Numeri 30:1-16

30  Zvino Mosesi akataura nevakuru+ vemadzinza evanakomana vaIsraeri, achiti: “Iri ndiro shoko rarayirwa naJehovha:  Kana munhu akapika+ kuna Jehovha kana kuti akapika mhiko+ yokuti asunge mweya wake kuti urege zvimwe zvinhu,+ haafaniri kuputsa shoko rake.+ Anofanira kuita maererano nezvose zvakabuda mumuromo make.+  “Kana mukadzi akapika kuna Jehovha+ kana kuti akazvisunga nemhiko yokurega zvimwe zvinhu ari mumba mababa vake achiri muduku,  baba vake vakanzwa mhiko yake kana kuti mhiko yake yokurega zvimwe zvinhu yaakasunga nayo mweya wake uye baba vake vomunyararira, mhiko dzake dzose dzicharamba dziripo, uye mhiko dzose dzokurega zvimwe zvinhu+ dzaakasunga nadzo mweya wake dzicharamba dziripo.  Asi kana baba vake vakamurambidza pazuva ravanonzwa mhiko dzake dzose kana kuti mhiko dzake dzokurega zvimwe zvinhu dzaakasunga nadzo mweya wake, hadzingarambi dziripo, asi Jehovha achamukanganwira, nokuti baba vake vakamurambidza.+  “Asi kana aine murume, uye achakasungwa nemhiko yake+ kana kuti kuvimbisa kwokusafunga kwemiromo yake kwaakasunga nako mweya wake,  murume wake akazvinzwa omunyararira pazuva raanozvinzwa, mhiko dzake dzinofanira kurambawo dziripo kana kuti mhiko dzake dzokurega zvimwe zvinhu dzaakasunga nadzo mweya wake dzicharamba dziripo.+  Asi kana murume wake pazuva raanozvinzwa akamurambidza,+ iye aitawo kuti mhiko yake yaakanga akasungwa nayo ikundikane kana kuti kuvimbisa kwokusafunga kwemiromo yake kwaakasunga nakwo mweya wake kukundikane, uye Jehovha achamukanganwira.+  “Asi kana kuri kupika kwechirikadzi kana mukadzi akarambwa, zvose zvaakasunga nazvo mweya wake zvicharamba zviripo nokuda kwake. 10  “Asi kana akapika ari mumba momurume wake kana kuti akasunga mweya wake nemhiko+ yokurega zvimwe zvinhu achiita zvokupika, 11  uye murume wake akazvinzwa, omunyararira, haana kumurambidza; mhiko dzake dzose dzinofanira kuramba dziripo kana kuti mhiko chero ipi zvayo yokurega zvimwe zvinhu yaakasunga nayo mweya wake icharamba iripo. 12  Asi kana murume wake akaita kuti dzikundikane zvachose pazuva raanonzwa kutaura chero kupi zvako kwemiromo yake, idzo mhiko dzake kana kuti iyo mhiko yake yokuti mweya wake urege zvimwe zvinhu, hadzingarambi dziripo.+ Murume wake aita kuti dzikundikane, uye Jehovha achamukanganwira.+ 13  Mhiko chero ipi zvayo kana kuti kupika chero kupi zvako kwokurega zvimwe zvinhu kwaangaita kuti atambudze mweya,+ murume wake angakusimbisa kana kuti murume wake angaita kuti kukundikane. 14  Asi kana murume wake akamunyararira zvachose zuva nezuva, iye asimbisawo mhiko dzake dzose kana kuti mhiko dzake dzose dzokurega zvimwe zvinhu dzaakazvisunga nadzo.+ Adzisimbisa nokuti akamunyararira pazuva raakadzinzwa. 15  Kana akaita kuti dzikundikane zvachose pashure pokunge adzinzwa, iye anotakurawo kukanganisa kwake.+ 16  “Iyi ndiyo mirau yakarayirwa Mosesi naJehovha pakati pomurume nomudzimai wake,+ pakati pababa nomwanasikana wavo achiri muduku, achiri mumba mababa vake.”+

Mashoko Emuzasi