Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Numeri 20:1-29

20  Zvino vanakomana vaIsraeri, ungano yose zvayo, vakasvika kurenje reZini+ mumwedzi wokutanga, uye vanhu vakagara muKadheshi.+ Miriyemu+ akafira imomo uye akavigwa imomo.  Zvino kwakanga kusina mvura nokuda kweungano,+ ivo vakatanga kuunganira Mosesi naAroni.+  Vanhu vakapopotera+ Mosesi, vachiti: “Kudai takafa hedu pakafa hama dzedu pamberi paJehovha!+  Makauyisirei ungano yaJehovha murenje rino kuti isu nemhuka dzedu dzinotakuriswa zvinhu tifire imomo?+  Makatibudisirei muIjipiti kuti mutiuyise munzvimbo ino yakaipa?+ Haisi nzvimbo yembeu nemaonde nemazambiringa nemapomegraneti,+ uye hapana mvura yokuti tinwe.”  Zvino Mosesi naAroni vakabva pamberi peungano vakaenda kusuo retende rokusanganira, vakawira pasi nezviso zvavo,+ uye vakaratidzwa kubwinya kwaJehovha.+  Jehovha akabva ataura naMosesi, achiti:  “Tora tsvimbo,+ uunganidze ungano, iwe naAroni mukoma wako, uye muudze ibwe pamberi pavo kuti ribudise mvura yaro; uye munofanira kuvabudisira mvura inobva paibwe mopa ungano nemhuka dzavo dzinotakuriswa zvinhu chokunwa.”+  Naizvozvo Mosesi akatora tsvimbo pamberi paJehovha,+ sezvaakanga amurayira. 10  Pashure paizvozvo Mosesi naAroni vakaunganidza ungano pamberi peibwe, iye akati kwavari: “Chinzwai, zvino, imi vapanduki!+ Tikubudisirei mvura inobva paibwe iri here?”+ 11  Naizvozvo Mosesi akasimudza ruoko rwake, akarova ibwe racho kaviri netsvimbo yake; mvura zhinji ikabuda, ungano ikanwa pamwe chete nemhuka dzavo dzinotakuriswa zvinhu.+ 12  Gare gare Jehovha akati kuna Mosesi naAroni: “Zvamusina kuva nokutenda mandiri kuti munditsvenese+ vanakomana vaIsraeri vachizviona, naizvozvo hamusi kuzopinza ungano iyi munyika yandichavapa.”+ 13  Iyi ndiyo mvura yeMeribha,+ nokuti vanakomana vaIsraeri vakapopotera Jehovha, zvokuti iye akatsveneswa pakati pavo. 14  Naizvozvo Mosesi akatuma nhume kubva kuKadheshi kuti dziende kuna mambo weEdhomu+ kunoti: “Zvanzi nomunun’una wenyu Israeri,+ ‘Imi munonyatsoziva kutambudzika kwose kwakatiwira.+ 15  Madzibaba edu akaenda kuIjipiti,+ uye takaramba tigere muIjipiti kwemazuva mazhinji;+ asi vaIjipiti vakatanga kutikuvadza isu nemadzibaba edu.+ 16  Takazochema kuna Jehovha,+ iye akanzwa inzwi redu, akatuma ngirozi,+ akatibudisa muIjipiti; uye tiri muno muKadheshi, guta riri kumugumo kwenharaunda yenyu. 17  Tapota, tibvumireiwo kuti tipfuure nomunyika yenyu. Hatizopfuuri nomumunda kana nomumunda wemizambiringa, uye hatizonwi mvura yetsime. Tichafamba nomumugwagwa wamambo.+ Hatizotsaukiri kurudyi kana kuruboshwe,+ kusvikira tapfuura munharaunda yenyu.’” 18  Asi Edhomu akati kwaari: “Usapfuura nokwandiri, kuti ndirege kubuda nebakatwa kuzosangana newe.” 19  Vanakomana vaIsraeri vakatiwo kwaari: “Tichaenda nomugwagwa mukuru; uye kana ini nezvipfuwo zvangu tikanwa mvura yenyu, ndichakupaiwo mutengo wayo.+ Handina chimwe chinhu chandinoda kunze kwokupfuura netsoka dzangu.”+ 20  Asi iye akati: “Usapfuura.”+ Naizvozvo Edhomu+ akabuda kuti asangane naye aine vanhu vakawanda kwazvo noruoko rune simba. 21  Naizvozvo Edhomu haana kubvumira Israeri kuti apfuure nomunharaunda yake.+ Nokudaro Israeri akabva kwaari.+ 22  Zvino vanakomana vaIsraeri, iyo ungano yacho yose, vakatama kuKadheshi+ vakasvika kuGomo reHori.+ 23  Jehovha akabva ati kuna Mosesi naAroni vari muGomo reHori pedyo nomuganhu wenyika yaEdhomu: 24  “Aroni achaiswa kwakaiswa vanhu vokwake,+ nokuti haasi kuzopinda munyika yandichapa vanakomana vaIsraeri, nokuti imi makapandukira murayiro wangu pamusoro pemvura yeMeribha.+ 25  Tora Aroni naEriyezari mwanakomana wake, ukwire navo muGomo reHori. 26  Pfekenura Aroni nguo dzake,+ udzipfekedze mwanakomana wake Eriyezari;+ uye Aroni achaiswa kwakaiswa vanhu vokwake uye achafira imomo.”+ 27  Naizvozvo Mosesi akaita sezvaakanga arayirwa naJehovha; uye ivo vakakwira muGomo reHori ungano yose ichizviona. 28  Mosesi akabva apfekenura Aroni nguo dzake, akadzipfekedza mwanakomana wake Eriyezari, Aroni achibva afira ipapo pamusoro pegomo.+ Mosesi naEriyezari vakaburuka mugomo racho. 29  Ungano yose yakaona kuti Aroni akanga afa, uye imba yose yaIsraeri yakaramba ichichema Aroni kwemazuva makumi matatu.+

Mashoko Emuzasi