Numeri 28:1-31

28  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti:  “Rayira vanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Muchenjerere kundiunzira chinopiwa changu, zvokudya zvangu,+ nokuda kwezvinopiwa zvangu zvinopiswa nomoto kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka kwandiri,+ panguva yazvo yakatarwa.’+  “Uti kwavari, ‘Ichi ndicho chinopiwa chinopiswa nomoto chamuchauya nacho kuna Jehovha: pazuva roga roga, makwayana makono maviri akanaka ane gore rimwe chete kuti ave chinopiwa chinopiswa nguva dzose.+  Uchapa gwayana gono rimwe chete mangwanani, uye uchapa rimwe gwayana racho gono panguva yorubvunzavaeni,+  pamwe chete nechegumi cheefa+ yefurawa yakatsetseka kuti chive chinopiwa chezviyo,+ chakakanyiwa nemafuta akaita zvokudzvurwa anokwana chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvehini;+  chinopiwa chinopiswa+ chenguva dzose, chaipiwa paGomo reSinai kuti chive kunhuhwirira kwakanaka, chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto,+  pamwe chete nechinopiwa chacho chinonwiwa,+ chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvehini pagwayana gono rimwe nerimwe.+ Dururira Jehovha chinopiwa chinonwiwa chedoro rinodhaka+ munzvimbo tsvene.  Uchapa rimwe gwayana gono panguva yorubvunzavaeni. Ucharipa kuti rive chinopiwa chinopiswa nomoto, chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha, pamwe chete nechinopiwa chacho chezviyo chakafanana nechemangwanani uye pamwe chete nechinopiwa chacho chinonwiwa chakafanana.+  “‘Asi pazuva resabata+ pachava nemakwayana makono maviri akanaka, ane gore rimwe chete uye zviyero zviviri zvegumi zvefurawa yakatsetseka kuti zvive chinopiwa chezviyo chakakanyiwa nemafuta, pamwe chete nechinopiwa chacho chinonwiwa, 10  kuti zvive chinopiwa chinopiswa chesabata pasabata racho, pamwe chete nechinopiwa chinopiswa+ chenguva dzose nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 11  “‘Zvino pakutanga kwemwedzi yenyu, muchauya kuna Jehovha nenzombe mbiri duku negondohwe rimwe chete, makwayana makono akanaka manomwe, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete kuti zvive chinopiwa chinopiswa,+ 12  nezviyero zvitatu zvegumi zvefurawa yakatsetseka kuti zvive chinopiwa chezviyo+ chakakanyiwa nemafuta nokuda kwenzombe imwe neimwe nezviyero zviviri zvegumi zvefurawa yakatsetseka kuti zvive chinopiwa chezviyo chakakanyiwa nemafuta nokuda kwegondohwe rimwe chete,+ 13  nechiyero chimwe chete chegumi chefurawa yakatsetseka kuti chive chinopiwa chezviyo chakakanyiwa nemafuta nokuda kwegwayana gono rimwe nerimwe, kuti chive chinopiwa chinopiswa, kunhuhwirira kwakanaka,+ chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto. 14  Zvinopiwa zvazvo zvinonwiwa zvinofanira kuva hafu+ yehini yewaini panzombe uye chikamu chimwe pazvikamu zvitatu+ zvehini pagondohwe uye chikamu chimwe pazvikamu zvina+ zvehini pagwayana gono. Ichi ndicho chinopiwa chinopiswa chomwedzi nomwedzi mumwedzi wacho nokuda kwemwedzi yegore.+ 15  Uyewo mbudzana+ imwe inofanira kupiwa kuti ive chinopiwa chechivi kuna Jehovha kuwedzera kuchinopiwa chinopiswa chenguva dzose pamwe chete nechinopiwa chacho chinonwiwa.+ 16  “‘Mumwedzi wokutanga, pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho, pachava nepaseka yaJehovha.+ 17  Pazuva rechigumi nemashanu romwedzi uyu pachava nomutambo. Makeke asina kuviriswa achadyiwa kwemazuva manomwe.+ 18  Pazuva rokutanga pachava nokuungana kutsvene.+ Hamufaniri kuita basa rakaoma chero ripi zvaro.+ 19  Munofanira kuuya nenzombe mbiri duku negondohwe rimwe chete nemakwayana makono manomwe, rimwe nerimwe riine gore rimwe chete,+ kuti zvive chinopiwa chinopiswa+ nomoto, chinopiwa chinopisirwa Jehovha. Zvinofanira kuva zvakanaka.+ 20  Muchapa zviyero zvitatu zvegumi nokuda kwenzombe imwe chete nezviyero zviviri zvegumi+ nokuda kwegondohwe racho kuti zvive zvinopiwa zvazvo zvezviyo+ zvefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta. 21  Saizvozvowo uchapa chiyero chimwe chete chegumi+ nokuda kwemakwayana makono manomwe, rimwe nerimwe pamakwayana makono manomwe; 22  nembudzi imwe chete yechinopiwa chechivi kuti ikuyananisirei.+ 23  Munofanira kupa izvi tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chemangwanani, chechinopiwa chinopiswa+ chenguva dzose.+ 24  Saizvozvo munofanira kupa chinopiwa chinopiswa nomoto, kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha,+ zuva nezuva kwemazuva manomwe sezvokudya.+ Chinofanira kupiwa pamwe chete nechinopiwa chinopiswa chenguva dzose, nechinopiwa chacho chinonwiwa. 25  Pazuva rechinomwe munofanira kuva nokuungana kutsvene.+ Hamufaniri kuita basa rakaoma chero ripi zvaro.+ 26  “‘Zvino pazuva remichero inotanga kuibva,+ pamunouya nechinopiwa chezviyo zvitsva kuna Jehovha, pamutambo wenyu wemavhiki+ munofanira kuva nokuungana kutsvene. Hamufaniri kuita basa rakaoma chero ripi zvaro.+ 27  Munofanira kuuya nenzombe mbiri, gondohwe rimwe chete, makwayana makono manomwe rimwe nerimwe riine gore rimwe chete,+ kuti zvive chinopiwa chinopiswa chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha; 28  uye sechinopiwa chazvo chezviyo chefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta, zviyero zvitatu zvegumi nokuda kwenzombe imwe neimwe, zviyero zviviri zvegumi+ nokuda kwegondohwe rimwe chete, 29  saizvozvowo chiyero chimwe chete chegumi+ nokuda kwegwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana makono manomwe; 30  mbudzana imwe chete yokukuyananisirai.+ 31  Munofanira kuzvipa tisingabatanidzi chinopiwa chinopiswa chenguva dzose nechinopiwa chacho chezviyo.+ Zvinofanira kuva zvakanaka,+ pamwe chete nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa.+

Mashoko Emuzasi