Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Numeri 23:1-30

23  Zvino Bharami akati kuna Bharaki: “Ndivakire atari nomwe panzvimbo ino,+ undigadzirire nzombe nomwe nemakondohwe manomwe panzvimbo ino.”  Bharaki akabva aita sezvakanga zvataurwa naBharami. Pashure paizvozvo Bharaki naBharami vakapisira nzombe imwe chete negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+  Zvino Bharami akati kuna Bharaki: “Mira pedyo nechinopiwa chako chinopiswa,+ uye rega ndiende hangu. Zvichida Jehovha achataura neni osangana neni.+ Kana zvikaita saizvozvo, ndichakuudza chero chaachandiratidza.” Naizvozvo akaenda kuchikomo chakanga chisina chinhu.  Mwari paakataura naBharami,+ iye akabva ati kwaari: “Ndagadzira atari nomwe mumitsara, ndikapisira nzombe imwe negondohwe rimwe paatari imwe neimwe.”+  Naizvozvo Jehovha akaisa shoko mumuromo maBharami+ akati: “Dzokera kuna Bharaki, uye izvi ndizvo zvauchataura.”+  Naizvozvo akadzokera kwaari, uye tarira! iye nemachinda ose eMoabhi vakanga vamire pedyo nechinopiwa chake chinopiswa.  Iye akabva ataura chirevo+ chake, akati: “Bharaki mambo weMoabhi akaedza kunditungamirira kubva kuAramu,+ Kubva kumakomo okumabvazuva, akati: ‘Uya, unditukire Jakobho. Chokwadi, uya, upe Israeri mhosva.’+   Ndingatuka sei vaya vasina kutukwa naMwari?+ Ndingapa sei mhosva vaya vasina kupiwa mhosva naJehovha?+   Nokuti ndinovaona ndiri pamusoro pematombo, Ndinovaona ndiri pazvikomo. Vanoramba vachigara vari voga sorudzi ipapo,+ Havazviverengeri pakati pemamwe marudzi.+ 10  Ndiani akaverenga guruva raJakobho,+ Ndiani akaverenga chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvaIsraeri? Mweya wangu ngaufe sokufa kunoita vakarurama,+ Kuguma kwangu ngakuzofanana nokwavo.”+ 11  Zvino Bharaki akati kuna Bharami: “Wandiitirei? Ndakakutora kuti utuke vavengi vangu, asi tarira, wavakomborera kwazvo.”+ 12  Iye akapindurawo akati: “Handifaniri kuchenjerera kutaura chero zvipi zvazvo zvingaiswa mumuromo mangu naJehovha here?”+ 13  Bharaki akabva ati kwaari: “Ndapota, uya tiende kune imwe nzvimbo paunogona kuvaona uri. Uchaona+ kwavanogumira chete, hauzovaoni vose. Uvatuke nokuda kwangu uri ipapo.”+ 14  Naizvozvo akaenda naye kusango reZofimu, pamusoro pePisga,+ akavaka atari nomwe uye akapisira nzombe imwe chete negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+ 15  Pashure paizvozvo akati kuna Bharaki: “Mira pano pedyo nechinopiwa chako chinopiswa, asi ini, rega ndinotaura naye ndiri uko.” 16  Naizvozvo Jehovha akataura naBharami, akaisa shoko mumuromo make, akati:+ “Dzokera kuna Bharaki,+ uye izvi ndizvo zvauchataura.” 17  Naizvozvo akasvika kwaaiva, uye tarira! akanga amire pedyo nechinopiwa chake chinopiswa, aine machinda eMoabhi. Bharaki akabva ati kwaari: “Jehovha ataurei?” 18  Iye akabva ataura chirevo chake akati:+ “Simuka, Bharaki, uteerere. Ndinzwe, haiwa iwe mwanakomana waZipori.+ 19  Mwari haasi munhu zvokuti angareva nhema,+ Uyewo haasi mwanakomana womunhu zvokuti angazvidemba.+ Iye ndiye akazvitaura, angarega kuzviita here, Uye iye akataura, haangazviiti here?+ 20  Tarira! Ndakatorwa kuti ndikomborere, Iye akomborera,+ uye ini handizozvichinji.+ 21  Haana kuona simba remashiripiti+ rakaitirwa Jakobho, Uye haana kuona zvinotambudza zvakaitirwa Israeri. Jehovha Mwari wake anaye,+ Kurumbidzwa kukuru kwamambo kuri pakati pake. 22  Mwari ari kuvabudisa muIjipiti.+ Anomhanya kwazvo sezviya zvinoita nzombe yomusango.+ 23  Nokuti hakuna chitsinga chakaipa chakaitirwa Jakobho,+ Kana kuti kushopera chero kupi zvako kunoitirwa Israeri.+ Panguva ino zvinganzi pamusoro paJakobho naIsraeri, ‘Zvaitwa naMwari!’+ 24  Ona, rudzi ruchasimuka seshumba, Irwo ruchasimuka seshumba.+ Harungarari pasi kusvikira rwadya mhuka yakabatwa, Ruchanwa ropa revakaurayiwa.”+ 25  Zvino Bharaki akati kuna Bharami: “Kana usingambogoni kumutuka, naizvozvo haufaniri kumbomukomborerawo.” 26  Bharami akapindura akati kuna Bharaki: “Handina kukuudza here, ndichiti: ‘Zvose zvichataurwa naJehovha ndizvo zvandichaita’?”+ 27  Bharaki akabva ati kuna Bharami: “Ndapota, uya. Rega ndikuendese kune imwezve nzvimbo. Zvichida zvichava zvakarurama pamberi paMwari wechokwadi zvokuti uchanditukira Israeri uri ipapo.”+ 28  Naizvozvo Bharaki akaenda naBharami pamusoro pePeori, pakatarisana neJeshimoni.+ 29  Bharami+ akabva ati kuna Bharaki: “Ndivakire atari nomwe panzvimbo ino, undigadzirire nzombe nomwe nemakondohwe manomwe panzvimbo ino.”+ 30  Naizvozvo Bharaki akaita sezvakanga zvataurwa naBharami, akapisira nzombe imwe chete negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+

Mashoko Emuzasi