Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Numeri 21:1-35

21  Zvino muKenani, mambo weAradhi,+ aigara muNegebhu,+ akanzwa kuti vaIsraeri vakanga vauya nenzira yokuAtarimu, uye akatanga kurwa nevaIsraeri, akatapa vamwe vavo.  Naizvozvo Israeri akapika kuna Jehovha, akati:+ “Chokwadi kana mukaisa vanhu ava muruoko rwangu, ndichaparadzawo chose maguta avo.”+  Naizvozvo Jehovha akateerera inzwi raIsraeri akavapa vaKenani; uye vakavaparadza chose, ivo nemaguta avo. Nokudaro vakatumidza nzvimbo yacho kuti Homa.+  Zvavakaramba vachifamba vachibva paGomo reHori+ vachienda nenzira yokuGungwa Dzvuku kuti vapoterere nyika yeEdhomu,+ mweya yevanhu yakatanga kuneta nokuda kwenzira yacho.  Vanhu vakaramba vachipopotera Mwari+ naMosesi,+ vachiti: “Makatibudisirei muIjipiti kuti tifire murenje?+ Nokuti hamuna chingwa uye hamuna mvura,+ mweya yedu yava kusema chingwa ichi chinosembura.”+  Naizvozvo Jehovha akatuma nyoka dzine uturu+ pakati pevanhu, uye dzakaramba dzichiruma vanhu vacho, zvokuti vanhu vaIsraeri vazhinji vakafa.+  Vanhu vakazouya kuna Mosesi, vakati: “Tatadza,+ nokuti tapopotera Jehovha uye imi. Tirevererei kuna Jehovha kuti abvise nyoka patiri.”+ Mosesi akareverera vanhu vacho.+  Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Gadzira nyoka yakaita somoto uiise padanda rechiratidzo. Zvino kana munhu akarumwa, ngaabve aitarira, arambe ari mupenyu.”+  Mosesi akabva agadzira nyoka yemhangura,+ akaiisa padanda rechiratidzo;+ zvino zvaiti kana nyoka ikange yaruma munhu, iye akatarira+ nyoka yemhangura, aibva aramba ari mupenyu.+ 10  Pashure paizvozvo vanakomana vaIsraeri vakatama, vakanodzika musasa kuObhoti.+ 11  Vakabva vatama paObhoti vakanodzika musasa kuIye-abharimu,+ murenje riri nechepakatarisana neMoabhi, nechokumabvazuva. 12  Vakatama ipapo vakanodzika musasa pedyo nomupata une rukova weZeredhi.+ 13  Vakatama ipapo vakanodzika musasa munzvimbo yeAnoni,+ iri murenje rinobvira pamuganhu wevaAmori; nokuti Anoni ndiwo waiva muganhu weMoabhi, pakati peMoabhi nevaAmori. 14  Ndokusaka mubhuku reHondo dzaJehovha zvichinzi: “Vhahebhu yaiva muSufa uye mipata ine hova yeAnoni, 15  nepanosangana mipata ine hova, pakarerekera kuchigaro cheAri+ uye pakasendamira kumuganhu weMoabhi.” 16  Vakabva ipapo vakaenda kuBheeri.+ Iri ndiro tsime rakanzi naJehovha kuna Mosesi: “Unganidza vanhu kuti ndivape mvura.”+ 17  Panguva iyoyo Israeri akaimba rwiyo urwu:+“Haiwa iwe tsime, tubuka! Riimbirei imi vanhu! 18  Tsime, rakacherwa nemachinda. Rakacherwa nevanokudzwa vevanhu,Nomudonzvo womutungamiriri,+ nemidonzvo yavo.” Vachibva murenje vakaenda kuMatana. 19  Vachibva kuMatana vakaenda kuNaharieri, uye vachibva kuNaharieri vakaenda kuBhamoti.+ 20  Vachibva kuBhamoti vakaenda kumupata uri munyika yeMoabhi,+ kumusoro kwePisga,+ uye kunobudikira kunzvimbo yakatarisana neJeshimoni.+ 21  Zvino Israeri akatuma nhume kuna Sihoni,+ mambo wevaAmori, achiti: 22  “Ndibvumireiwo kupfuura nomunyika yenyu. Hatizotsaukiri mumunda kana mumunda wemizambiringa. Hatizonwi mvura yomutsime. Tichafamba nomugwagwa wamambo kusvikira tapfuura munharaunda yenyu.”+ 23  Zvino Sihoni haana kubvumira Israeri kupfuura nomunharaunda yake,+ asi Sihoni akaunganidza vanhu vake vose, akaenda kunosangana naIsraeri murenje, akasvika kuJahazi,+ akatanga kurwa naIsraeri. 24  Israeri akamuuraya nomuromo webakatwa,+ akatora nyika yake+ kubvira kuAnoni+ kusvikira kuJabhoki,+ pedyo nevanakomana vaAmoni; nokuti Jazeri+ ndiro muganhu wevanakomana vaAmoni.+ 25  Naizvozvo Israeri akatora maguta aya ose, uye Israeri akatanga kugara mumaguta ose evaAmori,+ muHeshbhoni+ nomumataundi ose aiva pasi paro. 26  Nokuti Heshbhoni raiva guta raSihoni.+ Ndiye aiva mambo wevaAmori,+ uye ndiye akamborwa namambo weMoabhi, akatora nyika yake yose muruoko rwake kusvikira kuAnoni.+ 27  Ndokusaka vaitaura mashoko okunyomba vaizoti: “Uyai kuHeshbhoni.Guta raSihoni ngarivakwe uye rimiswe zvakasimba. 28  Nokuti moto wakabuda muHeshbhoni,+ murazvo wakabuda mutaundi raSihoni.Wakaparadza Ari+ reMoabhi, varidzi venzvimbo dzakakwirira dzeAnoni. 29  Une nhamo, iwe Moabhi! Muchaparara, haiwa imi vanhu vaKemoshi!+Achaita kuti vanakomana vake vave sevaya vakapukunyuka uye vanasikana vake vatapwe namambo wevaAmori, Sihoni. 30  Naizvozvo ngativapfurei.Heshbhoni richaparara kusvikira kuDibhoni,+Uye vakadzi kusvikira kuNofa, varume kusvikira kuMedhebha.”+ 31  Zvino Israeri akatanga kugara munyika yevaAmori.+ 32  Mosesi akabva atuma vamwe kunosora Jazeri.+ Naizvozvo vakatora mataundi aiva pasi paro, vakadzinga vaAmori vaiva imomo.+ 33  Pashure paizvozvo vakadzoka, vakaenda nenzira yokuBhashani.+ Ogi+ mambo weBhashani akauya kuzosangana navo, iye nevanhu vake vose, kuhondo yeEdrei.+ 34  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Usamutya,+ nokuti ndichamuisa muruoko rwako, iye nevanhu vake vose nenyika yake;+ umuitire sezvawakaitira Sihoni, mambo wevaAmori aigara muHeshbhoni.”+ 35  Naizvozvo vakamuuraya iye nevanakomana vake nevanhu vake vose, kusvikira asisina kana akapona;+ uye vakatora nyika yake.+

Mashoko Emuzasi