Numeri 25:1-18

25  Zvino Israeri akanga achigara muShitimu.+ Vanhu vakabva vatanga kuita unzenza nevanasikana veMoabhi.+  Vakadzi vacho vaiuya vachishevedza vanhu kuti vauye kuzvibayiro zvavanamwari vavo,+ uye vanhu vacho vakadya, vakakotamira vanamwari vavo.+  Naizvozvo Israeri akazvibatanidza naBhaari wePeori;+ uye Jehovha akatsamwira Israeri kwazvo.+  Nokudaro Jehovha akati kuna Mosesi: “Tora vakuru vose vevanhu, uise mitumbi yavo pachena, pamberi paJehovha,+ pane zuva, kuti kutsamwa kukuru kwaJehovha kubve pana Israeri.”  Mosesi akabva ati kuvatongi vaIsraeri:+ “Mumwe nomumwe wenyu ngaauraye+ varume vokwake vakabatana naBhaari wePeori.”  Asi, tarira! mumwe murume+ wevanakomana vaIsraeri akasvika, uye akanga achiuya nomumwe mukadzi wechiMidhiyani+ pedyo nehama dzake, Mosesi achizviona uye ungano yose yevanakomana vaIsraeri ichizviona, pavakanga vachichema vari pasuo retende rokusanganira.  Finiyasi+ mwanakomana waEriyezari mwanakomana womupristi Aroni paakazviona, akabva asimuka, akabva pakati peungano, akatora pfumo refu noruoko rwake.  Akabva atevera murume waIsraeri mutende reraundi, akabvoora vaviri vacho, murume waIsraeri uye mukadzi wacho nepanhengo dzake dzokubereka nadzo. Denda rakabva raguma pavanakomana vaIsraeri.+  Vaya vakafa nedenda racho vakasvika zviuru makumi maviri nezvina.+ 10  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 11  “Finiyasi+ mwanakomana waEriyezari mwanakomana womupristi Aroni adzora hasha dzangu+ pavanakomana vaIsraeri nokusamboshivirira kwake vanokwikwidzana neni pakati pavo,+ zvokuti handina kuparadza vana vaIsraeri pakuomerera kwangu pakuti vazvipire zvakazara.+ 12  Nokuda kwaizvozvo uti, ‘Tarira ndiri kumupa sungano yangu yorugare. 13  Ichava sungano youpristi nokusingagumi kwaari nevana vake vanomutevera,+ nokuti haana kushivirira vanokwikwidzana naMwari wake,+ uye ayananisira vanakomana vaIsraeri.’”+ 14  Sezvineiwo murume wokwaIsraeri akabayiwa akafa, uya akabayiwa akafa pamwe chete nomukadzi wechiMidhiyani ainzi Zimri, mwanakomana waSaru, jinda+ reimba yemadzibaba yevaSimiyoni. 15  Mukadzi wechiMidhiyani akabayiwa akafa ainzi Kozbhi mwanasikana waZuri;+ aiva mukuru wemadzinza eimba yemadzibaba muMidhiyani.+ 16  Gare gare Jehovha akataura naMosesi, achiti: 17  “VaMidhiyani ngavanetswe, muvauraye,+ 18  nokuti vari kukunetsai nemabasa avo emanomano+ avakakuitirai nemanomano pane zvakaitwa paPeori+ nezvakaitwa naKozbhi+ mwanasikana wejinda reMidhiyani, hanzvadzi yavo yakabayiwa ikafa+ muzuva redenda rakavapo nokuda kwezvakaitika paPeori.”+

Mashoko Emuzasi