Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Numeri 29:1-40

29  “‘Zvino mumwedzi wechinomwe, pazuva rokutanga romwedzi wacho, munofanira kuva nokuungana kutsvene.+ Hamufaniri kuita basa rakaoma chero ripi zvaro.+ Kwamuri rinofanira kuva zuva rokuridza bhosvo.+  Munofanira kupa nzombe imwe chete duku, gondohwe rimwe chete, makwayana makono manomwe, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka,+ kuti zvive chinopiwa chinopiswa chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha;  nechinopiwa chazvo chezviyo chefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta, zviyero zvitatu zvegumi nokuda kwenzombe yacho, zviyero zviviri zvegumi nokuda kwegondohwe racho,+  nechiyero chimwe chete chegumi nokuda kwegwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana makono manomwe;+  nembudzana hono imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi chokukuyananisirai;+  tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chomwedzi nomwedzi+ nechinopiwa chacho chezviyo+ uye chinopiwa chinopiswa chenguva dzose+ nechinopiwa chacho chezviyo,+ pamwe chete nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa,+ maererano nezvazvinogara zvichiitirwa, kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka, chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.+  “‘Zvino pazuva rechigumi romwedzi uyu wechinomwe munofanira kuva nokuungana kutsvene,+ uye munofanira kutambudza mweya yenyu.+ Hamufaniri kuita basa chero ripi zvaro.+  Munofanira kuuya nenzombe imwe chete duku, gondohwe rimwe chete, makwayana makono manomwe, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete,+ kuti zvive chinopiwa chinopisirwa Jehovha, kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka. Zvinofanira kuva zvakanaka.+  Chinopiwa chazvo chezviyo, chefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta ngachive zviyero zvitatu zvegumi nokuda kwenzombe yacho, zviyero zviviri zvegumi nokuda kwegondohwe racho,+ 10  uyewo chiyero chimwe chete chegumi nokuda kwegwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana makono manomwe;+ 11  mbudzana imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi, tisingabatanidzi chinopiwa chechivi chokuyananisira+ nechinopiwa chinopiswa chenguva dzose nechinopiwa chacho chezviyo, pamwe chete nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa.+ 12  “‘Zvino pazuva rechigumi nemashanu romwedzi wechinomwe+ munofanira kuva nokuungana kutsvene.+ Hamufaniri kuita basa rakaoma chero ripi zvaro,+ uye muitire Jehovha mutambo kwemazuva manomwe.+ 13  Munofanira kuuya nenzombe duku gumi nenhatu, makondohwe maviri, makwayana makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete kuti zvive chinopiwa chinopiswa nomoto,+ chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha. Zvinofanira kuva zvakanaka.+ 14  Chinopiwa chazvo chezviyo, chefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta ngachive zviyero zvitatu zvegumi nokuda kwenzombe imwe neimwe panzombe gumi nenhatu, zviyero zviviri zvegumi nokuda kwegondohwe rimwe nerimwe pamakondohwe maviri,+ 15  nechiyero chimwe chete chegumi nokuda kwegwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana makono gumi nemana;+ 16  uye mbudzana imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi, tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose, chinopiwa chacho chezviyo nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 17  “‘Zvino pazuva rechipiri munofanira kuuya nenzombe duku gumi nembiri, makondohwe maviri, makwayana makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka;+ 18  uye chinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe, makondohwe nemakwayana makono maererano nezvinogara zvichiitwa;+ 19  nembudzana imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose nechinopiwa chacho chezviyo, pamwe chete nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa.+ 20  “‘Pazuva rechitatu munofanira kuuya nenzombe gumi neimwe, makondohwe maviri, makwayana makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka;+ 21  nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe dzacho, makondohwe nemakwayana acho makono maererano nokuwanda kwazvo sezvinogara zvichiitwa; 22  nembudzi imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose nechinopiwa chacho chezviyo nechinopiwa chacho chinonwiwa. 23  “‘Zvino pazuva rechina vanofanira kuuya nenzombe gumi, makondohwe maviri, makwayana makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka;+ 24  chinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe dzacho, makondohwe acho nemakwayana makono acho maererano nokuwanda kwazvo sezvinogara zvichiitwa;+ 25  nembudzana imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa+ chenguva dzose, chinopiwa chacho chezviyo nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 26  “‘Zvino pazuva rechishanu munofanira kuuya nenzombe pfumbamwe, makondohwe maviri, makwayana makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka;+ 27  nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe dzacho, makondohwe acho nemakwayana acho makono maererano nokuwanda kwazvo sezvinogara zvichiitwa;+ 28  nembudzi imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose nechinopiwa chacho chezviyo nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 29  “‘Zvino pazuva rechitanhatu munofanira kuuya nenzombe sere, makondohwe maviri, makwayana makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka;+ 30  nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe dzacho, makondohwe acho nemakwayana acho makono maererano nokuwanda kwazvo sezvinogara zvichiitwa;+ 31  nembudzi imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose, chinopiwa chacho chezviyo nezvinopiwa zvacho zvinonwiwa.+ 32  “‘Zvino pazuva rechinomwe munofanira kuuya nenzombe nomwe, makondohwe maviri, makwayana acho makono gumi nemana, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka;+ 33  nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe dzacho, makondohwe acho nemakwayana acho makono maererano nokuwanda kwazvo sezvazvinogara zvichiitirwa;+ 34  nembudzi imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose, chinopiwa chacho chezviyo nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 35  “‘Zvino pazuva rechisere munofanira kuva nokuungana chaiko.+ Hamufaniri kuita basa rakaoma chero ripi zvaro.+ 36  Munofanira kuuya nenzombe imwe chete, gondohwe rimwe chete, makwayana makono manomwe, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete, zvakanaka, kuti zvive chinopiwa chinopiswa, chinopiwa chinopiswa nomoto, kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha;+ 37  nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa+ nokuda kwenzombe yacho, gondohwe racho nemakwayana acho makono maererano nokuwanda kwazvo sezvinogara zvichiitwa;+ 38  nembudzi imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi,+ tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose nechinopiwa chacho chezviyo nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 39  “‘Izvi ndizvo zvamuchapa Jehovha pamitambo yenyu yomwaka nomwaka,+ tisingabatanidzi zvinopiwa zvenyu zvemhiko+ nezvinopiwa zvenyu zvokuzvidira+ kuti zvive zvinopiwa zvenyu zvinopiswa+ nezvinopiwa zvenyu zvezviyo+ nezvinopiwa zvenyu zvinonwiwa+ nezvibayiro zvenyu zvokugoverana.’”+ 40  Zvino Mosesi akataura nevanakomana vaIsraeri maererano nezvinhu zvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+

Mashoko Emuzasi