Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Numeri 24:1-25

24  Bharami paakaona kuti zvakanga zvakanaka kuna Jehovha kuti akomborere Israeri, haana kubva ipapo sepane dzimwe nguva+ kunotsvaka chero manenji akaipa api zvawo,+ asi akatarira kurenje.  Bharami paakatarira akaona Israeri agere maererano nemadzinza ake,+ mudzimu waMwari ukabva wauya paari.+  Nokudaro akataura chirevo chake,+ akati: “Kutaura kwaBharami mwanakomana waBheori,Kutaura kwomurume ane maziso akasvinudzwa,+   Kutaura kwomunhu anonzwa mashoko aMwari,+Akaona zvakaratidzwa noWemasimbaose+Achiwira pasi maziso akasvinura:+   Haiwa iwe Jakobho, matende ako akanaka sei, haiwa iwe Israeri, tebhenekeri dzako dzakanaka sei!+   Zvakatambanukira kure semipata ine hova,+Seminda iri pedyo norwizi.+Semiarosi yakadyarwa naJehovha,Semisidhari iri pedyo nemvura.+   Mvura inoramba ichidonha kubva mune zvaanocheresa mvura zviviri zveganda,Mbeu yake iri pedyo nemvura zhinji.+Mambo wake+ achavawo akakwirira kupfuura Agagi,+Umambo hwake huchakwidziridzwa.+   Mwari ari kumubudisa muIjipiti;Anomhanya kwazvo sezvinoita nzombe yomusango.+Achapedza marudzi, ivo vadzvinyiriri vake,+Achan’un’una mapfupa awo,+ achaatyora-tyora nemiseve yake.+   Akakotama, akarara pasi seshumba,Seshumba, ndiani angatsunga kumumutsa?+Vaya vanokukomborera ndivo vakakomborerwa,+Vaya vanokutuka ndivo vakatukwa.”+ 10  Zvino Bharaki akatsamwira Bharami kwazvo, akarovanisa maoko ake,+ uye Bharaki akati kuna Bharami: “Ndakakushevedza kuti utuke+ vavengi vangu, asi tarira! wavakomborera zvikuru kwazvo katatu aka. 11  Zvino mhanya uende kunzvimbo yako. Ndakanga ndati ndaifanira kukukudza,+ asi tarira! Jehovha akudzivisa kuti urege kukudzwa.” 12  Bharami akatiwo kuna Bharaki: “Handina kutaurawo nenhume dzako dzawakanditumira here, ndichiti, 13  ‘Kunyange kana Bharaki akandipa imba yake izere sirivha nendarama, handingakwanisi kudarika murayiro waJehovha kuti ndiite chinhu chakanaka kana chakaipa chinobva mumwoyo mangu. Ndichataura chero chipi zvacho chingataurwa naJehovha’?+ 14  Zvino tarira, ndava kuenda kuvanhu vangu. Uya ndikurayire+ zvichaita vanhu ava kuvanhu vako panozoguma mazuva acho.”+ 15  Naizvozvo akataura chirevo chake,+ akati: “Kutaura kwaBharami, mwanakomana waBheori,Kutaura kwomurume ane maziso akasvinura,+ 16  Kutaura kwomunhu anonzwa mashoko aMwari,+Anoziva zivo yoWokumusorosoro—Akaona zvakaratidzwa noWemasimbaose+Achiwira pasi maziso akasvinura:+ 17  Ndichamuona,+ asi kwete iye zvino;Ndichamuona, asi kwete ari pedyo.Nyeredzi+ ichabuda kuna Jakobho,Tsvimbo youmambo ichabva kuna Israeri.+Ichabvoora zvavovo zvomusoro weMoabhi+Nemadehenya evanakomana vose vemheremhere yehondo. 18  Edhomu ichava nhaka,+Chokwadi, Seiri+ ichava nhaka yevavengi vake,+Israeri paanenge achiratidza ushingi hwake. 19  Mumwe achabuda muna Jakobho achakunda,+Achaparadza chero anenge apona upi zvake muguta racho.”+ 20  Paakaona Amareki, akataurazve chirevo chake, akati:+ “Amareki ndiye akanga ari wokutanga wemarudzi,+Asi kuguma kwake kuchazova kuparara kwake.”+ 21  Paakaona vaKeni,+ akataurazve chirevo chake akati: “Nzvimbo yako yaunogara yakasimba, imba yako yakavakirwa paibwe. 22  Asi kuchava nomumwe achapisa Keini.+Zvichatora nguva refu sei kuti Asiriya izokutapa?”+ 23  Akataurazve chirevo chake, akati:“Nhamo! Ndiani achapona Mwari paanoita kuti zviitike?+ 24  Kuchava nengarava dzinobva kumhenderekedzo yeKitimu,+Dzichatambudza Asiriya,+Uye dzichatambudza Ebheri.Asi iyewo achazoparara.” 25  Pashure paizvozvo Bharami akasimuka, akaenda, akadzokera kunzvimbo yake.+ Bharaki akaendawo kwake.

Mashoko Emuzasi