose vakagadzirira kurwa,+ vari pamberi paJehovha, uye nyika ikakundwa pamberi penyu, munofanira kubva mavapa nyika yeGiriyedhi kuti ive nhaka yavo.+ 30  Asi kana vakasayambuka pamwe chete nemi vakagadzirira kurwa, vanofanira kubva vaitwa kuti vagare pakati penyu munyika yeKenani.”+ 31  Vanakomana vaGadhi nevanakomana vaRubheni vakabva vapindura, vachiti: “Zvataurwa naJehovha kuvashandi venyu, ndizvo zvatichaita.+ 32  Tichayambukira kunyika yeKenani takagadzirira kurwa pamberi paJehovha,+ uye nhaka yedu ichava nesu mhiri kuno kwaJodhani.”+ 33  Zvino Mosesi akavapa, ivo vanakomana vaGadhi+ nevanakomana vaRubheni+ nehafu yedzinza raManase+ mwanakomana waJosefa, umambo hwaSihoni+ mambo wevaAmori noumambo hwaOgi+ mambo weBhashani, nyika yemaguta ayo aiva munharaunda dzacho, nemaguta enyika yaiva kumativi ose. 34  Vanakomana vaGadhi vakavaka Dhibhoni+ neAtaroti+ neAroeri,+ 35  neAtroti-shofani neJazeri+ neJogbheha,+ 36  neBheti-nimra+ neBheti-harani,+ maguta aiva nemasvingo,+ nematanga emakwai akavakwa nematombo.+ 37  Vanakomana vaRubheni vakavaka Heshbhoni+ neEreyare+ neKiriyataimu,+ 38  neNebho+ neBhaari-meyoni+—mazita awo achinjwa—neSibma; uye vakatumidza maguta avakavaka mazita avo. 39  Vanakomana vaMakiri,+ mwanakomana waManase vakaenda kuGiriyedhi, vakaitora uye vakadzinga vaAmori vaiva mairi. 40  Naizvozvo Mosesi akapa Makiri mwanakomana waManase Giriyedhi, iye akagara mairi.+ 41  Jairi mwanakomana waManase akaenda, akatora misha yavo yematende, akaitumidza kuti Havhoti-jairi.+ 42  Nobha akaenda, akatora Kenati+ nemataundi aiva pasi paro; akaritumidza zita rake rokuti Nobha.

Mashoko Emuzasi